MDT 681. 3: 001. 4                                       ČESKÁ NORMA                                                        Únor 1994

Informační technika

SLOVNÍK Část 3: Technické prostředky

ČSN

ISO 2382-3

36 9001

Information processing systems - Vocabulary - Part 03: Equipment technology Systèmes de traitement de l'information - Vocabulaire - Part 03: Technologie du matériel Datenverarbeitung; Fachwörterbuch; Hauptabschnitt 3: Gerätetechnologie (ausgewählte Fachausdrucke)

Tato norma obsahuje ISO 2382-3: 1987, druhé vydání.

Národní předmluva

Norma obsahuje české a anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina.

Další souvisící normy

ČSN 36 9001 Počítače a systémy zpracování údajů. Názvosloví. Část 1 až 26.

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 2382-3 Information processing systems - Vocabulary - Part 03: Equipment technology (Informační technika - Slovník - Část 03: Technické prostředky)

DIN 44 300 Informationsverarbeitung. Begrifte (Zpracování informací. Pojmy)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 9001 část 3 z 19. 6. 1985. Tím pozbývá platnosti ČSN 36 9001 část 3 z 19. 6. 1985 v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována a je identická s příslušnou mezinárodní normou. Navíc byla doplněna o termíny v němčině. Je rozdělena na stejné oddíly jako originál, termíny a definice jsou uspořádány ve třech sloupcích. Definice v angličtině jsou převzaty z originálu. Na závěr normy jsou uvedeny abecední rejstříky termínů v pořadí, v němž jsou uvedeny termíny.

Vypracování normy

Zpracovatel: VUMS, a. s., IČO 010855 - Ing. Olga Nechanická Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

© Český normalizační institut, 1993

15440


ČSN ISO 2382-3

ZPRACOVÁNÍ DAT. SLOVNÍK Část 3: Technické prostředky

ISO 2382-3

Druhé vydání 1987-04-15

MDT 681. 3: 001. 4

Deskriptory: data processing, vocabulary

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 2382-3 byla připravena technickou komisí ISO/TC 97 Systémy zpracování informací.

Toto druhé vydání zpracované na základě technické revize ruší a nahrazuje první vydání (ISO 2382-3: 1976).

Uživatelé by si měli uvědomit, že všechny mezinárodní normy podléhají časem revizím a že jakýkoliv odkaz zde provedený na jinou mezinárodní normu předpokládá její poslední vydání, pokud není stanoveno jinak.

Obsah

0           Úvod...................................................................................................................................................................................    3

První oddíl: Všeobecně

1           Předmět normy ...................................................................................................................................................................    4

2           Použité zásady a pravidla...................................................................................................................................................    4

2. 1        Definice záznamu................................................................................................................................... ...........................    4

2. 2        Uspořádání záznamu ..........................................................................................................................................................    4

2. 3        Klasifikace záznamu............................................................................................................................................................    4

2. 4        Výběr názvů a stylizace definic..........................................................................................................................................    5

2. 5        Mnohoznačnost ..................................................................................................................................................................    5

2. 6        Zkratky ...............................................................................................................................................................................    5

2. 7        Užívání okrouhlých závorek ..............................................................................................................................................    5

2. 8        Užívání hranatých závorek.................................................................................................................................................    5

2. 9        Užívání názvů tištěných kurzívou a užívání hvězdičky.....................................................................................................    5

2. 10      Pravopis..............................................................................................................................................................................    5

2. 11      Uspořádání abecedního rejstříku........................................................................................................................................    5

Druhý oddíl: Termíny a definice

03. 01 Obvody a signály................................................................................................................................................................    6

03. 02 Druhy operací a zpracování................................................................................................................................................    7

03. 03    Funkční návrh.....................................................................................................................................................................    8

03. 04    Logický obvod....................................................................................................................................................................    9

Abecední rejstříky

Český ...........................................................................................................................................................................................    12

Slovenský......................................................................................................................................................................................    14

Anglický .......................................................................................................................................................................................    16

Francouzský..................................................................................................................................................................................    19

2


ČSN ISO 2382-3

0 Úvod

Zpracování informací je základem pro celou řadu mezinárodních výměn intelektuální i materiální povahy. Tyto výměny často narážejí na potíže vzhledem к velké různorodosti názvů používaných v různých oborech nebo jazycích к vyjádření téhož pojmu, nebo vzhledem к tomu, že chybějí nebo jsou nepřesné definice.

Proto, abychom se vyhnuli nedorozuměním a takové výměny usnadnili, je nutné pojmy vysvětlit a zvolit názvy pro použití v různých jazycích a různých zemích к vyjádření téhož pojmu а к vytvoření definic, které by poskytovaly postačující ekvivalenty pro různé názvy v různých jazycích.

Tato mezinárodní norma vychází jednak z Názvosloví zpracování informací (Vocabulary of Information Processing) sestaveném a vydaném Mezinárodní federací pro zpracování informací (International Federation of Informational Processing) a Mezinárodním výpočetním střediskem (International Computation Centre), a z Názvoslovné normy USA pro zpracování informací (USA Standard Vocabulary for Information Processing) sestavené a vydané americkým národním normalizačním ústavem (American National Standards Institute), dříve známým pod jménem Americké normalizační sdružení (American standards Association). Byly také vzaty v úvahu mezinárodní normy uveřejněné ve stadiu návrhů týkající se zpracování dat a dokumentace vydávané jinými mezinárodními organizacemi (jako Mezinárodní telekomunikační unie a Mezinárodní elektrotechnická komise).

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout správné, jednoduché a srozumitelné definice všem zájemcům. Aplikační dosah každého pojmu byl volen tak, aby jeho definice mohla mít širší platnost. V těch případech, kdy jde o omezenou aplikaci, se může ukázat potřeba dát definici konkrétnější charakter.

Vzhledem к dynamice jazyků a problémům spojeným s normalizovanou terminologií a revizemi názvoslovných norem, mohou se vyskytnout některá opakování nebo rozpory mezi jednotlivými částmi, neboť ty se nezpracovávají a nevydávají současně.

3


ČSN ISO 2382-3

První oddíl: Všeobecně 1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma je určena к usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti zpracování informací. Uvádí termíny a definice z tohoto oboru a definuje vztahy mezi jednotlivými pojmy.

Aby byl usnadněn jejich překlad do jiných jazyků, jsou definice navrženy tak, aby byly v mezích možnosti eliminovány veškeré zvláštnosti jednotlivých jazyků.

Tato část ISO 2382 (celkem asi dvacet šest částí) definuje nejběžnější pojmy týkající se obvodů a signálů, druhů operací, zpracování funkčního návrhu a logických obvodů.

4