MDT 681. 84. 083. 84                                                ČESKÁ NORMA                                                      Leden 1994

SYSTÉMY PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU POUŽÍVAJÍCÍ MAGNETICKÝ PÁSEK

Část 7: Kazety pro rozmnožované záznamy a domácí použití

ČSN IEC 94-7

HD 311. 7 S1

36 8420

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

SYSTÉMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage grand public

SYSTEME FÜR TONAUFZEICHNUNG UND -WIEDERGABE AUF MAGNETBAND Teil 7: Magnetbandkassette für vorbespieltes Band und für Heimanwendung

Tato norma obsahuje IEC 94-7: 1986, která byla převzata beze změn do HD 311. 7S1: 1988.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 94-1 zavedena v ČSN IEC 94-1: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky. (36 8420)

IEC 94-5 zavedena v ČSN IEC 94-5: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 5: Elektrické vlastnosti pásků pro magnetický záznam. (36 8420)

Další související normy

ČSN IEC 94-2: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 2: Měřicí a nastavovací pásky (36 8420)

ČSN IEC 94-3: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 3: Metody měření vlastností zařízení pro záznam a reprodukci zvuku (36 8420)

ČSN IEC 94-4: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 4: Mechanické vlastnosti pásku pro magnetický záznam (36 8420)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 8457 z 8. 11. 1972 v celém rozsahu.

Vypracování normy

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: VUZORT, a. s., Praha, IČO 452 738 47 - Ing. Jiří Mentlík Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut 1993

15283


ČSN IEC 94-7

SYSTÉMY PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU POUŽÍVAJÍCÍ MAGNETICKÝ PÁSEK Část 7: Kazety pro rozmnožované záznamy a domácí použití

IEC 94-7

První vydání

1986

Obsah

Předmluva

Úvod

Vysvětlivky

První oddíl - Všeobecně

Předmět normy .................................................... 1

Druhý oddíl - Mechanické požadavky

Mechanické požadavky na kazetu pro záznam zvuku a její rozměry........................  12

Oblast štítku......................................................  12. 1

Okénko ........................................................  12. 2

Identifikační otvory..................................................  12. 3

Dráha a vedení pásku.................................................  12. 4

Tření pásku v kazetě .................................................  12. 5

Pevnost pásku v tahu.................................................  12. 6

Pevnost uchycení pásku na středu ................................... ......  12. 7

Přítlačka.........................................................  12. 8

Opěrná místa kazety .................................................  12. 9

Průměr hnacího hřídele................................................  12. 10

Označení záznamových stop.............................................  13

Rozdělení a rozměry záznamových stop.......................................  14

Rozměry a umístění .................................................  14. 1

Přiřazení........................................................  14. 2

Třetí oddíl - Elektrické požadavky

Čtvrtý oddíl - Označení pásku a programu

Kazety bez záznamu .................................................19. 3

Obrázky

Dodatek A - Označování kazet

2


ČSN IEC 94-7

Předmluva

1)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míre mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

4)  IEC nestanovila žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodnosti předmětu s některým jejím doporučením.

Úvod

Tato norma byla zpracována Subkomisí 60A: Záznam zvuku, Technické komise IEC č. 60: Záznam. Text této normy byl zpracován v následujících dokumentech:

Pravidlo šesti měsíců

Zpráva o hlasování

Dvouměsíční řízení

Zpráva o hlasování

60A(CO)53 60A(CO)55 60A(CO)72 60A(CO)80

60A(CO)60 60A(CO)59 60A(CO)76 60A(CO)93

60A(CO)64

60A(CO)66

Další informace je možno vyhledat ve Zprávách o hlasování, uvedených výše v tabulce.

V této normě jsou citovány následující publikace IEC:

IEC 94-1: 1981: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky.

IEC 94-5: 1988: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 5: Elektrické vlastnosti pásků pro magnetický záznam

Publikace IEC 94 a její doplňky jsou v revizi. Nová publikace IEC 94 bude rozdělena do několika částí, toto je Část 7. Jednotlivé části budou následující:

Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky

Všeobecné: elektrické požadavky na systémy záznamu a reprodukce zvuku na magnetických páscích; mechanické

požadavky na magnetický pásek; označování pásku; označování programu (Čtvrté vydání)

Část 2: Měřicí a nastavovací pásky

Minimální požadavky na měrné pásky, určené pro nastavení a srovnávací měření snímacích charakteristik (První

vydání 1975)

3


ČSN IEC 94-7

Část 3: Metody měření vlastností zařízení pro záznam a reprodukci zvuku. (První vydání 1979)

Část 4: Mechanické vlastnosti pásků pro magnetický záznam

Stanovení vlastností a příslušné měřicí metody. Zařízení určená к měření mechanických vlastností magnetických

pásků

Část 5: Elektrické vlastnosti pásků pro magnetický záznam

Stanovení vlastností, měřicích metod a zařízení, určených к měření elektrických vlastností magnetických pásků pro

analogový záznam a reprodukci zvuku

Část 6: Cívkové systémy

Mechanické požadavky a rozměry, včetně cívek, středovek a rozdělení stop

Část 7: Kazety pro rozmnožované záznamy a domácí použití

Mechanické požadavky a rozměry, včetně rozdělení stop (vychází z publikace IEC 94A, první vydání 1972)

Část 8: Kazety pro osmistopý magnetický pásek pro rozmnožované záznamy a domácí použití Mechanické požadavky a rozměry, včetně rozdělení stop (vychází z publikace IEC 94B, první vydání 1974)

Část 9: Kazety pro profesionální použití

Mechanické požadavky a rozměry, včetně rozdělení stop

Část 10: Časový a adresní kód (první vydání 1987)

Vysvětlivky

Tato sedmá část Publikace IEC 94 se používá ve spojení se čtvrtým vydáním (1981) Publikace IEC 94-1: Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek, Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky.

Číslování kapitol v této části je v souladu s číslováním v Publikaci IEC 94-1 a každý text, uvedený v této části pozměňuje text Publikace IEC 94-1. Neuvedení textu v této části znamená, že se použije příslušná kapitola Publikace IEC 94-1.

4


ČSN IEC 94-7

První oddíl - Všeobecně 1 Předmět normy

Tato norma se vztahuje pouze na kazety, určené pro záznam a reprodukci zvuku.

5