MDT 621. 397. 456: 621. 317. 083                                      ČESKÁ NORMA                                                                Září 1995

OBRAZOVÝ KOMPAKTNÍ DISK Metody měření parametrů

ČSN

EN 61106

36 8502

idt IEC 1106: 1993

Videodisks - Methods of measurements for parameters Vidéodisques _ Méthodes de mesure des paramètres Videoplatten - Meßverfahren der Eigenschaften

Tato norma obsahuje EN 61106: 1993.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 844: 1988 dosud nezavedena IEC 845: 1988 dosud nezavedena IEC 857: 1986 dosud nezavedena EN 60856: 1993 zavedena v ČSN EN 60856 Obrazový kompaktní disk, 625 řádek/50 Hz - PAL (CD-V)

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1995

17971


ČSN EN 61106

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 61106

Srpen 1993

MDT 621. 397. 456: 621. 317. 083

Deskriptory: Videodisks, characteristics, measurement, testing conditions

OBRAZOVÝ KOMPAKTNÍ DISK

Metody měření parametrů

(IEC 1106: 1993)

Videodisks - Methods of measurements for parameters (IEC 1106: 1993)

Vidéodisques _ Méthodes de mesure des

paramètres

(IEC 1106: 1993)

Videoplatten - Meßverfahren der Eigenschaften (IEC 1106: 1993)

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 6. 7. 1993. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoli změn status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání к dispozici v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyce, pořízená na vlastní odpovědnost členem CENELEC překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Islandu, Irska, Itálie, Luxemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Španělska, Švédska a Švýcarska a Spojeného království.

CENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue Stassart 35, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 61106

Předmluva

Text dokumentu 60B(CO)134, který byl připraven Subkomisí 60B: Obrazový záznam Technické komise IEC 60: Záznam, byl předložen IEC-CENELEC к paralelnímu hlasování v srpnu 1991.

Referenční dokument by schválen CENELEC jako EN 61106 dne 6. července 1993.

Byla stanovena následující data:

-  poslední termín vydání identické národní normy            (dop) 1994-07-01

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem (dow) 1994-07-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. V této normě jsou přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U a ZA normativní.

Oznámení o schválení

Text Mezinárodní normy IEC 1106: 1993 byl schválen v CENELEC jako Evropská norma bez jakékoliv změny.

4


ČSN EN 61106

Příloha ZA (normativní)

Jiné mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na příslušné evropské normy

Je-li mezinárodní norma modifikována společnou modifikací CENELEC je označena (mod) a používá se příslušná EN/HD.

Publikace IEC

Datum

Název

EN/HD

Datum

IEC 844

1988

Obrazový kompaktní disk s bezdrážkovým kapacitním záznamem 625 řádek/50 Hz PAL - typ VHD

   

IEC 845

1988

Obrazový kompaktní disk s bezdrážkovým kapacitním záznamem 525 řádek/60 Hz NTSC - typ VHD

   

IEC 856

1986

Obrazový kompaktní disk s optickým záznamem 625 řádek/50 Hz - PAL

EN 60856

1993

IEC 857

1986

Obrazový kompaktní disk s optickým záznamem 525 řádek/50 Hz - M/NTSC

   

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÁ KOMISE

OBRAZOVÝ KOMPAKTNÍ DISK Metody měření parametrů

Obsah

Článek

Předmluva

Úvod

Předmět normy a oblast použití                                                                                                                                       1

Odkazy na normy                                                                                                                                                           2

Seznam parametrů a jejich použití                                                                                                                                   3

Normální atmosferické podmínky pro měření                                                                                                                   4

Příloha A Tlouštka ochranné transparentní vrstvy

Příloha В Rychlost otáčení

Příloha С Poloha a číslo stopy

Příloha D Hloubka stopy

Příloha E Vertikální odchylka a zrychlení VHD

Příloha F Vertikální odchylka a zrychlení LV

Příloha G Radiální odchylka a zrychlení VHD

Příloha H Radiální odchylka a akcelerace LV

Příloha J Tangenciální odchylka VHD

Příloha К Tangenciální odchylka LV

Příloha L Dvojlom průhledného disku

Příloha M Amplituda pomocné nosné zvuku a amplituda EFM

Příloha N Pomocné nosné kmitočty zvuku, kanály 1 a 2

5


ČSN EN 61106

Příloha P Maximální obrazová úroveň Příloha Q Kmitočet zatemňovací úrovně Příloha R Odchylka kmitočtu základní nosné Příloha S Preemfáze zvuku Příloha T Preemfáze obrazu Příloha U Provozní signály

Předmluva

1)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní používání a jsou v tomto smyslu přijaty národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty přijaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který jim národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpise by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

4)   ЕС nastanovila žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodnosti předmětu s některým jejím doporučením.

Tato mezinárodní norma IEC byla vypracována Subkomisí 60B: Obrazový záznam Technické komise IEC 60: Záznam.

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

Návrh mezinárodní normy

Zpráva o hlasování

60B(C. O. )134

60B (CO. ) 147A

Úplnou informaci o hlasování o schválení této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování uvedené ve výše uvedené tabulce.

Úvod

V článku 2 jsou jmenovány normy IEC pojednávající o dvou systémech obrazového kompaktního disku. Mají-li se přehrávat tyto dva typy obrazových disků, je nezbytné pro optický systém používat optickou snímací hlavu a pro kapacitní systém kapacitní hlavu. Tyto obrazové disky jsou charakterizovány mechanickými, elektrickými a optickými parametry pro něž nejsou známy měřicí metody.

1 Předmět normy a oblast použití

Tato mezinárodní norma shrnuje různé typické parametry pro obrazové disky popsané v IEC 844, 845, 856 a 857 a pro každý navrhuje metody měření.

Některé parametry lze měřit dobře známými metodami, zatímco jiné potřebují určité zařízení popsané v přílohách.

6