ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10 Září 2011

Optická vlákna –
Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy – Zkouška odolnosti vlákna

ČSN
EN 60793-1-30
ed. 2

35 9213

idt IEC 60793-1-30:2010

Optical fibres –
Part 1-30: Measurement methods and test procedures – Fibre proof test

Fibres optiques –
Partie 1-30: Méthodes de mesure et procédures d’essai – Essais d’épreuve

Lichtwellenleiter –
Teil 1-30: Messmethoden und Prüfverfahren – Nachweis von Fehlern in Fasern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60793-1-30:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60793-1-30:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-01-02 se nahrazuje ČSN EN 60793-1-30 (35 9213) ze srpna 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma specifikuje zkoušku mechanické odolnosti vlákna. Popisuje základní požadavky na přípravu vzorku vlákna pro zkoušku a prezentuje dva typy zkušební aparatury. Uvádí postup zkoušky, její vyhodnocení a také specifikuje výsledek zkoušky a informace, které mají být uváděny v protokolech o zkoušce. Tato zkouška se používá u vláken typu A1, A2, A3 a B.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-01-02 používat dosud platná ČSN EN 60793-1-30 (35 9213)
ze srpna 2002, v souladu s předmluvou k EN 60793-1-30:2011.

Změny proti předchozím normám

Norma uvádí přesnější popis postupu zkoušky.

Informativní údaje z IEC 60793-1-30:2010

Mezinárodní norma IEC 60793-1-30 byla připravena subkomisí 86A: Vlákna a kabely, technické komise IEC TC 86: Vláknová optika.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

CDV

Zpráva o hlasování

86A/1288/CDV

86A/1313/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60793-1-3x, pod společným názvem Optická vlákna – Měřicí metody a zkušební postupy, je možno nalézt na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Souvisící ČSN

ČSN EN 60793-1-1 ed. 2:2009 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy – Všeobecně a návod

ČSN EN 60793-1-20:2003 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy – Rozměry vlákna

ČSN EN 60793-1-21:2003 (35 9213)Optická vlákna – Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy – Rozměry primární ochrany

ČSN EN 60793-1-22:2003 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy – Měření délky

ČSN EN 60793-1-40:2004 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

ČSN EN 60793-1-41 ed. 3:2011 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy – Šířka pásma

ČSN EN 60793-1-42 ed. 2:2007 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy – Chromatická disperze

ČSN EN 60793-1-43:2002 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-43: Měřicí metody a zkušební postupy – Numerická apertura

ČSN EN 60793-1-46:2002 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-46: Měřicí metody a zkušební postupy – Monitorování změn optické propustnosti

ČSN EN 60793-1-47 ed. 3:2009 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy – Makroohybové ztráty

ČSN EN 60793-1-50:2002 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-50: Měřicí metody a zkušební postupy – Vlhké teplo konstantní

ČSN EN 60793-1-51:2002 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-51: Měřicí metody a zkušební postupy – Suché teplo

ČSN EN 60793-1-52:2002 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-52: Měřicí metody a zkušební postupy – Změna teploty

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.