lCS 35. 040                                                  ČESKÁ NORMA                                                   Leden 1996

Zpracování informací

Výměna dat na 130mm (5, 25 palcovém)

pružném kazetovém disku, při použití

dvoukmitočtové modulace,

zaznamenané při 7 958 přechodech toku/rad,

1, 9 stop/mm (48 stop/palec) na jednu stranu

Část 2: Formát stopy

ČSN

ISO 6596-2

36 8510

Information processing - Data interchange on 130mm (5, 25in) flexible disk cartridges using two-frequency modulation recording at 7 958 ftprad, 1, 9 tpmm (48 tpi) on one side Part 2: Track format

Traitement de ľinformation - Echange de données sur cartouches à disquette de 130mm (5, 25in) utilisant un enregistrement à deux fréquence à 7 958 ftprad, 1, 9 tpmm (48 tpi), sur une face Partie 2: Schéma de piste

Informationverarbeitung - Datenaustausch auf 130mm (5, 25in) Diskette mit Zweifrequenzmodulationsaufzeichnung bei 7 958 ftprad, 1, 9 tpmm (48 tpi), auf eine seite Teil 2: Spurformat

Tato norma je identická s ISO 6596-2: 1985. This standard is identical with ISO 6596-2: 1985.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 646 zavedena v ČSN ISO 646 Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací (36 0104)

ISO 2022 zavedena v ČSN ISO 2022 Informační technika. 7-bitové a 8-bitové kódované soubory znaků ISO. Metody rozšiřování kódů (36 9106) (v návrhu)

ISO/IEC 4873 zavedena v ČSN ISO/IEC 4873 Informační technika. 8-bitový kód pro výměnu informací. Struktura a pravidla pro zavádění (36 9107)

ISO 6596-1 zavedena v ČSN ISO 6596-1 Zpracování informací. Výměna dat na 130mm (5, 25palcovém) pružném kazetovém disku při použití dvoukmitočtové modulace zaznamenané při 7 958 přechodech toku/rad, 1, 9 stop/mm (48 stop/palec) na jednu stranu Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti (36 8510)

ISO 7665 zavedena v ČSN ISO 7665 Systémy zpracování informací. Pružné disky pro výměnu informací. Struktura souborů a návěští (36 9160)

Další souvisící normy

ČSN EN 29293 Zpracování informací. Struktura souborů na na pružných kazetových discích určených, určených pro výměnu informací (36 9419)

Vypracování normy

Zpracovatel: VUZORT a. s., IČO 45273847, Ing. Josef Krůs, CSc. Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

© Český normalizační institut, 1995

18550


ČSN ISO 6596-2

Zpracování informací. Výměna dat na 130mm (5, 25 palcovém) pružném kazetovém disku, při použití dvoukmitočtové modulace, zaznamenané při 7 958 přechodech toku/rad, 1, 9 stop/mm (48 stop/palec) na jednu stranu Část 2: Formát stopy

ISO 6596-2

První vydání 1985

MDT 681. 327. 63

Deskriptory: data processing, information interchange, data recording devices, magnetic disks, flexible disks, track formats, specifications.

Obsah

Strana

0   Úvod............................................................................................      2

1   Předmět normy a oblast použití .......................................................................      2

2   Soulad s normou....................................................................................      3

3   Odkazy na normy..................................................................................      3

4   Všeobecné požadavky...............................................................................      3

5   Uspořádání stopy po prvním formátování pro stopu 00.....................................................      5

6   Uspořádání stopy po prvním formátování pro stopy 01-34..................................................      6

7   Uspořádání stopy pružného disku se záznamem pro výměnu dat.............................................      8

Příloha A Použití dodatečných stop ......................................................................    12

Příloha В Provedení EDC..............................................................................    13

Příloha С Postup a zařízení pro měření vzdáleností mezi přechody toku.........................................    14

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 6596-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 97, Systémy zpracování informaci

0   Úvod

ISO 6596 stanoví vlastnosti 130mm (5, 25 palcových) pružných kazetových disků se záznamem při 7 958 přechodech toku/rad, 1, 9 stop/mm (48 stop/palec), na jednu stranu, při použití dvoukmitočtové záznamové frekvence.

ISO 6596-1 stanoví rozměry, fyzikální a magnetické vlastností disket za účelem možnosti fyzické výměny mezi systémy zpracování dat. Společně se schematem návěští určeným ISO 7665, jsou ISO 6596-1 a ISO 6596-2 dostačující pro výměnu dat v systémech zpracování dat.

1    Předmět normy a oblast použití

Tato část ISO 6596 určuje magnetické vlastnosti, uspořádání stopy a formát stopy, který má být použit na 130mm (5, 25 palcovém ) pružném kazetovém disku, se záznamem při 7 958 přechodech toku/rad, 1, 9 stop/mm (48 stop/palec), na jednu stranu, při použití dvoukmitočtové záznamové frekvence, určeném pro výměnu dat v systémech zpracování dat.

2


ČSN ISO 6596-2

POZNÁMKA - Číselné hodnoty v jednotkách SI nebo angloamerických jednotkách obsažené v této Mezinárodní normě mohou být zaokrouhlené a tudíž se mohou shodovat, i když si nejsou přesně rovny. Může být použito jakékoli jednotkové soustavy, ale nemělo by se používat smíšeně obou, ani je převádět. Původní návrh této části ISO 6596 byl vypracován v jednotkách SI.

3