ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10                                                                                                                                   Leden 2003

Optická vlákna -
Část 2-50: Výrobní specifikace - Dílčí
specifikace pro jednovidová vlákna
třídy B

ČSN
EN 60793-2-50

35 9213

                                                                                  idt IEC 60793-2-50:2002        

Optical fibres -
Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single-mode fibres

Fibres optiques -
Partie 2-50: Spécifications de produits - Spécification intermédiaire pour les fibres unimodales de classe B

Lichtwellenleiter -
Teil 2-50: Produktspezifikationen - Rahmenspezifikation für Einrmodenfasern der Kategorie B

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60793-2-50:2002 Optická vlákna - Část 2-50: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60793-2-50:2002, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60793-2-50 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60793-2-50:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60793-2-50:2002 Optical fibres - Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single-mode fibres, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60793-2-50:2002, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60793-2-50 without any modification. The European Standard EN 60793-2-50:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Norma uvádí základní požadavky na rozměry, mechanické vlastnosti, přenosové a klimatické parametry jednovidových vláken třídy B. Norma obsahuje normativní přílohy A, B, C, D, E a ZA a informativní přílohu F. Příloha A obsahuje rodovou specifikaci pro jednovidová vlákna B1.1, příloha B obsahuje rodovou specifikaci pro jednovidová vlákna B1.2, příloha C obsahuje rodovou specifikaci pro jednovidová vlákna B1.3, příloha D obsahuje rodovou specifikaci pro jednovidová vlákna B2 a příloha E obsahuje rodovou specifikaci pro jednovidová vlákna B4. EN má 4 strany anglického textu, původní IEC 45 stran anglického a francouzského textu.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 188100 (35 9211) z ledna 1997, ČSN EN 188101 (35 9211) z ledna 1997 a ČSN EN 188102 (35 9211) z února 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66158
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --