ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20 Listopad 2010

Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací
pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně

ČSN 34 7405
ed. 2

idt HD 620 S2:2010

Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to and including 20,8/36 (42) kV

Câbles de distribution, à isolation extrudée, pour des tensions assignées de 3,6/6 (7,2) kV à 20,8/36 (42) kV inclus

Energieverteilungskabel mit extrudierter Isolierung für Nennspannungen von 3,6/6 (7,2) kV bis einschließlich 20,8/36 (42) kV

Tato norma přejímá anglickou verzi harmonizačního dokumentu HD 620 S2:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the Harmonization Document HD 620 S2:2010. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-12-01 se nahrazuje ČSN 34 7405 ze srpna 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma se zabývá distribučními kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně. Obsahuje 4 hlavní části. Část 1 stanovuje všeobecné požadavky na předmětné kabely. Část 9 zahrnuje jednožilové kabely a jednožilové předem sestavené kabely s izolací HEPR. Část 10 pojednává o jednožilových a třížilových kabelech a o jednožilových předem sestavených kabelech s izolací XLPE. Část 11 se zabývá jednožilovými a třížilovými kabely s izolací EPR.

 

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-12-01 používat dosud platná ČSN 34 7405 ze srpna 1997, v souladu s předmluvou k HD 620 S2:2010. S ohledem na rozsah přejímaného harmonizačního dokumentu je jeho text k dispozici pouze v elektronické podobě.

Změny proti předchozím normám

V porovnání s původní normou představuje tato norma technickou revizi. Při této revizi byly předcházející části 5 a 6 normy konsolidovány do části 10 a podobně části 7 a 8 normy byly konsolidovány do části 11.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10002 soubor zaveden v souboru ČSN EN 10002 (42 0312) Kovové materiály – Zkouška tahem

EN 10002-1 nezavedena

EN 50182 zavedena v ČSN EN 50182 (34 7509) Vodiče venkovního elektrického vedení – Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů

EN 50267-1 zavedena v ČSN EN 50267-1 (34 7104) Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 1: Zkušební zařízení

EN 50267-2-1 zavedena v ČSN EN 50267-2-1 (34 7104) Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 2-1: Postupy – Určení obsahu kyselinotvorných halogenových plynů

EN 50267-2-2 zavedena v ČSN EN 50267-2-2 (34 7104) Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 2-2: Postupy – Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů měřením pH a vodivosti

EN 50267-2-3 zavedena v ČSN EN 50267-2-3 (34 7104) Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 2-3: Postupy – Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů stanovením váženého průměru pH a vodivosti kompositních materiálů

EN 50307 zavedena v ČSN EN 50307 (34 7510) Olovo a slitiny olova – Pláště z olova a slitin olova a kabelové spojky elektrických kabelů

EN 50334 zavedena v ČSN EN 50334 (34 7403) Označování žil elektrických kabelů

EN 50414 zavedena v ČSN EN 50414 (34 7013) Zkušební metody pro analýzu olova v PVC z izolace a pláště elektrických a optických kabelů – Metoda A: Stanovení celkového obsahu olova plamenovou atomovou
absorpční spektrometrií – Metoda B: Kvalitativní analýza olova zbarvením sulfidem olovnatým

EN 60228 zavedena v ČSN EN 60228 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů

EN 60229 zavedena v ČSN EN 60229 (34 7011) Elektrické kabely – Zkoušky výtlačně lisovaných vnějších plášťů se speciální ochranou funkcí

EN 60230 zavedena v ČSN EN 60230 (34 7004) Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství

EN 60332-1-1 zavedena v ČSN EN 60332-1-1 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Zkušební zařízení

EN 60332-1-2 zavedena v ČSN EN 60332-1-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný plamen

EN 60332-3-10 zavedena v ČSN EN 60332-3-10 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Zařízení

EN 60332-3-21 zavedena v ČSN EN 60332-3-21 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie A F/R

EN 60332-3-23 zavedena v ČSN EN 60332-3-23 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie B

EN 60332-3-24zavedena v ČSN EN 60332-3-24 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie C

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů

EN 60885 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60885 (34 7003) Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely

EN 60885-3 zavedena v ČSN EN 60885-3 (34 7003) Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely – Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů

EN 61034 soubor zaveden v souboru ČSN EN 61034 (34 7020) Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek

EN 61034-1 zavedena v ČSN EN 61034-1 (34 7020) Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – Část 1: Zkušební zařízení

EN 61034-2 zavedena v ČSN EN 61034-2 (34 7020) Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – Část 2: Zkušební postup a požadavky

EN 62230 zavedena v ČSN EN 62230 (34 7028) Elektrické kabely – Průběžná zkouška napětím

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

HD 361 zaveden v ČSN 34 7409 Systém značení kabelů a vodičů

HD 605 zaveden v ČSN 34 7010-82 Elektrické kabely – Doplňující zkušební metody

HD 626 zaveden v souboru ČSN 34 7614 Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

HD 632 zaveden v ČSN 34 7605 ed. 2 Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV)

IEC 60183 zavedena v ČSN IEC 183 + A1 (34 7418) Návod pro výběr vysokonapěťových kabelů

IEC 60287 soubor zaveden v souboru ČSN IEC 287 (34 7420) Elektrické kabely – Výpočet dovolených proudů

IEC 60502-2 zavedena v ČSN IEC 60502-2 (34 7419) Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) – Část 2: Kabely pro jmenovitá napětí od 6 kV (Um = 7,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) (idt IEC 60502-2:1998)

IEC 60502-2:2005 nezavedena

IEC 60853-1 nezavedena

IEC 60888 nezavedena

IEC 60949 zavedena v ČSN IEC 949 (34 7025) Výpočet dovolených tepelných zkratových proudů, který bere v úvahu neadiabatický ohřev

IEC 60986 zavedena v ČSN IEC 986 (34 7026) Pokyn pro teplotní meze při zkratu elektrických kabelů se jmenovitým napětím od 1,8/3 (3,6) kV do 18/30 (36) kV

IEC 61089 nezavedena

ISO 2859-1 zavedena v ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ISO 6507-3 zavedena v ČSN EN ISO 6507-3 (42 0374) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 3: Kalibrace referenčních destiček

NPR 3626 nezavedena

Informativní údaje z HD 620 S2:2010

Tento harmonizační dokument byl připraven WG 9 technické komise CENELEC TC 20, Elektrické kabely.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako HD 620 S2 dne 2009-12-01.

Nahrazuje HD 620 S1:1996, A1:2001, A2:2003 a A3:2007 a jeho opravu z prosince 2007.

V této revizi HD 620 byly předcházející Části 5 a 6 konsolidovány do Části 10 a podobně Části 7 a 8 byly konsolidovány do Části 11.

Uživatelé HD 620 mají vzít na vědomí, že podle rozhodnutí Technického výboru (D130/040) mohou být národní normy zavádějící jeden nebo více konkrétních oddílů HD 620 dále aktualizovány před budoucími změnami
vydané verze HD. Toto je podrobněji vysvětleno v dokumentu TC20/Sec1596/R. Tento dokument je dostupný prostřednictvím národních komitétů a bude každoročně aktualizován.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
    vydáním harmonizované národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení HD k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2010-12-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s HD v rozporu

(dow)

2012-12-01

Podle rozhodnutí Technického výboru (D81/139 rozšířené rozhodnutím D104/118 a D114/076) existuje tento HD pouze v angličtině.

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.