ČESKÁ NORMA

MDT 681.118.5:621.316.578-1:614.8.620.1

Červen 1995

AUTOMATICKÁ ELEKTRICKÁ ŘÍDICÍ ZAŘÍZENÍ
PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY
Část 2: Zvláštní požadavky na časové relé
a časové spínače

ČSN
EN 60 730-2-7
+A11+A12

36 1950

 

 

mod IEC 730-2-7:1990

 

Automatic electrical controls for household and similar use Part 2: Particular requirements for timers and time switches

Dispositifs de commande électrique automatiques a usage domestique et analogue Deuxième partie: Règles particulières pour les minuteries et les minuteries cycliques

Automatische elektrische Regel und Steuergerate für den Hausgebrauch und ähnliche Anvendungen Teil 2: Besondere Anforderungen für Zeitsteuergerate, Schaltuhren

 

Tato norma obsahuje EN 60730-2-7:1991, včetně jejích změn A11:1994 a A12:1993, do které bylo převzato modifikované znění IEC 730-2-7:1990 a národní informační přílohu NA1.

 

This standard contains EN 60730-2-7:1991, including its amendments A11:1994 and A12A:1993, which is the modified version of the IEC Publication 730-2-3:1990 and national informative annex NA1.

 

Národní předmluva

 

Text IEC 730-2-7:1990 modifikovaný podle EN 60730-2-7:1991 je na levém okraji označen svislou čarou a změny A11:1994 a A12:1993 jsou označeny dvěma svislými čarami.

Původní text IEC 730-2-7:1990 je uveden v národní příloze NA1.

 

Národní předmluva

 

Informační údaje z IEC 730-2-5:1990

Tato norma byla připravena technickou komisí č. 72 Automatická řídicí zařízení pro domácnost.

Je prvním vydáním IEC 730-2-7.

Text této normy vychází z těchto dokumentů.

 

1Y1.gif

 

Úplné informace o hlasování je možno nalézt ve zprávách o hlasování uvedených ve výše uvedené tabulce.

 

Tato část 2 se užívá společně s IEC 730-1. Ta vychází z prvního vydání (1986) této publikace upravené změnami č.1 (1990) a č. 2 (1990). V úvahu mohou být brána další vydání nebo změny IEC 730-1.

 

Tato část 2 doplňuje nebo upravuje odpovídající články IEC 730-1 tak, aby tato publikace byla převedena na normu IEC: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače (první vydání).

 

Kde je v tomto prvním vydání uveden „doplněk", „změna" nebo „nahrazení", má být odpovídající požadavek, specifikace zkoušky nebo vysvětlující text části 1 příslušně upraven.

 

© Český normalizační institut, 1994
17552


Strana 2

Kde nejsou žádné změny nutné, je v části 2 uvedeno, že platí odpovídající článek části 1.

 

Při tvorbě mezinárodní normy bylo nutné vzít v úvahu rozdílné požadavky vycházející z praktických zkušeností v různých částech světa a připustit rozdíly v národních elektrických sítích a v předpisech pro instalace.

 

Rozdíly existující v některých zemích s ohledem na různou národní praxi jsou uvedeny v těchto článcích:

6.3.6.1

 

Tabulka 7.2. poznámky 101 a 103

7.2.9

11.4.103

11.4.104

14.101

17.16.102

17.16.103

21.101

 

Citované normy

EN 60335 řada částečně zavedena v ČSN EN 60335 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely (mod IEC 335) (36 1055)

EN 60730-1 zavedena v ČSN EN 60730-1+A1+A11+A12 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 730-1: 1986) (36 1950)

EN 61058-1:1992 zavedena v ČSN EN 61058-1 Spínače pro spotřebiče. Všeobecné požadavky (idt IEC 1058- 1:1990) (v návrhu)

HD 441 Sl:1983 zaveden v ČSN IEC 707 Metody zkoušky pro určení hořlavosti elektrických izolačních materiálů, jsou-li vystaveny zdroji hoření (34 5619)

IEC 669-2-3:1984 dosud nezavedená*)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

NF C47-737, F 60730-2-7:1992 Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue Deuxième partie: Règles particulières pour les minuteries et les minuteries cycliques (Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače)

 

BS EN 60730-2-7:1992 Specification for automatic electrical controls for household and similar use. Particular requirements Timers and time switches (Požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Všeobecné požadavky. Časové relé a spínače)

 

NEN 10730-2-7:1992 Automatic electrical controls for household and similar use. Part 2: Particular requirements for timers and time switches (IEC 730-2-7:1990, modified) (Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobným účelům. Část 2: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače) (IEC 730-2-71990, mod)

 

Srovnání s IEC 730-2-7:1990

Konkrétní porovnání jednotlivých článků lze provést srovnáním modifikovaného textu EN 60730-2-3 označeného svislou čarou s původním textem IEC, uvedeným v národní příloze. Změny A11 a A12 jsou označeny dvěma svislými čarami.

 

Vypracování normy:

Zpracovatel: Jan Horský, Turistická 37, 621 00 Brno IČO 16316151

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová

 

_______________

*)Do zavedení těchto norem jako ČSN se používají originály, které jsou dostupné v Českém normalizačním institutu.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60730-2-7

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MTD: 681.118.5:621.316.578.1:614.8.620.1

 

Deskriptory: electrical household appliance, control, automatic control timer, time switch, definition, requirement, test

 

AUTOMATICKÁ ELEKTRICKÁ ŘÍDICÍ ZAŘÍZENÍ PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY Část 2: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače (IEC 730-2-7:1990, mod)

 

Automatic electrical controls for household and similar use Part 2: Particular requirements for timers and time switches (IEC 730-2-7:1990, modified)

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue Deuxième partie: Règles particulières pour les minuteries et les minuteries cycliques (CEI 730-2-7:1990, modifiée)

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen Teil 2: Besondere Anforderungen für Zeitsteuergeräte, Schaltuhren (IEC 730-2-7:1990, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 20. září 1991. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný statut jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato mezinárodní norma IEC 730-2-7:1990 spolu se společnými změnami připravenými technickou komisí CENELEC TC 72: Automatická řídící zařízení pro domácnost, byla předložena k jednotnému hlasovacímu postupu CENELECu v únoru 1991.

 

Text návrhu CENELEC schválil 23. září 1991.

 

Byla stanovena následující data:

- nejzazší lhůta vydání identické národní normy                                 (dop)   1994-01-01

- nejzazší lhůta zrušení konfliktních národních norem                         (dow)  1997-01-01

 

Výrobky, které vyhověly příslušné národní normě před 1997-01-01, pokud to může být výrobcem nebo certifikační institucí prokázáno, mohou být podle této předchozí normy vyráběny do 2000-01-01.

 

Tento dokument doplňuje nebo upravuje příslušné články IEC 730-2-7:1990, tak, aby byla tato norma převedena na evropskou normu EN 60730-2-7.

 

Tato část 2 musí být používána společně s EN 60730-1:1991, Automatické elektrické řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky, a jejími změnami A1:1991 a A11:1991. V úvahu mohou být vzaty další vydání nebo změny EN 60730-1.

 

Kde určitý článek části 1 není v této části 2 uveden, platí článek z části 1, pokud jej lze použít. Tam, kde tato norma uvádí „doplněk", „změna" nebo „nahrazení", musí být příslušný text části 1 podle toho upraven.

 

Články, které jsou navíc vzhledem k článkům v IEC 730-1, jsou číslovány 101, 102 atd., doplňující přílohy jsou označeny AA, BB atd. Přílohy CENELECu jsou číslovány ZA, ZB atd.

 

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky (snc), které jsou důvodem k odchylce od této evropské normy, kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZA EN 60730-1.

 

Kde jsou odkazy na jiné mezinárodní nebo harmonizované normy, platí vydání normy uvedené v příloze ZB (normativní).

 

POZNÁMKA: V této normě jsou použity tyto typy písma:

-  vlastní požadavky:  kolmé písmo

-  specifikace zkoušek: kurzíva

-  vysvětlující texty:  malé kolmé písmo

-  návod pro úpravu referenčního dokumentu: tučné písmo.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 730-2-7:1990 byl schválen CENELECem jako evropská norma s dále uvedenými společnými modifikacemi.

 

Údaje ze změny A11

Změnu EN 60730-2-7:1991 A11:1994 připravila technická komise CENELEC TC 72: Automatická řídicí zařízení pro domácnost.

 

Text této změny evropské normy byl schválen pro předložení k jednotnému schvalovacímu postupu (UAP) na zasedání CLC/TC 72 konaném v Bruselu 26. a 27. listopadu 1991.

 

Na tomto zasedání bylo vzato v úvahu, že národní komitéty by pro určité typy časových spínačů a časových relé měly dát příležitost k hlasování o zmírnění požadavků na vzdálenosti napříč izolací.

 

Tento dokument upravuje příslušné články EN 60730-2-7.

 

CENELEC jej schválil jako změnu A11 EN 60730-2-7 dne 8.března 1994.

 

Byla stanovena následující data:

- nejzazší lhůta vydání identické národní normy                                 (dop)     1995-01-01

- nejzazší lhůta zrušení konfliktních národních norem                         (dow)    1997-01-01


Strana 5

Údaje ze změny A12

Změnu EN 60730-2-7:1991 A12:1993 připravila technická komise CENELEC TC 72: Automatická řídicí zařízení pro domácnost.

 

Text této změny evropské normy byl schválen pro předložení k oficiálnímu hlasování na zasedání CLC/TC 72 konaném v Bruselu 24.a 25. listopadu 1992.

 

Na tomto zasedání bylo schváleno opravení několik redakčních chyb v IEC 730-2-7 a v EN 60730-2-7, které se navzájem popíraly. Tato změna je určena k odstranění těchto chyb.

 

Tento dokument upravuje příslušné články EN 60730-2-7:1991.

 

CENELEC jej schválil jako změnu A12 EN 60730-2-7 dne 8.prosince 1993.

 

Byla stanovena následující data:

- nejzazší lhůta vydání identické národní normy                           (dop)       1995-01-01

- nejzazší lhůta zrušení konfliktních národních norem                  (dow)       1997-01-01

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

6

2

Definice

6

3

Všeobecné požadavky

7

4

Všeobecné poznámky ke zkouškám

7

5

Jmenovité údaje

7

6

Třídění

8

7

Informace

9

8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

9

9

Zajištění ochranného uzemnění

9

10

Svorky a ukončení

9

11

Konstrukční požadavky

10

12

Odolnost proti vlhku

10

13

Elektrická pevnost a izolační odpor

10

14

Oteplení

10

15

Výrobní odchylky a nestabilita

11

16

Vlivy okolního prostředí

11

17

Trvanlivost

11

18

Mechanická pevnost

12

19

Části a spoje se závitem

12

20

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

12

21

Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům

12

22

Odolnost proti korozi

13

23

Odrušení rádiového příjmu

13

24

Součásti

13

25

Normální provoz

13

26

Provoz při poruchách vzniklých v sítích, magnetickém a elektromagnetickém rušení

13

27

Abnormální provoz

13

Přílohy

14


Strana 6

1 Předmět normy

 

Tato kapitola z části 1 je nahrazena takto:

 -- Vynechaný text --