MDT 621. 397. 6: 621. 317                                               ČESKÁ NORMA                                                         Červen 1995

METODY MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH VYSÍLAČŮ Část 10: Metody měření televizních vysílačů a převáděčů, využívající signálů měřicích řádků

ČSN

EN 60244-10

36 7117

idt IEC 244-10: 1986

Methods of measurement for radio transmitters

Part 10: Methods of measurement for television transmitters and transponders employing insertion test signals

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques

Dixième partie: Méthodes de mesure applicables aux émetteurs et réémetteurs de télévision, et utilisant les signaux d'insertion

Meßverfahren für Funksender

Teil 10: Meßverfahren für Fernsehsender und Umsetzer mit Prüfzeilensignalen

Tato norma obsahuje EN 60244-10: 1993.

Národní předmluva

Citované normy, doporučení a zprávy

IEC 244 řada postupně zaváděna IEC 244 - 5: 1971 dosud nezavedena IEC 244 - 5b: 1975 dosud nezavedena IEC 244 - 5c: 1977 dosud nezavedena IEC 244 - 9: 1982 dosud nezavedena Doporučení CCIR 473-3 dosud nezavedena Doporučení CCIR 567-1 dosud nezavedeno Doporučení CCIR 569-1 dosud nezavedeno Zpráva CCIR 314-5 dosud nezavedena Zpráva CCIR 404-2 dosud nezavedena Zpráva CCIR 411-4 dosud nezavedena Zpráva CCIR 624-2 dosud nezavedena Zpráva CCIR 628-2 dosud nezavedena Doporučení CCITT 67 dosud nezavedeno*)

Vypracování normy

Zpracovatel: TESTCOM, oddělení normalizace, IČO 00003468, Ing. Vladimír Panocha Technická normalizační komise: TNK 86 Radiokomunikace Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

*) POZNÁMKA - Doporučení CCITT a CCIR jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4

© Český normalizační institut, 1994

17455


ČSN EN 60244-10

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 60244-10

Duben 1993

MDT 621. 397. 6: 621. 317

Nahrazuje HD 236. 10 S1: 1988

Deskriptory: Radio transmitters, television, insertion signals, measurements, requirements

METODY MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH VYSÍLAČU Část 10: Metody měření televizních vysílačů a převáděčů, využívající signálů měřicích řádků

(IEC 244-10: 1986)

Methods of measurement for radio transmitters Part 10: Methods of measurement for television transmitters and transponders employing insertion test signals (IEC 244-10: 1986)

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques Dixième partie: Méthodes de mesure applicables aux émetteurs et réémetteurs de télévision, et utilisant les signaux d'insertion (IEC 244-10: 1986)

Meßverfahren für Funksender

Teil 10: Meßverfahren für Fernsehsender und

Umsetzer mit Prüfzeilensignalen

(IEC 244-10: 1986)

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 9. března 1993. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání к obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný statut jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické normalizační organizace: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Standardization électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

3


ČSN EN 60244-10

Předmluva

Na žádost 72. Technického výboru bylo subkomisí CENELEC odsouhlaseno převedení HD 236. 10 S1: 1988 (IEC 244-10: 1986) do evropské normy.

Text mezinárodní normy byl schválen CENELEC jakožto EN 60244-10, dne 9. března 1993.

Byly stanoveny tyto termíny:

-  termín vydání identické národní normy (dop) 1994-06-01

-  termín zrušení rozporných národních norem (dow) -

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. V normě je příloha ZA normativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 244-10: 1986 byl přijat CENELEC jako evropská norma bez jakékoliv modifikace.

4


ČSN EN 60244-10

Příloha ZA (normativní)

Další mezinárodní normy citované v této normě, na které se odpovídající evropské normy odkazují

Pokud je mezinárodní norma v CENELEC běžně modifikována, je označena (mod), pak se použije odpovídající EN/HD.

Obsah

Článek

Úvodní ustanovení

Oblast použití...............................................................................................................................................................................       1

Předmět normy.............................................................................................................................................................................       2

Oddíl 1 - Měřicí signály a volba řádků

Úvod.............................................................................................................................................................................................       3

Signály měřicích řádků ................................................................................................................................................................       4

Volba řádku..................................................................................................................................................................................       5

Obsah aktivní části obrazového signálu.......................................................................................................................................       6

Oddíl 2 - Všeobecné podmínky měření a počáteční nastavení zařízení

Ruční a automatické způsoby měření........................................................................................................................ ...................       7

Zkušební uspořádání ....................................................................................................................................................................       8

Podmínky měření.........................................................................................................................................................................       9

Nastavení televizního měřícího přijímače s částečně potlačeným postranním pásmem .............................................................     10

Oddíl 3 - Měření provozních vlastností

Podobnost s ostatními normami...................................................................................................................................................     11

Odchylka amplitudy impulsu bílé................................................................................................................................................     12

Odchylka amplitudy synchronizačních impulsů..........................................................................................................................     13

Sklon temene impulsu bílé...........................................................................................................................................................     14

Zkreslení základny......................................................................................................................: ................................................     15

Poměrová odchylka amplitudy impulsu sin2 2T..........................................................................................................................     16

Zkreslení tvaru impulsu sin2 2T...................................................................................................................................................     17

* HD 236. 5 S4 je založen na IEC 244-5: 1971 + IEC 244-5A: 1971 + IEC 244-5B: 1975 + IEC 244-5C1977 ** HD 236. 9 S1 zahrnuje A1: 1983 k IEC 244-9.

5

Norma IEC

Datum

Název

EN/HD

Datum

244-5

1971

Metody měření rádiových vysílačů - Část 5: Zvláštní měření vysílačů a převáděčů pro černobílou a barevnou televizi

HD 236. 5*

1979

244-5B

1975

Část 5: Zvláštní měření vysílačů a převáděčů

*

 

+ A1

1978

pro černobílou a barevnou televizi. Druhý dodatek: Oddíl pět a šest

   

244-5C

1977

Třetí dodatek: Oddíl sedm

Nežádoucí modulace včetně brumu, šumu

a intermodulace

*

 

244-9

1982

Část 9: Televizní převáděče

HD 236. 9 S1**

1984


ČSN EN 60244-10

Amplitudově-kmitočtová charakteristika obrazového signálu ....................................................................................................     18

Rozdíl zesílení jasového a barvonosného signálu........................................................................................................................     19

Rozdíl zpoždění jasového a barvonosného signálu .....................................................................................................................     20

Nelinearita jasového signálu........................................................................................................................................................     21

Nelinearita barvonosného signálu................................................................................................................................................     22

Diferenciální zesílení ...................................................................................................................................................................     23

Diferenciální fáze.........................................................................................................................................................................     24

Intermodulační zkreslení..............................................................................................................................................................     25

Šum na úrovni černé ....................................................................................................................................................................     26

Intermodulační produkty uvnitř televizního kanálu.....................................................................................................................     27

Seznam literatury

Příloha A

Signály měřicích řádků v intervalu půlsnímkového zatemnění černobílých a barevných televizních signálů

Dodatek I 625 řádkové systémy

Úvod.............................................................................................................................................................................................       1

Vlastnosti měřicích signálů vložených do řádku 17 ....................................................................................................................       2

Vlastnosti měřicích signálů vložených do řádku 18....................................................................................................................      3

Vlastnosti měřicích signálů vložených do řádku 330 ..................................................................................................................      4

Vlastnosti měřicích signálů vložených do řádku 331 .............. ...................................................................................................       5

Možnosti měření s definovanými signály měřicích řádků...........................................................................................................       6

Dodatek II 525 řádkové systémy

Üvod.............................................................................................................................................................................................       1

Vlastnosti měřicích signálů vložených do řádku 17 1. půlsnímku ..............................................................................................       2

Vlastnosti měřicích signálů vložených do řádku 17 2. půlsnímku ..............................................................................................       3

Příloha В

Jakost přenosu televizních okruhů navržených к použití v mezinárodních sítích

Příloha С

Přehled odkazů ke zprávám a Doporučením CCIR

Úvodní ustanovení

Tato norma je součástí řady IEC 244: Metody měření rádiových vysílačů, která popisuje doporučené metody měření pro vyhodnocování provozních hodnot rádiových vysílačů.

V normě je odkaz na další části IEC 244, zejména IEC 244-5: Část 5: Zvláštní měření vysílačů a převáděčů černobílé a barevné televize, IEC 244-9: Část 9: Televizní převáděče.

Přehled a názvy ostatních částí IEC 244 je přiložen na konci této normy.

1    Oblast použití

Tato norma se vztahuje na vysílače a převáděče provozované v souladu s televizními systémy pro černobílé a barevné vysílání s využitím 625 či 525 řádků dle popisu v Publikacích CCIR. Viz zprávu CCIR (1) uvedenou v příloze С týkající se podrobností charakteristik různých televizních systémů.

2   Předmět normy

Tato norma pojednává o aplikaci měření signálu u televizních vysílačů a převáděčů pomocí měřicích řádků. Tato měřicí metoda je použitelná při ověřování charakteristiky TV vysílačů a převáděčů v okamžiku, kdy v průběhu vysílaného programuje vysílán měřicí řádek a je vhodnou metodou při testování stability provozních hodnot během přejímacích zkoušek.

Je možno ji použít též jako alternativního prostředku к provádění některých měření v době vysílání měřícího řádku, tak jak je uvedeno v publikaci IEC 244-5 nebo 244-9 (včetně dodatků).

6