ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.040 Říjen 2011

Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-5: Zkoušky – Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením

ČSN
EN 60068-2-5

34 5791

idt IEC 60068-2-5:2010 + IEC 60068-2-5:2010/Cor.1:2010-12

Environmental testing –
Part 2-5: Tests – Test Sa: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing

Essais d’environnement –
Partie 2-5: Essais – Essai Sa: Rayonnement solaire simulé au niveau du sol et guide pour les essais de rayonnement solaire

Umgebungseinflüsse –
Teil 2-5: Prüfverfahren – Prüfung Sa: Nachgebildete Sonnenbestrahlung in Bodennähe und Leitfaden zur Sonnenstrahlung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60068-2-5:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60068-2-5:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-01-02 se nahrazují ČSN 34 5791-2-5 z března 1992 a ČSN 34 5791-2-9 z března 1992, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se mohou do 2014-01-02 používat dosud platné normy ČSN 34 5791-2-5 z března 1992 a ČSN 34 5791-2-9 z března 1992, v souladu s předmluvou k EN 60068-2-5:2011.

Změny proti předchozím normám

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v předmluvě k EN.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60068-1zavedena v ČSN EN 60068-1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 60068-2-1zavedena v ČSN EN 60068-2-1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

IEC 60068-2-2zavedena v ČSN EN 60068-2-2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo

IEC 60068-2-78zavedena v ČSN EN 60068-2-78 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

CIE 20:1972nezavedena

CIE 85:1985nezavedena

Informativní údaje z IEC 60068-2-5:2010

Mezinárodní norma IEC 60068-2-5 byla připravena technickou komisí IEC TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání norem IEC 60068-2-5 publikované v roce 1975 a IEC 60068-2-9 publikované v roce 1975 a je jejich technickou revizí.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:  

FDIS

Zpráva o hlasování

104/500/FDIS

104/515/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu s částí 2 předpisů ISO/IEC.

Seznam všech částí souboru norem IEC 60068 se společným názvem Zkoušení vlivů prostředí (Environmental testing) je možné nalézt na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že se obsah této publikace nebude měnit až do konečného data vyznačeného na webové stránce IEC s adresou „http://webstore.iec.ch“ v údajích týkajících se této publikace. Po tomto datu bude tato publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitolám a článkům 2, 3.1, 4.2, 4,3 (tabulce 1), 5.2 (poznámce), 5.8, 7.1, 7.4 (obrázku 2), 9, B.3 a C.4 (včetně tabulky C.1) doplněny informativní národní poznámky, upozorňující na zapracování opravy
IEC 60068-2-5:2010/Cor.1:2010-12.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČ 41127749

Technická normalizační komise: TNK 40 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek včetně zkoušek požárního nebezpečí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60068-2-5
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2011

ICS 19.040 Nahrazuje EN 60068-2-5:1999, EN 60068-2-9:1999

Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-5: Zkoušky – Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením
(IEC 60068-2-5:2010 + oprava z prosince 2010)

Environmental testing –
Part 2-5: Tests – Test Sa: Simulated solar radiation at ground level and guidance
for solar radiation testing
(IEC 60068-2-5:2010 + corrigendum Dec. 2010) 

Essais d’environnement –
Partie 2-5: Essais – Essai Sa: Rayonnement solaire simulé au niveau du sol et guide pour les essais
de rayonnement solaire
(CEI 60068-2-5:2010 + corrigendum Dec. 2010)

Umgebungseinflüsse –
Teil 2-5: Prüfverfahren – Prüfung Sa: Nachgebildete Sonnenbestrahlung in Bodennähe und Leitfaden
zur Sonnenstrahlung
(IEC 60068-2-5:2010 + corrigendum Dec. 2010)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2011-01-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60068-2-5:2011 E

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.