ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10 Červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí –
Část 0-1: Obecné požadavky – Lakovaný měděný
vodič kruhového průřezu

ČSN
EN 60317-0-1
ed. 3

34 7307

idt IEC 60317-0-1:2013

Specifications for particular types of winding wires –
Part 0-1: General requirements – Enamelled round copper wire

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage –
Partie 0-1: Exigences générales – Fil de section circulaire en cuivre émaillé

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten –
Teil 0-1: Allgemeine Anforderungen – Runddrähte aus Kupfer, lackisoliert

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60317-0-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60317-0-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-11-11 se nahrazuje ČSN EN 60317-0-1 ed. 2 (34 7307) z února 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60317-0-1:2014 dovoleno do 2016-11-11 používat dosud platnou ČSN EN 60317-0-1 ed. 2 (34 7307) z února 2009.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě k EN 60317-0-1:2014.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60172zavedena v ČSN EN 60172 (34 7304) Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných vodičů pro vinutí

IEC 60851 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 60851 (34 7303) Vodiče pro vinutí – Zkušební metody

ISO 3nezavedena

Informativní údaje z IEC 60317-0-1:2013

Mezinárodní normu IEC 60317-0-1 vypracovala technická komise IEC/TC 55 Vodiče pro vinutí.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání vydané v roce 2008. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s předchozím vydáním:

Tato norma se má používat společně se souborem IEC 60851. Čísla kapitol použitá v této části IEC 60317 jsou totožná s příslušnými čísly zkoušek v souboru IEC 60851.

V případě rozporů mezi IEC 60851 a touto částí IEC 60317 platí přednostně posledně uvedená norma.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

55/1409/FDIS

55/1430/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60317 se společným názvem Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

Soubor ČSN EN 60264 (34 7384) Balení vodičů pro vinutí

Soubor ČSN EN 60317 (34 7307) Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí

Vypracování normy

Zpracovatel: ORGREZ Brno, IČ 46900829, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60317-0-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2014

ICS 29.060.10 Nahrazuje EN 60317-0-1:2008

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí –
Část 0-1: Obecné požadavky – Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu
(IEC 60317-0-1:2013)

Specifications for particular types of winding wires –
Part 0-1: General requirements – Enamelled round copper wire
(IEC 60317-0-1:2013)

Spécifications pour types particuliers de fils
de bobinage –
Partie 0-1: Exigences générales – Fil de section
circulaire en cuivre émaillé
(CEI 60317-0-1:2013)

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen
von Wickeldrähten –
Teil 0-1: Allgemeine Anforderungen – Runddrähte
aus Kupfer, lackisoliert
(IEC 60317-0-1:2013)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2013-11-11. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60317-0-1:2014 E

Předmluva

Text dokumentu 55/1409/FDIS, budoucího 4. vydání IEC 60317-0-1, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 55 Vodiče pro vinutí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60317-0-1:2014.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2014-08-11

 • nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2016-11-11

Tento dokument nahrazuje EN 60317-0-1:2008.

EN 60317-0-1:2014 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 60317-0-1:2008:

Tato norma se má používat společně se souborem EN 60851. Čísla kapitol použitá v této části EN 60317 jsou totožná s příslušnými čísly zkoušek v souboru EN 60851.

V případě rozporů mezi EN 60851 a touto částí EN 60317 platí přednostně posledně uvedená norma.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60317-0-1:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 9

1 Rozsah platnosti 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny, definice, obecné poznámky a vzhled 10

3.1 Termíny a definice 10

3.2 Obecné poznámky 11

3.2.1 Zkušební metody 11

3.2.2 Vodič pro vinutí 11

3.3 Vzhled 11

4 Rozměry 11

4.1 Průměr jádra 11

4.2 Kruhovitost jádra (jmenovité průměry jader nad 0,063 mm) 13

4.3 Nejmenší přírůstek průměru způsobený izolací a lepicí vrstvou (jmenovité průměry jader nad 0,063 mm) 13

4.3.1 Lakované vodiče bez lepicí vrstvy 13

4.3.2 Lakované vodiče s lepicí vrstvou 14

4.3.3 Mezilehlé jmenovité průměry jader 14

4.4 Největší vnější průměr 14

4.4.1 Lakované vodiče bez lepicí vrstvy 14

4.4.2 Lakované vodiče s lepicí vrstvou 14

5 Elektrický odpor 14

6 Tažnost 15

7 Pružnost 15

7.1 Jmenovité průměry jader od 0,080 mm do 1,600 mm včetně 15

7.2 Jmenovité průměry jader nad 1,600 mm 16

8 Ohebnost a přilnavost 16

8.1 Zkouška vinutím na trn (jmenovité průměry jader do 1,600 mm včetně) 16

8.2 Zkouška protažením (jmenovité průměry jader nad 1,600 mm) 17

8.3 Zkouška trhem (jmenovité průměry jader do 1,000 mm včetně) 17

8.4 Zkouška kroucením (jmenovité průměry jader nad 1,000 mm) 17

9 Tepelný náraz 17

9.1 Jmenovité průměry jader do 1,600 mm včetně 17

9.2 Jmenovité průměry jader nad 1,600 mm 17

10 Termoplasticita 17

11 Odolnost vůči oděru 18

12 Odolnost vůči rozpouštědlům 18

13 Průrazné napětí 18

13.1 Obecně 18

13.2 Jmenovité průměry jader do 0,100 mm včetně 18

13.3 Jmenovité průměry jader nad 0,100 mm do 2,500 mm včetně 19

13.4 Jmenovité průměry jader nad 2,500 mm 20

14 Souvislost izolace (jmenovité průměry jader do 1,600 mm včetně) 20

15 Teplotní index 21

Strana

16 Odolnost vůči chladivům 21

17 Pájitelnost 21

18 Slepitelnost teplem nebo rozpouštědlem 21

19 Dielektrický ztrátový činitel 21

20 Odolnost vůči transformátorovému oleji 21

21 Úbytek hmotnosti 21

23 Zkouška mikrotrhlin 21

30 Balení 21

Příloha A (informativní) Rozměry mezilehlých jmenovitých průměrů jader (R 40) 23

Příloha B (informativní) Metoda výpočtu lineárního odporu 26

Příloha C (informativní) Odpor 28

Bibliografie 30

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 31

Tabulka 1 – Rozměry lakovaných vodičů (R 20) – Přednostní jmenovité průměry jader 12

Tabulka 2 – Rozměry lakovaných vodičů s lepicí vrstvou (R 20) – Přednostní jmenovité průměry jader 13

Tabulka 3 – Elektrický odpor 14

Tabulka 4 – Tažnost 15

Tabulka 5 – Pružnost 16

Tabulka 6 – Vinutí na trn 16

Tabulka 7 – Tepelný náraz 17

Tabulka 8 – Průrazné napětí – Přednostní jmenovité průměry jader (R 20) (0,018 mm až 0,100 mm včetně) 18

Tabulka 9 – Průrazné napětí – Mezilehlé jmenovité průměry jader (R 40) (0,019 mm až 0,095 mm včetně) 19

Tabulka 10 – Průrazné napětí – Přednostní jmenovité průměry jader (R 20) (0,112 mm až 2,500 mm včetně) 19

Tabulka 11 – Průrazné napětí – Mezilehlé jmenovité průměry jader (R 40) (0,106 mm až 0,950 mm včetně) 20

Tabulka 12 – Průrazné napětí – Jmenovité průměry jader nad 2,500 mm 20

Tabulka 13 – Souvislost izolace 20

Tabulka 14 – Největší počet mikrotrhlin 21

Tabulka A.1 – Rozměry lakovaných vodičů (R 40) – Mezilehlé jmenovité průměry jader 24

Tabulka A.2 – Rozměry lakovaných vodičů s lepicí vrstvou (R 40) – Mezilehlé jmenovité průměry jader 25

Tabulka B.1 – Poměry 26

Tabulka C.1 – Elektrické odpory – Jmenovité průměry jader nad 0,063 mm do 1,000 mm včetně 29

Úvod

Tato část IEC 60317 je jednou částí souboru, který se zabývá izolovanými vodiči používanými pro vinutí v elektrických zařízeních. Soubor má tři skupiny, které popisují:

 1. Vodiče pro vinutí – Zkušební metody (IEC 60851);

 2. Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (IEC 60317);

 3. Balení vodičů pro vinutí (IEC 60264).

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60317 stanovuje obecné požadavky na lakované měděné vodiče pro vinutí kruhového průřezu s lepicí vrstvou nebo bez ní.

Rozsah jmenovitých průměrů jader je uveden v příslušném specifikačním listu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.