мот 681. 3. 04: 681. 327. 1                                           ČESKÁ NORMA                                               Červenec 1995

Informační technika

8-BITOVÝ KÓD ISO PRO VÝMĚNU INFORMACÍ STRUKTURA A PRAVIDLA PRO ZAVÁDĚNÍ

ČSN ISO/IEC 4873

36 9107

Information technology - ISO 8-bit code for information interchange - Structure and rules for implementation Technologies de l'information - Code ISO à 8 éléments pour l'échange d'informations - Structure et règles de matérialisation Informationsverarbeitung - ISO 8-Bit-Code für den Informationsaustausch - Aufbau und Regeln für die Anwendung

Tato norma obsahuje ISO/IEC 4873: 1991.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 646 zavedena v ČSN ISO 646 Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací (36 9104)

ISO 2022 zavedena v ČSN ISO 2022 Informační technika. 7-bitové a 8-bitové kódované soubory znaků ISO. Metody rozšiřování kódů (36 9106) (v návrhu)

ISO 6429 zavedena v ČSN ISO 6429 Systémy zpracování informací. 7bitové a 8bitové kódované soubory znaků řídicí funkce (36 9105)

ISO/IEC 10367 zavedena v ČSN ISO/IEC 10367 Informační technika. Normalizované kódované soubory grafických znaků pro použití v 8-bitových kódech (36 9118)

Další souvisící normy

ČSN ISO 6937-1 Zpracování informací. Kódované soubory znaků pro přenos textu. Část 1: Všeobecný úvod (36 9110)

ČSN ISO 6937-2 Zpracování informací. Kódované soubory znaků pro přenos textu. Část 2: Latinské abecední a neabecední grafické znaky (36 9110)

ČSN ISO 8859 Zpracování dat. Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků (36 9111)

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN 66 303 Informationsverarbeitung; 8-Bit-Code (Zpracování informací. 8-bitový kód)

Nahrazení předchozích norem

Tato norma ruší v ČSN 36 9103 z 19. 10. 1989 tyto články: 2 až 2. 2. 3, 2. 3. 2 až 3. 1, 3. 1. 2 až 3. 2. 6, 4 až 4. 1 a Příloha 1.

Národní přílohy

Tato norma má národní přílohu NA 1, která obsahuje doplňující česko-anglický slovník důležitých výrazů a národní přílohu NA 2, která obsahuje slovník zkratek a použitých anglických výrazů.

Vypracování normy

Zpracovatel: RECHEK, Praha, IČO 13155008, Ing. Jindřich Řechtáček Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

© Český normalizační institut, 1994

17509


ČSN ISO/IEC 4873

INFORMAČNÍ TECHNIKA

8-BITOVÝ KÓD ISO PRO VÝMĚNU INFORMACÍ.

STRUKTURA A PRAVIDLA PRO ZAVÁDĚNÍ

ISO/IEC 4873

Třetí vydání 1991-12-15

Deskriptory: zpracování dat, výměna informací, soubory znaků, kódované soubory znaků, 8-bitový kód ISO, zavádění

Obsah

Strana

Předmluva.....................................................................................................................................................................................       3

1   Předmět normy.........................................................................................................................................................................       3

2   Shoda a zavedení......................................................................................................................................................................      4

2. 1   Shoda.....................................................................................................................................................................................      4

2. 1. 1   Shoda výměny informací...................................................................................................................................................      4

2. 1. 2   Shoda zařízení....................................................................................................................................................................      4

2. 2   Zavedení................................................................................................................................................................................      4

3   Odkazy na normy.....................................................................................................................................................................      4

4   Definice....................................................................................................................................................................................       5

4. 1   aktivní pozice........................................................................................................................................................................       5

4. 2   bitová kombinace..................................................................................................................................................................       5

4. 3   byte........................................................................................................................................................................................       5

4. 4   znak.......................................................................................................................................................................................       5

4. 5   znaková pozice......................................................................................................................................................................       5

4. 6   datový prvek kódovaných znaků..........................................................................................................................................       5

4. 7   kódovaný soubor znaků, kód................................................................................................................................................       5

4. 8   rozšiřování kódu....................................................................................................................................................................       5

4. 9   kódová tabulka......................................................................................................................................................................       5

4. 10   řídicí znak............................................................................................................................................................................       5

4. 11   řídicí funkce........................................................................................................................................................................       5

4. 12   zařízení................................................................................................................................................................................       5

4. 13   posloupnost escape..............................................................................................................................................................       5

4. 14   koncový byte.......................................................................................................................................................................       5

4. 15   grafický znak.......................................................................................................................................................................       5

4. 16   grafický symbol..................................................................................................................................................................       6

4. 17   repertoár..............................................................................................................................................................................       6

4. 18   uživatel................................................................................................................................................................................       6

5   Notace, kódová tabulka a názvy..............................................................................................................................................       6

5. 1   Notace...................................................................................................................................................................................       6

5. 2   Kódová tabulka.....................................................................................................................................................................       6

5. 3   Názvy....................................................................................................................................................................................       6

6   Struktura 8-bitového kódu.......................................................................................................................................................      7

6. 1   Prvky 8-bitového kódu..........................................................................................................................................................       7

6. 2   Identifikace prvků 8-bitového kódu......................................................................................................................................       7

6. 3   Vyvolání................................................................................................................................................................................       7

6. 3. 1   Soubor CO..........................................................................................................................................................................       7

6. 3. 2   Znak SPACE......................................................................................................................................................................       7

6. 3. 3   Soubor GO..........................................................................................................................................................................       7

6. 3. 4   Znak DELETE...................................................................................................................................................................       7

6. 3. 5   Soubor C1..........................................................................................................................................................................      7

6. 3. 6   Soubor Gl..........................................................................................................................................................................       7

6. 3. 7   Soubor G2..........................................................................................................................................................................       8

6. 3. 8   Soubor G3..........................................................................................................................................................................       8

7   Specifikace znaků 8-bitového kódu.........................................................................................................................................       8

7. 1   Soubor CO.............................................................................................................................................................................       8

7. 2   Znak ESCAPE......................................................................................................................................................................       8

7. 3   Znak SPACE.........................................................................................................................................................................       8

2


ČSN ISO/IEC 4873

7. 4   Soubor GO.............................................................................................................................................................................      8

7. 5   Znak DELETE......................................................................................................................................................................     10

7. 6   Soubor C1.............................................................................................................................................................................     11

7. 7   Soubor G1.................. ...........................................................................................................................................................     11

7. 8   Soubor G2.............................................................................................................................................................................     11

7. 9   Soubor G3.............................................................................................................................................................................     11

7. 10   Shrnutí specifikace 8-bitového kódu..................................................................................................................................     11

8   Úrovně......................................................................................................................................................................................     12

8. 1   Uroveň 1................................................................................................................................................................................     12

8. 2   Úroveň 2................................................................................................................................................................................     12

8. 3   Úroveň 3................................................................................................................................................................................     12

9   Verze 8-bitového kódu.............................................................................................................................................................     12

9. 1   Obsah verze...........................................................................................................................................................................     12

9. 2   Jednoznačnost kódování znaků.............................................................................................................................................     12

10   Identifikace verze a úrovně....................................................................................................................................................     13

10. 1   Účel a obsah identifikace....................................................................................................................................................     13

10. 2   Identifikace úrovně.............................................................................................................................................................     13

10. 3   Identifikace verze............................................................................................................. ...................................................     13

10. 4   Přepínání z jedné verze do druhé........................................................................................................................................     13

10. 5   Přepínání z jedné úrovně do druhé......................................................................................................................................     13

Přílohy

A Omezení platná pro soubory C 0 a C 1.....................................................................................................................................     17

В Přemykací funkce....................................................................................................................................................................     18

С Složené grafické znaky...........................................................................................................................................................     19

D Použití bitových kombinací 00/14 a 00/15.............................................................................................................................    20

E Hlavní rozdíly mezi druhým vydáním (1986) a současným (třetím) vydáním této mezinárodní normy................................    21

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) vytvářejí specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Práce na vývoji mezinárodních norem se zúčastňují národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, prostřednictvím technických komisí zřízených těmito organizacemi к projednávání jednotlivých oborů technické činnosti. V oborech společného zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se účastní ve spolupráci s ISO a IEC také jiné, vládní i nevládní, mezinárodní organizace.

V oboru informační techniky ISO a IEC založily společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrh mezinárodní normy přijatý společnou technickou komisí se rozesílá národním orgánům к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících národních orgánů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 4873 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technika.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 4873: 1986), které je tímto technicky revidováno.

Příloha A tvoří nedílnou součást této mezinárodní normy. Přílohy B, C, D a E jsou uvedeny pouze pro informaci.

I Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje 8-bitový kód, který je odvozen od 7-bitového kódu specifikovaného v ISO/IEC 646 a je s ním kompatibilní.

Charakteristiky tohoto kódu jsou také ve shodě s metodami rozšiřování kódů specifikovanými v ISO 2022.

Tato mezinárodní norma specifikuje 8-bitový kód s řadou voleb. Obsahuje také návod pro využívání těchto voleb při

definování specifických verzí.

Tento kód je především určen pro všeobecnou výměnu informací v 8-bitovém prostředí mezi systémy pro zpracování dat a připojeným zařízením a v systémech pro přenos dat. Také byla vzata v úvahu potřeba grafických znaků a řídicích funkcí při zpracování dat.

Kód obsahuje 10 číslic, 52 malých a velkých písmen základní latinské abecedy a může zahrnovat písmena s přízvukem, zvláštní latinská písmena a/nebo písmena několika nelatinských abeced.

3