ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.20

Červenec 1997

Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné
nepájené odizolované spoje - Všeobecné
požadavky, zkušební metody
a praktický návod

ČSN
EN 60 352-4

35 4061

 

 

idt IEC 352-4:1994

 

Solderless connections - Part 4: Solderless non-accessible insulation displacement connections - General requirements, test methods and practical guidance

Connexions sans soudure - Partie 4: Connexions autodénudantes, non accessibles sans soudure - Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique

Lötfreie elektrische Verbindungen - Teil 4: Lötfreie nichtzugängliche Schneidklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise

 

Tato norma je identická s EN 60352-4:1994.

This standard is identical with EN 60352-4:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 50(581):1978   dosud nezavedena

IEC 68-1:1988 zavedena v ČSN 34 5791-1 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 1: Všeobecně a návod (eqv IEC 68-1:1988)

IEC 68-2-60 TTD:1990   nezavedena

IEC 189-3:1988 zavedena v ČSN IEC 189-3 Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z PVC. Část 3:

Přístrojové vodiče s plným nebo slaněným jádrem, s izolací z PVC, jednožilové, v párech a trojkách (idt

IEC 189-3:1988 + A1:1989) (34 7821)

IEC 326-2:1990   dosud nezavedena

IEC 352-3:1993 zavedena v ČSN EN 60352-3 Nepájené spoje - Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje.Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (idt IEC 352-3:1993) (35 4061)

IEC 512-1:1984 nahrazena IEC 512-1:1994 zavedenou v ČSN EN 60512-1 Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné údaje (idt IEC 512-1:1994) (35 4055)

IEC 512-2:1985   dosud nezavedena

IEC 512-4:1976   dosud nezavedena

IEC 512-5:1992   dosud nezavedena

IEC 512-6:1984   dosud nezavedena

IEC 673:1980 Změna 3 (1989)   dosud nezavedena

IEC 918:1987   dosud nezavedena

ISO 1463:1982 zavedena v ČSN ISO 1463 Kovové a oxidové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Mikroskopická metoda (03 8156)

 

© Český normalizační institut, 1997
21577


Strana 2

Informativní údaje z IEC 352-4:1994

Mezinárodní normu IEC 352-4 vypracovala Technická komise IEC 48: Elektromechanické součásti a mechanické struktury pro elektronická zařízení subkomise IEC 48B: Konektory.

Text této normy vychází z následujících dokumentů:

 

DIS              Zpráva o hlasování

48B(CO)251       48B(CO)256

 

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování uvede        

v předchozí tabulce.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r. o., IČO 41194403, Vít Kebrdle

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Strnad


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60352-4

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 29.120.20

 

Deskriptory: solderless connections, insulation displacement, not accessible

 

Nepájené spoje. Část 4: Nepřístupné nepájené odizolované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (IEC 352-4:1994)

 

Solderless connections - Part 4: Solderless non-accessible insulation displacement connections - General requirements, test methods and practical guidance (IEC 352-4:1994)

Connexions sans soudure - Partie 4: Connexions autodénudantes, non accessibles sans soudure - Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique (CEI 352-4:1994)

Lötfreie elektrische Verbindungen - Teil 4: Lötfreie nichtzugängliche Schneidklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise (IEC 352-4:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-10-04. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 48B(CO)251, jak byl připraven subkomisí 48B: Konektory Technické komise 48:

Elektromechanické součástky a mechanické struktury pro elektronická zařízení, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC v únoru 1994.

Uvedený dokument byl odsouhlasen CENELEC jako EN 60352-4 4. října 1994.

Byly stanoveny následující termíny:

- nejzazší datum pro vydání identické národní normy         (dop) 1995-10-01

- nejzazší datum pro zrušení konfliktních národních norem   (dow) 1995-10-01

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy. V této normě je příloha ZA normativní.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 352-4:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

5

Oddíl 1 - Všeobecně

1

Předmět normy

5

2

Účel

6

3

Normativní odkazy

6

4

Definice

7

5

Označení typu podle normy IEC

9

Oddíl 2 - Požadavky

6

Provedení

9

7

Nástroje

9

8

Odizolované zakončení (OI zakončení)

9

9

Vodiče

10

10

Nepřístupné odizolované spoje (OI spoje)

10

Oddíl 3 - Zkoušky

11

Zkoušení

11

12

Typové zkoušky

12

13

Zkušební plány

19

Oddíl 4 - Praktický návod

14

Proudová zatížitelnost

27

15

Informace o nástrojích

27

16

Informace o zakončení

27

17

Informace o vodičích

28

18

Informace o spojích

29

Příloha ZA (normativní)

31


Strana 5

Úvod

Pro nepájené odizolované spoje platí následující dvě části IEC 352

-  Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

-  Část 4: Nepřístupné nepájené odizolované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Tyto části obsahují informace o požadavcích, zkouškách a praktických návodech.

K dispozici jsou dva zkušební plány:

-  základní zkušební plán, který se používá na odizolované spoje odpovídající všem požadavkům oddílu 2 této normy.

Tyto požadavky jsou odvozeny ze zkušeností s úspěšným používáním těchto spojů;

-  úplný zkušební plán, který se používá na odizolované spoje neodpovídající úplně všem požadavkům oddílu 2, například spoje, které jsou vyrobeny použitím materiálů nebo povrchových úprav nezahrnutých v oddílu 2.

Tato filozofie umožňuje ušetřit náklady i čas použitím omezeného základního zkušebního plánu na ověření vlastností u zavedených odizolovaných spojů a rozšířeného úplného zkušebního plánu pro spoje vyžadující důkladnější ověření vlastností.

 

POZNÁMKA - V této normě se termín „odizolování" zkracuje na „OI", například „OI spoj", „OI zakončení".

 

5X1.gif

 

Obrázek 1 - Příklady přístupného a nepřístupného odizolovaného spoje

 

Oddíl 1 - Všeobecně

 

1   Předmět normy

 

Tato část IEC 352 se vztahuje na nepřístupné OI spoje, pro které jsou vhodné zkoušky a měření podle oddílu 3 a které mají

-  vhodně navržená OI zakončení;

-  vodiče s plným kruhovým jádrem o jmenovitém průměru od 0,25 mm do 3,6 mm;

-  vodiče s lanovaným jádrem o průřezu od 0,05 mm2 do 10 mm2.

k použití v telekomunikačních zařízeních a v elektronických přístrojích využívajících podobnou techniku.

Informace o materiálech a údaje z průmyslové praxe jsou zahrnuty jako doplněk zkušebních postupů, aby se dosáhlo elektricky stabilního spojení za předepsaných podmínek prostředí.


Strana 6

2   Účel

 

Účelem této části IEC 352 je

-  určit vhodnost nepřístupných OI spojů za specifikovaných mechanických, elektrických a atmosférických podmínek;

-  poskytnout prostředky výsledků porovnávacích zkoušek, když jsou nástroje používané k výrobě spojů různé konstrukce nebo výroby.

Na OI zakončení se používají různé konstrukce a materiály. Z tohoto důvodu jsou specifikovány pouze základní parametry zakončení, zatímco požadavky na provedení vodiče a úplného spoje jsou specifikovány podrobně.

 -- Vynechaný text --