ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 91.120.40                                                                                                                      Listopad 2006

Ochrana před bleskem -
Část 4: Elektrické a elektronické systémy
ve stavbách

ČSN
EN 62305- 4

34 1390

                                                                                                idt IEC 62305-4:2006

Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures

Protection contre la foudre - Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures

Blitzschutz - Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62305-4:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62305-4:2006. It was translated by Czech Standards Institute. Is has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-02-01 se nahrazuje ČSN 34 1390 z 1969-01-29, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou a s normami ČSN EN 62305-1 (34 1390) z listopadu 2006, ČSN EN 62305-2 (34 1390) z listopadu 2006 a ČSN EN 62305-3 (34 1390) z listopadu 2006.

S účinností od 2009-02-01 se nahrazují ČSN P IEC/TS 61312-2 (34 1393) z března 2004, ČSN IEC 61312-3 (34 1393) z dubna 2003 a ČSN 34 1393-4 z března 2004, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         77243
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou spolu s normami ČSN EN 62305-1 (34 1390) z listopadu 2006, ČSN EN 62305-2 (34 1390) z listopadu 2006 a ČSN EN 62305-3 (34 1390) z listopadu 2006 se může do 2009-02-01 používat dosud platná ČSN 34 1390 z 1969-01-29 v souladu s předmluvou k EN 62305-4:2006.

Souběžně s touto normou se mohou do 2009-02-01 používat dosud platné ČSN P IEC TS 61312-2 (34 1393) z března 2004, ČSN IEC 61312-3 (34 1393) z dubna 2003 a ČSN 34 1393-4 z března 2004 v souladu s předmluvou k EN 62305-4:2006.

Změny proti předchozím normám

Soubor norem ČSN EN 62305 zavádí ve srovnání s předchozími normami:

      vyhodnocení potřeby ochrany před bleskem metodou ocenění rizika;

      rozdělení systémů ochrany staveb před bleskem do čtyř tříd, které odpovídají čtyřem hladinám ochrany před bleskem;

      zóny ochrany před bleskem;

      metodu valící se koule pro návrh jímací soustavy;

      ochranu elektrických a elektronických systémů ve stavbách proti přímým účinkům bleskového proudu i proti účinkům magnetických polí vyvolaných bleskem pomocí pospojování, vedení tras, magnetických stínění a přepeťových ochranných zařízení.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60364-4-44:2001 nezavedena

IEC 60364-5-53:2001 nezavedena

IEC 60664-1:2002 zavedena v ČSN EN 60664-1:2003 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého
napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (idt EN 60664-1:2003, idt IEC 60664-1/A1:2002,
idt IEC 60664-1/A2:2002, idt IEC 664-1:1992)

IEC 61000-4-5:1995 zavedena v ČSN EN 61000-4-5:1997 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -
Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 5: Rázový impuls - zkouška odolnosti (idt EN 61000-4-5:1995,
idt IEC 1000-4-5:1995)

IEC 61000-4-9:1993 zavedena v ČSN EN 61000-4-9:1996 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -
Část 4: Zkušební a měřicí techniky - Oddíl 9: Pulsy magnetického pole - zkouška odolnosti - Základní
norma EMC (IEC 1000-4-9:1993) (idt EN 61000-4-9:1993, idt IEC 1000-4-9:1993)

IEC 61000-4-10:1993 zavedena v ČSN EN 61000-4-10:1996 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita
(EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí techniky - Oddíl 10: Tlumené kmity magnetického pole - zkouška
odolnosti - Základní norma EMC (idt EN 61000-4-10:1993, idt IEC 1000-4-10:1993)

IEC 61000-5-2:1997 nezavedena

IEC 61643-1:1998 zavedena v ČSN EN 61643-11:2002 (34 1392) Ochrany před přepětím nízkého napětí -
Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí - Požadavky na zkoušky
(idt EN 61643-11:2002, idt IEC 61643-1:1998)

IEC 61643-12:2002 nezavedena

IEC 61643-21:2000 zavedena v ČSN EN 61643-21:2002 (34 1392) Ochrany před přepětím nízkého napětí -
Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na
funkci a zkušební metody (idt EN 61643-21:2001, idt IEC 61643-21:2000)

IEC 61643-22:2004 nezavedena

IEC 62305-1 zavedena v ČSN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
(idt EN 62305-1:2006, idt IEC 62305-1:2006)

IEC 62305-2 zavedena v ČSN EN 62305-2 (34 1390) Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
(idt EN 62305-2:2006, idt IEC 62305-2:2006)

IEC 62305-3 zavedena v ČSN EN 62305-3 (34 1390) Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na
stavbách a nebezpečí života (idt EN 62305-3:2006, idt IEC 62305-3:2006)


Strana 3

ITU-T Doporučení K.20:2003 nezavedena

ITU-T Doporučení K.21:2003 nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

IEC 62305-4:2005 Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures

(Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách)

Informativní údaje z IEC 62305-4:2005

Tato mezinárodní norma IEC 62305-4 byla připravena technickou komisí IEC TC 81: Ochrana před bleskem.

Soubor IEC 62305 (Části 1 až 5) je vytvořen v souladu s novým edičním plánem schváleným národními komisemi (81/171/RQ (2001-06-29)), které přepracovaly a aktualizovaly publikace souborů IEC 61024, IEC 61312 a IEC 61663 do jednodušší a srozumitelnější formy.

Text tohoto prvního vydání IEC 61305-4 je sestaven z a nahrazuje

      IEC 61312-1, první vydání (1995);

      IEC 61312-2, první vydání (1998);

      IEC 61312-3, první vydání (2000);

      IEC 61312-4, první vydání (1998).

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

81/265/FDIS

81/270/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena, pokud to bylo možné, podle směrnic ISO/IEC, Část 2.

IEC 62305 se sestává z následujících částí, pod hlavním názvem Ochrana před bleskem:

Část 1: Obecné principy

Část 2: Řízení rizika

Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Část 5: Inženýrské sítě1

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu bude publikace

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: EGÚ-Laboratoř vvn a.s., 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČ 25634330, Ing. Jiří Kutáč (DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG), Ing. Jaroslav Vokálek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

_______________

1     Bude vydána.


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 62305-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Únor 2006

ICS 29.020; 91.120.40

Ochrana před bleskem
Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
(IEC 62305-4:2006)

Protection against lightning
Part 4: Electrical and electronic systems within structures

(IEC 62305-4:2006)

 

Protection contre la foudre
Partie 4: Réseaux de puissance et de
communication dans les structures

(CEI 62305-4:2006)

Blitzschutz
Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme
in baulichen Anlagen
(IEC 62305-4:2006)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-02-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2006 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                       Ref. č. EN 62305-4:2006 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 81/265/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62305-4, vypracovaný v technické komisi IEC TC 81, Ochrana před bleskem, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 62305-4 dne 2006-02-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2006-11-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2009-02-01

Tato evropská norma se odvolává na mezinárodní normy. Kde uvedená mezinárodní norma byla schválena jako evropská norma nebo existující tuzemská evropská norma, musí se místo nich používat tato evropská norma. Případné informace mohou být nalezeny na webových stránkách CENELEC.-- Vynechaný text --