idt IEC 603-7:1996

 

 

Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards

Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with

assessed quality

 

Connecteurs pour fréquences inférieures á 3 MHz pour utilisation avec cartes imprimées

Partie 7: Specification particuliěre pour connecteurs á 8 voies, comprenant des embases et des fiches ayant des

caractéristiques ďaccouplement communes, avec assurance de la qualité

 

Steckverbinder für Frequenzen unter 3 MHz für gedruckte Schaltungen

Teil 7: Bauartspezifikation für Steckverbinder mit bewerteter Qualität, 8-polig, einschließlich fester und freier

Steckverbinder mit gemeinsamen Steckmerkmalen

 

 

Oznámení o schválení

 

EN 60603-7:1997 Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji. Část 7: Předmětová specifi-
kace pro konektory8pólové se stanovenou jakostí, včetně upevněných a volných konektorů se společným
zasouvacími vlastnostmi, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 603-7:1996, byla schválena Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako ČSN EN 60603-7 bez
jakýchkoliv modifikací.

Uvedená evropská norma i původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, úsek
informatiky, Praha 1,Biskupský dvůr č. 5.

 

Endorsement notice

 

EN 60603-7:1997 Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards. Part 7: Detail specifica-
tion for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed
quality, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 603-7:1996, was approved by the Czech
Office for Standards, Metrologyand Testing for direct use as the ČSN EN 60603-7 without anymodification.

Both European and original International standards are available at the Czech Standards Institute, Informaton
Section, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60603-7 z října 1996.

 

 

© Český normalizační institut, 1997

22454

 

2

                                     

 

ČSN EN 60603-7

 

 

Národní předmluva

 

 

Změny proti předchozí normě

 

Při revizi ČSN EN 60603-7:1997 byly přidány nové články 8až 8.2.2, přílohy C a D, obrázek 27a a tabulky
28, 29, 30. Byly provedeny technické změny v článcích 1, 5.3.1, 6.2.1, 6.3.1, příloze ZA, obrázcích 3b, 4,
21, 22, 23a a tabulkách 1 až 5, 8až 15, 21 až 23 a 27.

 

Citované normy

 

IEC5O(581):1978 dosud nezavedena

IEC 68-1:1988 zavedena v ČSN EN 60068-1 Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod
(idt IEC 68-1:1988 + Corr.:1988 + A1:1992) (34 5791)

IEC 326-3:1991 zavedena v ČSN IEC 326-3 Desky s plošnými spoji. Část 3: Návrh a použití desek
s plošnými spoji (35 9020)

IEC 352-2:1990 zavedena v ČSN EN 60352-2 Nepájené spoje. Část 2: Nepájené zamačkávané spoje -
Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (idt IEC 352-2:1990 ) (35 4061)

IEC 352-3:1993 zavedena v ČSN EN 60352-3 Nepájené spoje - Část 3: Přístupné nepájené odizolované
spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (idt IEC 352-3:1993) (35 4061)

IEC 352-4:1994 zavedena v ČSN EN 60352-4 Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné nepájené odizolo-
vané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (idt IEC 352-4:1994) (35 4061)

IEC 410:1973 dosud nezavedena

IEC 512-2:1985    nezavedena

IEC 512-3:1976    nezavedena

IEC 512-4:1976    nezavedena

IEC 512-5:1992    nezavedena

IEC 512-6:1984    nezavedena

IEC 512-7:1988    nezavedena

IEC 512-8:1993 zavedena v ČSN IEC 512-8 Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební
postupy a měřicí metody. Část 8: Zkoušky konektorů (mechanické) a mechanické zkoušky kontaktů a vývodů
(30 4055) (idt IEC 512-8:1984+A1:1985)

IEC 603-1:1991+A1:1992 dosud nezavedena

IEC 664-1:1992 nezavedena

IEC 807-1:1991 dosud nezavedena

IEC QC 001001:1986+A2:1994+A3:1995 nezavedena

IEC QC 001002:1986+A2:1994 nezavedena

ISO 468:1982 zavedena v ČSN ISO 468 Drsnosť povrchu - Parametre, ich hodnoty a všeobecné pravi-
dla stanovenia špecifikácií (01 4451)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

 

IEC 603-7:1996 Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards. Part 7: Detail spe-
cification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with
assessed quality

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: TNPA Praha, IČO 16457161, Stanislava Adámková

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Strnad