ČESKÁ NORMA

17508.pdf

35.040

Červen 1995

Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací

ČSN ISO/IEC 646


36 9104

 

 

 

Information technology - ISO 7-bit coded character set for information interchange

Technologies de ľinformation - Jeu ISO de caractères codés à 7 éléments pour l'échange d'informations 

lnformationtechnologie - ISO 7-bit kodierter Zeichensatz für lnformationsaustausch

 

Tato norma obsahuje ISO/IEC 646:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 2022:986 zavedena v ČSN ISO 2022 Zpracování informací. 7- bitové a 8-bitové kódované soubory znaků ISO. Metody rozšiřování kódů (36 9106) (v návrhu)

 

ISO/IEC 6429:1992  zavedena v ČSN ISO/IEC 6429 Informační technika. Řídicí funkce pro kódované soubory znaků (36 9105)

 

Další souvisící normy

 

ČSN ISO 2375  Zpracování dat. Postupy pro registraci posloupností escape (36 9109)

 

ČSN ISO/IEC 4873  Informační technika. 8-bitový kód ISO pro výměnu informací. Struktura a pravidla pro zavádění (36 9107)

 

ČSN EN 27498  Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Základný referenčný model (36 9614)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

DIN 66003:1974 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code (Zpracování informací; 7-bitový-kód)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 9102 z 28. 9. 1987 včetně změny a/ 1. 7. 1990 a tím pozbývá platnosti v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

 

V této normě je harmonizována stylizace textu a názvosloví s ostatními normami ČSN ISO, týkajícími se kódů, a uvolněním požadavků na soubor C0 je umožněno rozšíření jejího aplikačního upotřebení.

 

Tato norma má národní přílohu NA, která obsahuje abecední rejstřík definovaných českých termínů, doplňující česko-anglický rejstřík dalších důležitých termínů a výčet zkratek a termínů používaných v originálním anglickém znění spolu s jejich významem a českým překladem.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NEOPRO, IČO 46618660, Ing. Jindřich Schwarz

 

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

 

© Český normalizační institut, 1994
17508


Strana 2

INFORMAČNÍ TECHNIKA

7-BITOVÝ KÓDOVANÝ SOUBOR ZNAKŮ ISO

PRO VÝMĚNU INFORMACÍ

ISO/IEC 646


Třetí vydání

 

1991-12-15

 

MDT 681.3.04:681.327.1

 

Deskriptory: data processing, information interchange, character sets, coded character sets, ISO seven-bit codes, control characters, graphic characters

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Stránka

Předmluva

3

1

Rozsah působnosti

3

2

Shoda a zavedení

4

2.1

Shoda

4

2.1.1

Shoda výměny informací

4

2.1.2

Shoda zařízení

4

2.2

Zavedení

4

3

Odkazy na normy

4

4

Definice

5

4.1

aktivní pozice

5

4.2

bitová kombinace

5

4.3

znak

5

4.4

znaková pozice

5

4.5

kódovaný soubor znaků; kód

5

4.6

datový prvek kódovaných znaků (CC-datový prvek)

5

4.7

rozšiřování kódů

5

4.8

kódová tabulka

5

4.9

řídicí znak

5

4.10

řídicí funkce

5

4.11

zařízení

5

4.12

posloupnost escape

5

4.13

koncový byte

5

4.14

graficky znak

5

4.15

grafický symbol

5

4.16

repertoár

5

4.17

uživatel

6

5

Notace, kódová tabulka a názvy

6

5.1

Notace

6

5.2

Kódová tabulka

6

5.3

Názvy

6

6

Specifikace kódovaného souboru znaků

6

6.1

Struktura

6

6.2

Řídicí znaky

7

6.3

Znak SPACE

7

6.4

Grafické znaky

7

6.4.1

Přiřazení jednoznačných grafických znaků

7

6.4.2

Přiřazení alternativních grafických znaků

9

6.4.3

Přiřazení národních nebo problémově orientovaných grafických znaků

10

6.5

Znak DELETE

10

7

Složené grafické znaky

10


Strana 3

8

Verze kódovaného souboru znaků

10

8.1

Všeobecně

10

8.2

Mezinárodní referenční verze (IRV)

10

8.3

Národní verze

11

8.4

Problémově orientované verze

11

9

Identifikace verzí

11

9.1

Účel a kontext identifikace

11

9.2

Identifikace verze

12

10

Vysvětlení kódových tabulek č. 4 a č. 5

12

Přílohy

A Specifikace souboru C0

15

B Směrnice pro normy odvozované z ISO/IEC 646

17

C Rozdíly mezi druhým vydáním (1983) a předkládaným (třetím) vydáním této mezinárodní normy

18

NA Národní příloha

19

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem pomocí technických komisí, zřízených těmito organizacemi pro vyvíjení technických činností v jednotlivých oblastech. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují i další mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

 

V oblasti informační techniky zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi, ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem, přijaté společnou technickou komisí, se rozesílají národním členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících národních orgánů.

 

Mezinárodní norma ISO/IEC 646 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační technika.

 

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje vydání druhé (ISO 646:1883), které bylo technicky revidováno.

 

Příloha A tvoří nedílnou část této mezinárodní normy. Přílohy B a C jsou pouze pro informaci.

 

1 Rozsah působnosti

 

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 128 znaků (řídicích znaků a grafických znaků, jako jsou písmena, číslice a symboly) spolu s jejich kódovou reprezentací. Většina těchto znaků je povinná a nezáměnná, ale je učiněno opatření zajišťující určitou flexibilitu, která umožňuje vyhovět národním a jiným požadavkům.

 

Tato mezinárodní norma specifikuje 7-bitový kódovaný soubor znaků s řadou variabilních možností. Obsahuje také návod, jak využívat tuto variabilitu na definování specifických národních verzí a verzí problémově orientovaných. Dále tato mezinárodní norma specifikuje Mezinárodní referenční verzi (IRV), ve které byly tyto variabilní možnosti uplatněny.

 

Tento soubor znaků je určen především pro výměnu informací mezi systémy zpracování dat a přidruženým zařízením a v rámci systémů datové komunikace. Při vymezování tohoto souboru znaků byla také vzata do úvahy míra potřebnosti grafických znaků a řídicích funkcí.

 

Tento soubor znaků je použitelný pro abecedy vycházející z latinky.

 

Tento soubor znaků umožňuje používat řídicí znaky pro rozšiřování kódů tam, kde je množina jeho znaků pro určité aplikace nepostačující. Metody používání těchto řídicích znaků jsou specifikovány v ISO 2022.

 

V této mezinárodní normě jsou zmiňovány řídicí znaky, jejichž definice jsou specifikovány v ISO 6429.

Předpokládá se, že k nim přidružená data jsou zpracovávána sériově v dopředném směru. Jestliže jsou řídicí znaky zahrnuty v řetězcích dat, které jsou zpracovávány jinak než sériově v dopředném směru, nebo když jsou zahrnuty v datech formátovaných pro zpracování záznamem o pevné délce, mohou mít nežádoucí účinky nebo mohou vyžadovat navíc speciální zacházení tak, aby byla zajištěna jejich požadovaná funkce.


Strana 4

2 Shoda a zavedení

 

2.1 Shoda

 

2.1.1 Shoda výměny informací

 

Datový prvek kódovaných znaků (CC-datový prvek) uvnitř kódované informace určené pro výměnu je ve shodě s touto mezinárodní normou, jestliže všechny kódové reprezentace znaků uvnitř tohoto CC-datového prvku odpovídají požadavkům 8.1 této mezinárodní normy.

 

Nárok na shodu musí identifikovat verzi přijatou ve shodě s 8.2 až 8.4.

 

2.1.2 Shoda zařízení

 

Zařízení je ve shodě s touto mezinárodní normou, jestliže je ve shodě s požadavky 2.1.2.1 a buď požadavky 2.1.2.2 nebo 2.1.2.3, nebo obou uvedených. Nárok na shodu musí identifikovat přijatou verzi.

 

2.1.2.1 Popis zařízení

 

Zařízení, které je ve shodě s touto mezinárodní normou, musí být předmětem popisu identifikujícího způsoby, jimiž může uživatel vkládat znaky do zařízení podle specifikace v 2.1.2.2 nebo je může rozpoznávat, jestliže mu byly zpřístupněny podle specifikace v 2.1.2.3.

 

2.1.2.2 Výchozí zařízení

 

Výchozí zařízení musí umožňovat jeho uživateli vkládat libovolnou posloupnost znaků z přijaté verze a musí být schopné přenášet jejich kódové reprezentace v rámci CC-datového prvku.

 

2.1.2.3 Přijímající zařízení

 

Přijímající zařízení musí být schopné přijímat a interpretovat libovolné kódové reprezentace znaků, které jsou v rámci CC-datového prvku a jsou ve shodě s 2.1.1, a musí vytvářet odpovídající znaky přístupné jeho uživateli takovým způsobem, že je uživatel může identifikovat mezi ostatními znaky z přijaté verze a může je navzájem rozlišit.

 

2.2 Zavedení

 

Použití tohoto souboru znaků vyžaduje definice jeho zavedení v různých médiích. Ta mohou například zahrnovat děrné pásky, děrné štítky, magnetická a optická výměnná média a přenosové kanály umožňující výměnu dat buď nepřímo pomocí mezioperačního záznamu na fyzické médium, nebo místním spojením různých jednotek (jako jsou vstupní a výstupní zařízení a počítače) nebo prostřednictvím zařízení pro přenos dat.

 

Zavedení tohoto kódovaného souboru znaků na fyzické médium a do přenosu, včetně požadavků na kontrolu chyb, je předmětem jiných mezinárodních norem.