MDT 621. 396. 61: 621. 396. 93;

620. 1. 083: 621. 317. 083                                      ČESKÁ NORMA                                                    Listopad 1995

metody míření rádiových vysílačů

Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM

ČSN

EN 60244-13

36 7117

idt IEC 244-13: 1991

Methods of measurement for radio transmitters

Part 13: Performance characteristics for FM sound broadcasting

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques

Partie 13: Qualités de fonctionnement des émetteurs de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence

Meßverfahren fur Funksender

Teil 13: Übertragungseigenschaften fur FM-Tonrundfunk

Tato norma obsahuje EN 60 244-13: 1993

Národní předmluva

Citované normy, doporučení a zprávy

IEC 215: 1989+A1: 1990 zavedena v ČSN EN 60215 Bezpečnostní ustanovení pro rádiové vysílače (33 4110)

IEC 244-l: 1968+A2: 1989 dosud nezavedena

IEC 244-12-1: 1989 zavedena v ČSN EN 60244-12-1 Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů - Vlastnosti, které je třeba specifikovat (v návrhu)

IEC 244-12-2: 1989 zavedena v ČSN EN 60244-12-2 Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů - Specifikační listy (v návrhu)

IEC 864-1: 1986 dosud nezavedena

Doporučení CCIR 450 dosud nezavedeno

Doporučení CCIR 468-4: 1990 dosud nezavedeno

Doporučení CCIR 559 dosud nezavedeno

Doporučení CCIR 643 dosud nezavedeno

Zpráva CCIR 463 dosud nezavedena

POZNÁMKA - Doporučení CCITT a CCIR jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4.

Další souvisící normy

IEС 315-4: 1982 zavedena v ČSN IEC 315-4 Meracie metody rádiových prijímačov na rôzné druhy vysielania. Čásť 4: Vysokofrekvenčné merania prijímačov frekvenčné modulovaného rozhlasového vysielania (36 7090).

Vypracování normy

Zpracovatel: TESTCOM, oddělení normalizace, IČO 0000 3468, Ing. Vladimír Panocha Technická normalizační komise: TNK 86 Radiokomunikace Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1995

18001


ČSN EN 60244-13

2


ČSN EN 60244-13

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 60244-13

Duben 1993

MDT 621. 396. 61: 621. 396. 93: 620. 1. 083: 621. 317. 083

Deskriptory: Radio equipment, transmitter, sound broadcasting, frequency modulation, operating characteristics, quality

metody míření rádiových vysílačů

Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM (IEC 244-13: 1991)

Methods of measurement for radio transmitters Part 13: Performance characteristics for FM sound broadcasting (EEC 244-13: 1991)

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radi-

oélectriques

Partie 13: Qualités de fonctionnement des émetteurs

de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence

(IEC 244-13: 1991)

Meßverfahren für Funksender

Teil 13: Übertragungseigenschaften für FM-Ton-

rundfunk

(IEC 244-13: 1991)

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 9. března 1993. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný statut jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické normalizační organizace: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Standardization électrotechnique

Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

3


ČSN EN 60244-13

Předmluva

Dotazníkem CENELEC se zjišťovalo zda lze zavést mezinárodní normu IEC 244-13: 1991 bez jakýchkoliv úprav textu jako evropskou normu bez modifikací.

Zmíněný dokument byl subkomisí CENELEC předložen členům CENELEC к formálnímu hlasování a byl jimi dne 9. března 1993 schválen jako EN 60244-13.

Byly stanoveny tyto termíny:

-  termín vydání identické národní normy                                (dop) 1994-03-01

-  termín zrušení rozporných národních norem                         (dow) 1994-03-01 Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy.

V normě jsou přílohy А, В a ZA normativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 244-13: 1991 byl přijat CENELEC jako evropská norma bez jakékoliv modifikace.

4


ČSN EN 60244-13

Příloha ZA (normativní)

Další mezinárodní normy citované v této normě, s odkazy na odpovídající evropské normy.

Pokud je mezinárodní norma v CENELEC modifikována, je označena (mod), používají se odpovídající EN/HD.

Norma IEС

Datum

Název

EN/HD

Datum

215 Al

1987 1990

Bezpečnostní ustanovení pro rádiové vysílače

EN 60215 EN 60215/Al

1989 1992

244-1

1968

Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Všeobecné podmínky měření, měření kmitočtu, výstupního výkonu a spotřeby

HD236. 1 S1*

1977

A2

1989

 

-

-

244-12-1

1989

Část 12: Tvorba technických popisů rozhlasových

a televizních vysílačů a převáděčů - Vlastnosti, které je

třeba specifikovat

EN 60244-12-1

1993

244-12-2

1989

Specifikační listy

EN 60244-12-2

1993

864-1

1986

Normalizace propojení mezi rozhlasovými vysílači nebo vysílacími systémy a dohlížecím zařízením - Část 1: Normy pro rozhraní u systémů používajících pronajatá vedení

HD 577 S1*

1990

Publikace CCIR

Doporučení 450 - Normy kmitočtově modulovaného rozhlasového vysílání na VKV.

Doporučení 468-4: 1990 Měření úrovně napětí nízkofrekvenčního šumu v rozhlasovém vysílání.

Doporučení 559 - Objektivní měření vysokofrekvenčního ochranného poměru ve vysílání na dlouhých, středních a krátkých vlnách.

Doporučení 643 - Systém automatického ladění a ostatní aplikace u kmitočtově modulovaných přijímačů, používajících systému pilotního signálu.

Zpráva 463 - Vysílání různých zvukových programů nebo signálů jedním kmitočtově modulovaným rozhlasovým vysílačem.

* HD 236. 1 je založen na IEC 244-l: 1968+Al: 1973+IEC 244-1 A: 1968+A1: 1973 HD 577 S1 je založen na IEC 864-1: 1986+A 1: 1987

5


CSN EN 60244-13

Obsah

Článek Předmluva Úvod

Předmět normy a oblast použití..........................................................................     1

Odkazy na normativní dokumenty.......................................................................     2

Všeobecné názvy a definice............................................................................     3

Všeobecné podmínky provozu..........................................................................     4

Všeobecné podmínky měření...........................................................................     5

Všeobecné vlastnosti..................................................................................     6

Přenosové vlastnosti..................................................................................     7

Nežádoucí modulace.......................................................... ........................     8

Vyzařování mimo pásmo (namátková měření).............................................................     9

Hodnocení vysílačů vybavených omezovači (připravuje se)...................................................    10

Zvláštní měření při doplňkových signálech (připravuje se)....................................................    11

Zkušební uspořádání I Zkušební uspořádání II

Přílohy (normativní)

Příloha A- Doporučení CCIR 468-4

Příloha В - Výňatek z Doporučení CCIR 559

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÁ KOMISE

Metody měření rádiových vysílačů

Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM

Předmluva

1)   Formální rozhodnutí nebo souhlas IEC týkající se technických záležitostí, připravených technickými komisemi jež reprezentují všechny zainteresované národní komise, vyjadřují, jak jen to je možné, mezinárodní shodu názorů jednajících subjektů.

2)  Rozhodnutí mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komisemi.

3)  Za účelem podpory mezinárodní unifikace IEC vyjadřuje přání, aby národní komise přijímaly texty doporučení IEC do svých národních norem, pokud to národní podmínky umožňují. Jakékoliv rozdíly mezi doporučením IEC a odpovídajícími národními normami by měly být, pokud je to možné, v těchto národních normách jasně vyznačeny.

Tato norma byla připravena subkomisí 12C: Vysílací zařízení, technické komise IEC č. 12: Radiokomunikace.

Text této normy vychází z následujících dokumentů:

Šestiměsíční pravidlo

Zpráva o hlasování

12(CO)215

12C(CO)211

Úplné informace o hlasování o schválení této normy se nachází ve zprávě uvedené v tabulce.

Tato nová část obsahuje všechna doporučená měření kmitočtově modulovaných vysílačů a nahrazuje příslušné články, týkající se kmitočtově modulovaných vysílačů v následujících normách:

IEC 244-2: 1969 IEC 244-2A: 1969 IEC 244-2B: 1962 IEC 244-3: 1972 IEC 244-ЗАЛ971 IEC 244-3B: 1972 IEC 244-4: 1973

Přílohy А а В tvoří neoddělitelnou součást IEC 244.

6


ČSN EN 60244-13

Úvod

Tato mezinárodní norma je jednou z řady IEC 244. Část této řady se posuzuje a většina z norem se bude revidovat nebo rušit. Po ukončení tohoto procesu bude tato řada obsahovat část pojednávající o všeobecných vlastnostech s odkazy na příslušné publikace CCIR* a Radiokomunikační řád a další specifické části se budou zabývat jednotlivými druhy vysílačů.

1 Předmět normy a oblast použití

Tato mezinárodní norma obsahuje metody měření provozních vlastností kmitočtově modulovaného rozhlasového vysílání. К hodnocení ostatních vlastností je třeba tuto normu používat ve spojení s publikacemi uvedenými v článku 2. Tato norma je určena к použití při typových, přejímacích a výrobních zkouškách.

Měřit všechny popsané vlastnosti není povinné. Na základě dohody mezi zákazníkem a výrobcem je možno provést doplňková měření.

Provozní vlastnosti měřené v souladu s touto normou umožňují porovnání výsledků měření provedených raznými provozovateli. Mezní hodnoty příslušných provozních vlastností nejsou v této normě stanovené, ale v návaznosti na výsledky měření jsou zde pro objasnění uvedeny některé údaje.

7