ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10 Leden 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí –
Část 0-7: Obecné požadavky – Plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm

ČSN
EN 60317-0-7


34 7307

idt IEC 60317-0-7:2012

Specifications for particular types of winding wires –
Part 0-7: General requirements – Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire with nominal conductor diameter of 0,040 mm to 1,600 mm

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage –
Partie 0-7: Exigences générales – Fil de section circulaire en cuivre émaillé sans défaut d’isolation électrique avec diamètre nominal de conducteur compris entre 0,040 mm et 1,600 mm

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten –
Teil 0-7: Allgemeine Anforderungen – Isolationsfehlerfreie Runddrähte (FIW) aus Kupfer, lackisoliert mit Nenndurchmesser von 0,040 mm bis 1,600 mm

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60317-0-7:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60317-0-7:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60172 zavedena v ČSN EN 60172 (34 7304) Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných vodičů pro vinutí

IEC 60317-0-1:2008 zavedena v ČSN EN 60317-0-1 ed. 2:2009 (34 7307) Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí – Část 0-1: Všeobecné požadavky – Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu

IEC 60851 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60851 (34 7303, 34 7308) Vodiče pro vinutí – Zkušební metody

IEC 60851-5:2008 zavedena v ČSN EN 60851-5 ed. 2:2009 (34 7303) Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 5: Elektrické vlastnosti

ISO 3 nezavedena

Informativní údaje z IEC 60317-0-7:2012

Mezinárodní normu IEC 60317-0-7 vypracovala technická komise IEC 55 Vodiče pro vinutí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

55/1303/FDIS

55/1321/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato mezinárodní norma se má používat spolu se souborem IEC 60851. Čísla kapitol použitá v této části IEC 60317 jsou totožná s příslušnými čísly zkoušek v souboru IEC 60851.

V případě rozporů mezi IEC 60851 a touto částí IEC 60317 platí přednostně posledně uvedená norma.

Číslování kapitol v této normě není souvislé od kapitoly 21 do kapitoly 30 kvůli vyhrazení prostoru pro možné budoucí požadavky na vodiče před požadavky na balení vodičů.

Seznam všech částí souboru IEC 60317 se společným názvem Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: ORGREZ Brno, IČ 46900829, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

EVROPSKÁ NORMA EN 60317-0-7
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2012

ICS 29.060.10

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí –
Část 0-7: Obecné požadavky – Plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra
0,040 mm až 1,600 mm
(IEC 60317-0-7:2012)

Specifications for particular types of winding wires –
Part 0-7: General requirements – Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire with nominal conductor diameter of 0,040 mm to 1,600 mm
(IEC 60317-0-7:2012)

Spécifications pour types particuliers de fils
de bobinage –
Partie 0-7: Exigences générales – Fil de section circulaire en cuivre émaillé sans défaut d’isolation électrique avec diamètre nominal de conducteur compris entre 0,040 mm et 1,600 mm
(CEI 60317-0-7:2012)

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten –
Teil 0-7: Allgemeine Anforderungen – Isolationsfehlerfreie Runddrähte (FIW) aus Kupfer, lackisoliert mit Nenndurchmesser
von 0,040 mm bis 1,600 mm
(IEC 60317-0-7:2012)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-05-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60317-0-7:2012 E

Předmluva

Text dokumentu 55/1303/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 60317-0-7, vypracovaný IEC/TC 55 Vodiče pro vinutí byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60317-0-7:2012.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2013-02-24

 • nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-05-24

Tato evropská norma se má používat spolu se souborem EN 60851.

Čísla kapitol použitá v EN 60317-0-7:2012 jsou totožná s příslušnými čísly zkoušek v souboru EN 60851.

V případě rozporů mezi EN 60851 a EN 60317-0-7:2012 platí přednostně posledně uvedená norma.

Číslování kapitol v této normě není souvislé od kapitoly 21 do kapitoly 30 kvůli vyhrazení prostoru pro možné budoucí požadavky na vodiče před požadavky na balení vodičů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60317-0-7:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 7

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny, definice, obecné poznámky a vzhled 8

3.1 Termíny a definice 8

3.2 Obecné poznámky 9

3.2.1 Zkušební metody 9

3.2.2 Vodič pro vinutí 9

3.3 Vzhled 10

4 Rozměry 10

4.1 Průměr jádra 10

4.2 Kruhovitost jádra (pro jmenovité průměry nad 0,063 mm) 10

4.3 Nejmenší vnější průměr 10

4.4 Největší vnější průměr 10

5 Elektrický odpor 13

6 Tažnost 13

7 Pružnost 13

8 Ohebnost a přilnavost 14

8.1 Zkouška vinutím na trn (pro jmenovité průměry jader do 1,600 mm včetně) 14

8.2 Zkouška trhem (pro jmenovité průměry do 1,000 mm včetně) 15

9 Tepelný náraz 15

10 Termoplasticita 16

11 Odolnost vůči oděru 16

12 Odolnost vůči rozpouštědlům 16

13 Průrazné napětí 16

14 Souvislost izolace (jmenovité průměry jader do 1,600 mm včetně) 17

14.1 Nesekvenční (off-line) souvislost při vysokém napětí 17

14.2 Sekvenční (inline) souvislost při vysokém napětí 17

15 Teplotní index 17

16 Odolnost vůči chladivům 17

17 Pájitelnost 17

18 Slepitelnost teplem nebo rozpouštědlem 17

19 Dielektrický ztrátový činitel 17

20 Odolnost vůči transformátorovému oleji 17

21 Úbytek hmotnosti 17

23 Zkouška mikrotrhlin 18

30 Balení 18

Příloha A (informativní) Rozměry pro hodnoty mezilehlých jmenovitých průměrů jader (R 40) 19

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 21

Tabulka 1 – Rozměry lakovaných vodičů (R 20) 11

Tabulka 2 – Elektrický odpor 13

Tabulka 3 – Tažnost 13

Strana

Tabulka 4 – Pružnost 14

Tabulka 5 – Průměry trnu pro zkoušku vinutím na trn 15

Tabulka 6 – Tepelný náraz 16

Tabulka 7 – Průrazné napětí 17

Tabulka A.1 – Rozměry lakovaných vodičů bez lepicí vrstvy (R 40) 19

Úvod

Tato část IEC 60317 je jednou ze souboru, který se zabývá izolovanými vodiči používanými pro vinutí v elektrických zařízeních. Soubor má tři skupiny, které popisují:

 1. Vodiče pro vinutí – Zkušební metody (IEC 60851);

 2. Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (IEC 60317);

 3. Balení vodičů pro vinutí (IEC 60264).

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60317 stanovuje obecné požadavky na plně izolované (FIW) měděné vodiče kruhového průřezu lakované, bez izolačních vad.

Rozsah jmenovitých průměrů jader je uveden v příslušné technické specifikaci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.