MDT 681. 3: 001. 4                                                      ČESKÁ NORMA                                                          Březen 1994

Informační technika

SLOVNÍK Část 2: Aritmetické a logické operace

ČSN

ISO 2382-2

36 9001

Data processing - Vocabulary - Section 02: Arithmetic and logic operations

Traitement de l'information - Vocabulaire - Chapitre 02: Opérations arithmétiques et logiques

Datenverarbeitung; Fachwörterbuch; Hauptabschnitt. Teil 02: Arithmetische und logische Rechenvorgänge

Tato norma obsahuje ISO 2382-2: 1976.

Národní předmluva

Norma obsahuje české a anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina.

Další souvisící normy

ČSN 36 9001 Počítače a systémy zpracování údajů. Názvosloví. Část 1 až 26

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 2382-2 Data processing - Vocabulary - Section 02: Arithmetic and logic operations (Zpracování dat - Slovník - Část 02: Aritmetické a logické operace)

DIN 44 300 Informationsverarbeitung. Begrifte (Zpracování informací. Pojmy)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 9001 část 2 z 19. 6. 1985. Tím pozbývá platnosti ČSN 36 9001 část 2 z 19. 6. 1985 v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována a je identická s příslušnou mezinárodní normou. Navíc byla doplněna o termíny v němčině. Je rozdělena na stejné oddíly jako originál, termíny a definice jsou uspořádány ve třech sloupcích. Definice

© Český normalizační institut, 1993

15482


ČSN ISO 2382-2

v angličtině jsou převzaty z originálu. Na závěr normy jsou uvedeny abecední rejstříky termínů v pořadí, v němž jsou uvedeny termíny.

Vypracování normy

Zpracovatel: VUMS, a. s., IČO 010855 - Ing. Olga Nechanická Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

2


ČSN ISO 2382-2

ZPRACOVÁNÍ DAT. SLOVNÍK

Část 02: Aritmetické a logické operace

ISO 2382-2

První vydání 1976-05-15

MDT 681. 3: 001. 4

Deskriptory: data processing, arithmetical operations, logic operations, boolean operations, numbers, measurement characteristics, vocabulary

Předmluva

Mezinárodní organizace ISO je celosvětové sdružení národních normalizačních organizací (členských organizací ISO). Práce na přípravě mezinárodních norem zpravidla provádějí technické komise ISO. Každá členská organizace zajímající se o určité téma, pro které byla ustanovena technická komise, má právo být v této komisi zastoupena. Práce se účastní mezinárodní organizace - vládní i nevládní, mající vazbu na ISO.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským organizacím ke schválení, než je přijme Rada ISO jako mezinárodní normy.

Mezinárodní norma ISO 2382-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 97 Počítače a systémy zpracování informací a byla předložena členům к hlasování v březnu 1974.

Norma byla schválena následujícími zeměmi:

Austrálie

Itálie

Švýcarsko

Belgie

Japonsko

Thaiwan

Brazílie

Mexiko

Turecko

ČSFR

Polsko

Velká Británie

Francie

Rumunsko

USA

SRN

Jihoafrická republika

SSSR

Maďarsko

Španělsko

Jugoslávie

Irsko

Švédsko

 

Z technických důvodů tento dokument nepřijalo Holandsko

Zpracování dat je základem pro celou řadu mezinárodních výměn intelektuální i materiální povahy. Tyto výměny často narážejí na potíže vzhledem к velké různorodosti názvů používaných v různých oborech nebo jazycích к vyjádření téhož pojmu nebo vzhledem к tomu, že chybějí nebo jsou nepřesné definice.

Proto, abychom se vyhnuli nedorozuměním a takové výměny usnadnili, je nutné pojmy vysvětlit tak, aby bylo možno zvolit pro ně ekvivalentní názvy v různých jazycích.

Tato mezinárodní norma vychází jednak z Názvosloví zpracování informací sestaveného a vydaného Mezinárodní federací pro zpracování informací (International Federation of Informational Processing) a Mezinárodním výpočetním střediskem (International Computation Centre) a z Názvoslovné normy USA pro zpracování informací (USA Standard Vocabulary for Information Processing) sestavené a vydané americkým národním normalizačním ústavem (American National Standards Institute), dříve známým pod jménem Americké normalizační sdružení (American standards Association). Byly také vzaty v úvahu mezinárodní normy uveřejněné ve stadiu návrhů týkající se zpracování dat a dokumentace vydávané jinými mezinárodními organizacemi (jako Mezinárodní telekomunikační unie a Mezinárodní elektrotechnická komise).

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout správné, jednoduché a srozumitelné definice všem zájemcům. Aplikační dosah každého pojmu byl volen tak, aby jeho definice mohla mít širší platnost. V těch případech, kdy jde o omezenou aplikaci, se může ukázat potřeba dát definici konkrétnější charakter.

Vzhledem к dynamice jazyků a problémům spojeným s normalizovanou terminologií a revizemi názvoslovných norem mohou se vyskytnout některá opakování nebo rozpory mezi jednotlivými částmi, neboť ty se nezpracovávají a nevydávají současně.

3


ČSN ISO 2382-2

Obsah

Strana

1         Všeobecně............................................................................................................................................................................... 4

1. 1      Úvod ...................................................................................................................................................................................... 4

1. 2      Předmět normy...................................................................................................................................................................... 5

1. 3      Rozsah použití ..................................................................................................................................................................... 5

2         Použité zásady a pravidla....................................................................................................................................................... 5

2. 1      Definice záznamu .................................................................................................................................................................. 5

2. 2      Uspořádání záznamu.............................................................................................................................................................. 5

2. 3      Klasifikace záznamu.............................................................................................................................................................. 5

2. 4      Výběr termínů a stylizace definic.......................................................................................................................................... 5

2. 5      Mnohoznačnost...................................................................................................................................................................... 5

2. 6      Zkratky................................................................................................................................................................................... 5

2. 7      Užívání okrouhlých závorek.................................................................................................................................................. 5

2. 8      Užívání hranatých závorek................................................................................................................................................... 5

2. 9      Užívání názvů tištěných kurzívou a užívání hvězdičky ........................................................................................................ 5

2. 10    Pravopis ................................................................................................................................................................................. 5

2. 11    Uspořádání abecedního rejstříku ........................................................................................................................................... 5

3         Termíny a definice................................................................................................................................................................. 5

02. 01  Metody................................................................................................................................................................................... 5

02. 02  Prezentace proměnných......................................................................................................................................................... 6

02. 03  Čísla........................................................................................................................................................................................ 8

02. 04  Funkce a zobrazení.............................................................................................................................................................. 10

02. 05  Boolovské operace............................................................................................................................................................... 12

02. 06  Rozlišení, správnost a chybovost......................................................................................................................................... 16

02. 07  Aritmetické operace............................................................................................................................................................. 18

02. 08  Operátorové notace v matematice ....................................................................................................................................... 21

02. 09  Zpracování čísel a veličin.................................................................................................................................................... 22

02. 10  Operace - všeobecné termíny.............................................................................................................................................. 25

02. 11  Posuvy ................................................................................................................................................................................. 28

02. 12  Tabulky a diagramy............................................................................................................................................................. 29

Přílohy

A Tabulka jednočlenné boolovské operace............................................................................................................................. 30

В Tabulka dvojčlenné boolovské operace............................................................................................................................... 31

С Doplňující termíny............................................................................................................................................................... 32

4         Abecední rejstříky

Český .............................................................................................................................................................................................. 36

Slovenský........................................................................................................................................................................................ 39

Anglický ......................................................................................................................................................................................... 42

Francouzský.................................................................................................................................................................................... 50

1 Všeobecně

1. 1 Úvod

Tato část Slovníku (celkem asi 20 částí) definuje nejběžnější pojmy užívané v oboru zpracování dat, které se vztahují к matematice a logice. Uvádí obecné termíny, týkající se aritmetických a logických operací. Tabulky dvojčlen-

4


ČSN ISO 2382-2

ných i jednočlenných boolovských operací jsou v příloze A a B, obsahující symbolické vyjádření těchto operací, jsou pouze informativní. Definice řady dalších termínů, vztahujících se к ryzí matematice, jsou uvedeny v příloze C.

1. 2 Předmět normy

Slovník je určen к usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti zpracování dat. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů a definuje jejich vzájemné vztahy.

Pro usnadnění jejich překladu do jiných jazyků jsou definice navrženy tak, aby byly v mezích možností eliminovány zvláštnosti jednotlivých jazyků.

1. 3 Rozsah použití

Slovník zahrnuje hlavní oblasti zpracování dat, včetně základních postupů a typů používaných zařízení, organizace a zobrazení dat, programování, technických prostředků, vstupních-výstupních jednotek a také vybraných aplikací.

5