ČESKÁ NORMA

MDT 534.86:621.39:001.4

Duben 1994

ELEKTROAKUSTICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 2: Vysvětlení všeobecných termínů
a výpočetních metod

ČSN
IEC 268-2
HD 483.2 S2

36 8305

 

 

 

Sound system equipment Part 2: Explanation of general terms and calculation methods

Equipements pour systèmes électroacoustiques Deuxième partie: Explication des termes généraux et méthodes de calcul

Elektroakustische Geräte Teil 2: Allgemeine Begriffe und Berechnungsverfahren

 

Tato norma obsahuje IEC 268-2:1987 a Změnu 1:1991 a zavádí HD 483.2 S2:1993, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 268-2:1987.

 

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 268-1  zavedena v ČSN IEC 268-1 Elektroakustická zařízení Část 1 Všeobecně   (v návrhu)

IEC 268-3  zavedena v ČSN IEC 268-3 Elektroakustická zařízení Část 3 Zesilovače  (v návrhu)

 

Vypracování normy:

Zpracovatel: Idea NOVA, IČO 10137734, Ing Josef Novák

Pracovník Českého institutu pro technickou normalizaci: Ing Jiří Šplíchal

 

ã Český normalizační institut, 1994
16098


Strana 2

ELEKTROAKUSTICKÁ ZAŘÍZENÍ

IEC 268-2

Část 2 Vysvětlení všeobecných

Druhé vydání

termínů a výpočetních metod.

1987 -


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

Úvod

Všeobecné termíny

1

Zvukový systém

1.1

Kompatibilita

1.2

Přístroj s proměnnou spotřebou

1.3

Šumový signál

1.4

Bílý šum

1.4.1

Růžový šum

1.4.2

Širokopásmový šumový signál

1.4.3

Úzkopásmový šumový signál

1.4.4

Jmenovité hodnoty

1.5

Jmenovité podmínky

1.5.1

Jmenovité hodnoty vlastností

1.5.2

Vzájemně závislé vlastnosti

1.5.3

Hodnoty přizpůsobení

1.5.4

Výkon 2.

Relativní hladina výkonu

2.1

Hladina výkonu

2.2

 

 

 

Výkon dostupný ze zdroje

2.3

Dostupný výkonový zisk

2.4

Napětí

3

Poměrná úroveň napětí

3.1

Úroveň napětí

3.2

Napěťový zisk

3.3

Zisk ems (celkový napěťový zisk)

3.4

Zdroj ems

4

Ekvivalentní zdroj ems

4.1

Vyvážení

5

Vyvážené obvody

5.1

Vyvážené vstupy

5.2

Vyvážené výstupy

5.3

Šum

6

Šumové napětí

6.1

Poměr signál-šum

6.2

Ekvivalentní zdroj šumové ems

6.3

Amplitudová nelinearita

7

Úvod

7.1

Vysvětlení termínů

7.2

Vysvětlení 7.3.

 

 

 

Použití různých metod

7.3.1

Korelace výsledků

7.3.2

Referenční signály

7.3.3

Přeslech a separace ve vícekanálovém zařízení

8

Všeobecně

8.1

Útlum přeslechu (z A do B)

8.2

Separace (A z B)

8.3


Strana 3

Akustické charakteristiky

9

Hladina akustického tlaku

9.1

Hladina akustického výkonu

9.2

Ekvivalentní vstupní akustický tlak mikrofonu 9.3D

Polarita

10

Údaje, které je nutno udávat

10.1

Metody měření

10.2

Obrázky

 

 

 

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise zřetelně vyznačen.

 -- Vynechaný text --