ČESKÁ NORMA

MDT: 621.397.743:621.316:614.8

Prosinec 1995

KABELOVÉ DISTRIBUČNÍ SYSTÉMY PRO
TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ SIGNÁLY
Část 1: Bezpečnostní ustanovení

ČSN
EN 50 083-1

36 7211

 

 

 

Cabled distribution systems for television and sound signals. Part 1: Safety requirements.

Systèmes de distribution par câble destinés aux signaux de radiodiffusion sonore et de television Partie 1: Règles de sécurité

Kabelverteilsysteme für Ton- und Fernsehrundfunk-Signale Teil 1: Sicherheitsanforderungen

 

Tato norma obsahuje EN 50083-1:1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

HD 195 S6:1989 neplatný, nahrazen EN 60065:1993, zavedena v ČSN EN 60065 Požadavky na bezpečnost elektronických přístrojů, napájených ze sítě, pro domácí a podobné použití (36 7000).

HD 384   řada je postupně zaváděna

HD 384.5.54 S1:1988   dosud nezaveden

IEC 50 (826):1982   zavedena v ČSN 33 0050, část 8.26:1989

IEC 1024-1:1990   dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

EN 60825:1991   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Milan Janata, IČO 4857 1580

Technická normalizační komise: TNK 86 - Radiokomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

 

ã Český normalizační institut, 1995
17961


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 50083-1

EUROPEAN STANDARD

Září 1994

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.397.743:621.316.614.8

 

Deskriptory: Telekommunications, television broadcasting, communication cables, television systems, safety, accident prevention, equipment protection, protection against electric shock, fire protection, lightning protection

 

KABELOVÉ DISTRIBUČNÍ SYSTÉMY PRO TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ SIGNÁLY Část 1: Bezpečnostní ustanovení

 

Cabled distribution systems for television and sound signals Part 1: Safety requirements

Systèmes de distribution par câble destinés aux signaux de radiodiffusion sonore et de television Partie 1: Règles de sécurité

Kabelverteilsystemen für Ton- und Fernsehrundfunk- Signale Teil 1: Sicherheitsanforderungen

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 9. 4. 1993. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CENELEC, kde jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoli změn statut národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce pořízená členem CENELEC na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Německa, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Commitee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Centrální sekretariát: Rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Současná Evropská norma byla připravena Technickou komisí CENELEC TC 109 Kabelové distribuční systémy pro rozvod televizních a rozhlasových signálů. Byla předložena členům CENELEC k formálnímu hlasování v září 1992 a schválena jako EN 50083-1 dne 9. března 1993.

Byly stanoveny tyto termíny:

-  poslední termín vydání identické národní normy                                      (dop)   1994-03-01

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem                              (dow)   1994-03-01

Pro výrobky, které podle výrobce nebo certifikačního orgánu vyhovovaly příslušné národní normě před 1. 3. 1994, lze tuto normu při výrobě aplikovat do 1. 3. 1999.

Přílohy označené jako “normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené jako “informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci. V této normě jsou přílohy A a C normativní a přílohy B a D informativní.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Článek

Předmět normy

1

Názvosloví a definice

2

Všeobecné požadavky

3

Ochrana před vlivem povětrnosti

4

Pospojování a uzemnění

5

Zařízení napájená ze sítě

6

Napájení rozvodu

7

Ochrana před dotykem a přiblížení k elektrické napájecí rozvodné síti

8

Účastnické zásuvky a přenosové body

9

Ochrana před atmosférickými přepětími a vyloučení rozdílů potenciálu

10

Mechanická stabilita

11

Laserové záření

12

Obrázky

Obrázek 1 Příklad pospojování a uzemnění kovových krytů

Obrázek 2 Příklad pospojování a nepřímého uzemnění kovových krytů prostřednictvím napěťově závislých ochranných prvků (v případě vyrovnávacích proudů)

Obrázek 3 Příklad pospojování a uzemnění domovní instalace (podzemní propojení)

Obrázek 4 Příklad pospojování a uzemnění domovní instalace (nadzemní propojení)

Obrázek 5 Příklad pospojování galvanicky oddělených kabelových vstupů do budovy (podzemní propojení)

Obrázek 6 Příklad zachování pospojování při vyjmutí jednotky

Obrázek 7 Příklad vnějšího pospojování

Obrázek 8 Příklad pospojování antény a vstupní části

Obrázek 9 Příklady mechanismu uzemnění

Obrázek 10 Ohybový moment anténního stožáru

Přílohy

Příloha A (normativní) Seznam souvisících norem

Příloha B (informativní) Seznam informativních norem

Příloha C (normativní) Speciální národní podmínky

Příloha D (informativní) Odchylky A

 

1   Předmět normy

 

Tato norma se vztahuje na požadavky na bezpečnost pevně uložených systémů a zařízení přednostně určených k příjmu, zpracování a rozvodu zvukových signálů, televizních signálů a k nim příslušejících datových signálů a používajících všechna použitelná přenosová média. Zahrnuje všechny typy systémů jako:


Strana 5

-  systémy CATV (Community Antenna Television system)

-  systémy MATV (Master Antenna Television system)

-  individuální přijímací systémy;

a všechny typy zařízení instalovaných v těchto systémech.

Podle možností platí rovněž pro mobilní a dočasně instalované systémy např. v obytných přívěsech.

Mimo to mohou být požadovány ještě další požadavky, např. v souvislosti s:

-  elektrovodnou sítí (nadzemní nebo podzemní);

-  rozvodnými soustavami jiných telekomunikačních služeb;

-  vodovodními rozvodnými soustavami;

-  plynovodnými rozvodnými soustavami;

-  systémy ochrany proti úderu blesku.

Tato norma platí pro všechny části řetězce od přijímací antény až k účastnické zásuvce (výstup pro účastnické zařízení). Tato norma se nevztahuje na účastnická zařízení.

Tato norma je určena zejména k zajišťování bezpečnosti systému, práce osob na něm, uživatele a uživatelova zařízení. Zabývá se pouze bezpečnostními aspekty a není určena k definování norem pro ochranu zařízení použitých v systému.

 -- Vynechaný text --