ICS 29. 120. 20                                                ČESKÁ NORMA                                                             Říjen 1996

Nepájené spoje - Část 3: Přístupné nepájené

odizolované spoje. Všeobecné požadavky,

zkušební metody a praktický návod

ČSN

EN 60352-3

35 4061

idt IEC 352-3: 1993

Solderless connections. Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections - General requirements, test methods and practical guidance

Connexions sans soudure. Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles sans soudure - Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique

Lötfreie elektrische Verbidungen. Teil 3: Lötfreie zugängliche Schneidklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshimweise

Tato norma je identická s EN 60352-3: 1994. This standard is identical with EN 60352-3: 1994.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 50(581): 1978 dosud nezavedena

IEC 68-1: 1988 zavedena v ČSN 34 5791 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 1: Všeobecně a návod (eqv IEC 68-1: 1988)

IEC 68-2-60: 1989 TTD nezavedena 1)

IEC 189-3: 1988 zavedena v ČSN IEC 189-3 Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z PVC a pláštěm z PVC. Část 3: Přístrojové vodiče s plným nebo lanovaným jádrem, s izolací z PVC, jednožilové, v párech a trojkách. (idt IЕС 189-3: 1988 + A1: 1989) (34 7821)

IEC 512 Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení. Základní zkušební postupy a měřící metody a její části:

IEC 512-1: 1984 2) zavedena v ČSN EN 60512-1. Část 1: Všeobecné údaje (idt IEC 512-1: 1994) (35 4055)

IEC 512-2: 1985 dosud nezavedena

IEC 512- 4: 1976 dosud nezavedena

IEC 512-5: 1992 dosud nezavedena

IEC 512-6: 1984 dosud nezavedena

IEC 673: 1980 dosud nezavedena

1) Dočasně platný dokument.

2) Nahrazena vydáním z roku 1994.

© Český normalizační institut, 1996

20039


ČSN EN 60352-3

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 352-3: 1993 Solderless connections. Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections General reguirements, test methods and practical guidance (Nepájené spoje. Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod)

DIN EN 60352-3: 1995 Lötfreie elektrische Verbindungen - Teil 3: Lötfreie zugänglische Schneidklemmverbindungen; Allgemeine Anforderungen. Prüfverfahren und Anwendungshinweise (Nepájené spoje. Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod)

BS EN 60352-3: 1995 Solderless connections. Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections General reguirements, test methods and practical guidance (Nepájené spoje. Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod)

NEN 10352-3: 1995 Solderless connections. Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections General reguirements, test methods and practical guidance (Nepájené spoje. Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod)

Informační údaje z přejímané IEC

Tato norma byla vypracována technickou komisí IEC/TC 48: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení.

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

DIS

Zpráva o hlasování

48(CO)331

48(CO)339

Další informace o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt v příslušné zprávě o hlasování uvedené v předchozí tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: TNPA; IČO 16457161; Stanislava Adámková

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Strnad

2


ČSN EN 60352-3

EN 60352-3

Říjen 1994

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

Deskriptory: solderless connections, solderless accessible insulation displacement connections

Nepájené spoje - Část 3: Přístupné nepájené

odizolované spoje. Všeobecné požadavky,

zkušební metody a praktický návod

(IEC 352-3: 1993)

Solderless connections

Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections -

General reguirements, test methods and practical guidance

(IEC 352-3: 1993)

Connexions sans soudure. Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles sans soudure - Règles générales, méthods ďessai et guide pratique

(CEI 352-3: 1993)

Lötfreie elektrische Verbindungen. Teil 3: Lötfreie zugängliche Schneidklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise

(IEC 352-3: 1993)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 15. května 1994. Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložena členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalization Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

3


ČSN EN 60352-3

Předmluva

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 352-3: 1993 beze změn jako evropskou normu, ukázal, že žádné změny nejsou nutné.

Text mezinárodní normy schválil CENELEC dne 15. května 1994 jako EN 60352-3.

Byly stanoveny následující termíny:

-  nejzazší termín pro vydání identické národní normy                   (dop) 1995-07-15

-  nejzazší termín pro zrušení konfliktních národních norem          (dow) 1995-07-15

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 352-3: 1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

Obsah

Strana

Předmluva...........................................................................................................................................................................................4

Úvod...................................................................................................................................................................................................5

Oddíl 1 - Všeobecně

1     Rozsah a předmět normy.............................................................................................................................................................5

2     Cíl................................................................................................................................................................................................5

3     Normativní odkazy......................................................................................................................................................................6

4     Definice.......................................................................................................................................................................................6

5     Označení typu podle IEC............................................................................................................................................................8

Oddíl 2 - Požadavky

6     Provedení.....................................................................................................................................................................................9

7     Nástroje.......................................................................................................................................................................................9

8     Odizolovaná zakončení (OI zakončení)......................................................................................................................................9

9     Vodiče.........................................................................................................................................................................................9

10   Přístupné odizolované spoje......................................................................................................................................................10

Oddíl 3 - Zkoušky

11   Zkoušení....................................................................................................................................................................................10

12   Typové zkoušky........................................................................................................................................................................11

13   Zkušební plány..........................................................................................................................................................................17

Oddíl 4 - Praktický návod

14   Proudová zatížitelnost...............................................................................................................................................................24

15   Informace o zakončení..............................................................................................................................................................24

16   Informace o nástrojích...............................................................................................................................................................24

17   Informace o vodiči....................................................................................................................................................................25

18   Informace o spoji.......................................................................................................................................................................25

Příloha ZA (normativní)...................................................................................................................................................................27

4


ČSN EN 60352-3

Úvod

Pro nepájené odizolované spoje platí dvě normy:

Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje - obecné požadavky, zkušební metody a praktické pokyny;

Část 4: Nepřístupné nepájené odizolované spoje - obecné požadavky, zkušební metody a praktické pokyny. Tato norma obsahuje informace o požadavcích, zkouškách a praktických pokynech. К dispozici jsou dva zkušební plány:

-  Základní zkušební plán platí pro odizolované spoje, které splňují všechny požadavky v oddíle 2. Tyto požadavky vycházejí ze zkušeností při používání těchto spojů;

-   Celkový zkušební plán platí pro odizolované spoje, které nesplňují všechny požadavky v oddíle 2, např. spoje vyrobené nebo povrchově upravené jinými materiály, než jsou uvedeny v oddíle 2.

Tímto způsobem je možno ušetřit náklady a čas použitím Základního zkušebního plánu na ověření vlastností u zavedených spojů a rozšířeného Celkového zkušebního plánu u spojů, které vyžadují důkladnější ověření vlastností.

POZNÁMKA - V této normě se termín "odizolovaný" zkracuje na "OI", např. "OI spoj", "OI zakončení".

Přístupný OI spoj IEC 025/93                                            Nepřístupný OI spoj IEC 026/93

Obrázek 1 - Příklad přístupného a nepřístupného odizolovaného spoje

Oddíl 1 - Všeobecně

1 Rozsah a předmět normy

Tato norma se vztahuje na OI spoje přístupné zkouškám a měřením podle oddílu 3, které mají

-  vhodně navržené OI zakončení;

-  vodiče s plným kruhovým jádrem o jmenovitém průměru od 0, 25 mm do 3, 6 mm;

-  vodiče s lanováným jádrem o průřezu od 0, 05 mm2 do 10 mm2 a používají se v telekomunikačních zařízeních a v elektronických zařízeních využívajících podobnou techniku.

Informace o materiálech a údaje z průmyslové praxe jsou zahrnuty jako doplněk zkušebních postupů, aby se dosáhlo elektricky stabilního spojení za předepsaných klimatických podmínek.

5