ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.260; 97.145                                                                                                                                 Září 2002

Práce pod napětím -
Izolační žebříky

ČSN
EN 61478

35 9734

                                                                                                   idt IEC 61478:2001

Live working - Ladders of insulating material

Travaux sous tension - Echelles en matériau isolant

Arbeiten unter Spannung - Leitern aus isolierendem Material

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61478:2001. Evropská norma EN 61478:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61478:2001. The European Standard EN 61478:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65633
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60050(151):2001 nezavedena, používá se ČSN IEC 50(151):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty (idt IEC 50(151):1978, idt IEC 50(151)/Amd. 1:1987)

IEC 60212:1971 zavedena v ČSN IEC 212:1997 (34 6401) Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů (idt IEC 212:1971, idt HD 437 S1:1984)

IEC 60743:2001 zavedena v ČSN EN 60743:2002 (35 9717) Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení (idt IEC 60743:2001, idt EN 60743:2001)

IEC 60855:1985 zavedena v ČSN EN 60855:1998 (35 9711) Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práce pod napětím (idt EN 60855:1996, mod IEC 855:1985)

IEC 61235:1993 zavedena v ČSN EN 61235:1997 (35 9719) Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely (idt EN 61235:1995, mod IEC 1235:1993)

IEC 61318:1994 zavedena v ČSN IEC 1318:1997 (35 9721) Práce pod napětím - Směrnice pro plány zabezpečování jakosti (idt IEC 1318:1994)

ISO 2859-1:1999 zavedena v ČSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii (idt ISO 2859-1:1999)

ISO 9000:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9000 ed. 2:2002 (01 0300) Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník (idt EN ISO 9000:2000, idt ISO 9000:2000)

ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001 ed. 2:2002 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky (idt EN ISO 9001:2000, idt ISO 9001:2000)

ISO 9004:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9004 ed. 2: 2002 (01 0324) Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti (idt EN ISO 9004:2000, idt ISO 9004:2000)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 61478:2001 Live working - Ladders of insulating material

(Práce pod napětím - Izolační žebříky)

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 61478:2001, navíc obsahuje normativní přílohu ZA, kterou doplnil CENELEC.

Informativní údaje z IEC 61478:2001

Mezinárodní norma IEC 61478 byla připravena technickou komisí IEC TC 78, Práce pod napětím.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

78/394/FDIS

78/404/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena podle směrnic ISO/IEC, Část 3.

Přílohy A, B a C jsou nedílnou součástí této normy.

Příloha D je pouze informativní.


Strana 3

Komise rozhodla, že toto vydání zůstává platné až do 2002. V tomto roce bude publikace

·       znovu schválena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       upravena.

Vypracování normy

Zpracovatel: EGÚ-Laboratoř vvn a.s., 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČO 25634330, Ing. Jaroslav Vokálek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 61478
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.260; 29.240; 29.260.99

Práce pod napětím -
Izolační žebříky
(IEC 61478:2001)

Live working -
Ladders of insulating material
(IEC 61478:2001)

 

Travaux sous tension -
Echelles en matériau isolant
(CEI 61478:2001)

Arbeiten unter Spannung -
Leitern aus isolierendem Material
(IEC 61478:2001)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2001-12-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN 61478:2001 E

 


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 78/394/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 61478, připraveného IEC TC 78, Práce pod napětím, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61478 dne 2001-12-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2002-09-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2004-12-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou pouze informativní.

V této normě jsou přílohy A, B, C a ZA normativní a příloha D je informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61478:2001 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

            Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Definice................................................................................................................................................................................. 9

4          Klasifikace.......................................................................................................................................................................... 10

4.1       Kategorie 1......................................................................................................................................................................... 10

4.2       Kategorie 2......................................................................................................................................................................... 10

5          Požadavky........................................................................................................................................................................... 11

5.1       Obecné požadavky na provedení.................................................................................................................................... 11

5.2       Kategorie 1 - požadavky na provedení........................................................................................................................... 11

5.2.1    Základní sekce................................................................................................................................................................... 11

5.2.2    Prodloužení žebříku........................................................................................................................................................... 11

5.2.3    Bočnice................................................................................................................................................................................ 11

5.2.4    Upevňovací systém........................................................................................................................................................... 11

5.2.5    Spojovací zařízení.............................................................................................................................................................. 12

5.2.6    Vidlicové podpěry............................................................................................................................................................... 12

5.3       Kategorie 2 - požadavky na provedení........................................................................................................................... 12

5.3.1    Základní sekce................................................................................................................................................................... 12

5.3.2    Prodloužení žebříku........................................................................................................................................................... 12

5.3.3    Bočnice................................................................................................................................................................................ 12

5.3.4    Spojovací zařízení.............................................................................................................................................................. 12

5.4       Mechanické požadavky..................................................................................................................................................... 12

5.4.1    Všeobecné mechanické požadavky............................................................................................................................... 12

5.4.2    Kategorie 1 - mechanické požadavky............................................................................................................................ 13

5.4.3    Kategorie 2 - mechanické požadavky............................................................................................................................ 13

5.5       Obecné elektrické požadavky.......................................................................................................................................... 13

5.5.1    Vodivé části......................................................................................................................................................................... 13

5.5.2    Izolační díly.......................................................................................................................................................................... 13

5.6       Značení................................................................................................................................................................................ 13

6          Typové zkoušky.................................................................................................................................................................. 13

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

6.2       Vizuální, rozměrová a funkční kontrola.......................................................................................................................... 14

6.3       Trvanlivost značení............................................................................................................................................................ 14

6.4       Mechanické zkoušky......................................................................................................................................................... 14

6.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

6.4.2    Žebříky kategorie 1............................................................................................................................................................ 15

6.4.3    Žebříky kategorie 2............................................................................................................................................................ 17

6.5       Elektrické zkoušky............................................................................................................................................................. 18

6.5.1    Elektrická zkouška na žebříku mechanicky zestárlém............................................................................................... 18

6.5.2    Elektrická zkouška jednotlivých sekcí žebříků kategorie 2......................................................................................... 18


Strana 8

            Strana

7          Výrobně kusové zkoušky.................................................................................................................................................. 18

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

7.2       Vizuální kontrola................................................................................................................................................................. 18

7.3       Funkční kontrola................................................................................................................................................................ 18

7.4       Elektrická zkouška............................................................................................................................................................. 18

8          Plán zajištění jakosti a přejímací zkoušky.................................................................................................................... 19

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

8.2       Záznamy.............................................................................................................................................................................. 19

9          Úpravy.................................................................................................................................................................................. 19

Příloha A (normativní) Pořadí zkoušek...................................................................................................................................... 30

Příloha B (normativní) Přejímací zkoušky.................................................................................................................................. 31

Příloha C (normativní) Výběrový postup..................................................................................................................................... 32

Příloha D (informativní) Doporučení pro provozní údržbu....................................................................................................... 34

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace...... 35

 


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma je použitelná pro plně izolační nastavitelné nebo závěsné žebříky s prodloužením nebo pro žebříky s kombinací izolační a vodivé sekce, které se používají pro práce pod napětím na AC nebo DC elektrických instalacích s napětím AC 1 000 V a více a DC 1 500 V a více.

Žebříky jsou podle funkce klasifikovány jako kategorie 1 a kategorie 2.

Tato norma se vztahuje pouze na žebříky vyrobené ze syntetických materiálů.

Tyto žebříky jsou obecně používány pro zajištění přístupu na konstrukce venkovních vedení a pro usnadnění prací pod napětím a to buď na vzdálenost, v dotyku nebo kombinací obou.

2 Normativní odkazy

Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této mezinárodní normy. U datovaných odkazů nelze použít následné změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací. Nicméně, účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této mezinárodní normy, by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených normativních dokumentů. U nedatovaných odkazů se použije poslední vydání uvedeného normativního dokumentu. Členové IEC a ISO udržují seznamy v současnosti platných mezinárodních norem.

IEC 60050(151):2001 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 151: Electrical and magnetic devices)

IEC 60212:1971 Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů

(Standard conditions for use prior to and during the testing of solid electrical insulating materials)

IEC 60743 Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení1

(Live working - Terminology for tools, equipment and devices1)

IEC 60855:1985 Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práci pod napětím

(Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working)

IEC 61235:1993 Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely

(Live working - Insulating hollows tubes for electrical purposes)

IEC 61318:1994 Práce pod napětím - Směrnice pro plány zabezpečování jakosti

(Live working - Guidelines for quality assurance plans)

ISO 2859-1:1999 Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

(Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection)

ISO 9000:2000  Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník

(Quality management systems - Fundamentals and vocabulary)

ISO 9001:2000 Systémy managementu jakosti - Požadavky

(Quality management systems - Requirements)

ISO 9004:2000 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti

(Quality management and quality system elements - Guidelines for performance improvements)-- Vynechaný text --