idt IEC 60371-3-2:2005

 

Insulating materials based on mica –

Part 3: Specifications for individual materials –

Sheet 2: Mica paper

 

Matériaux isolants à base de mica –

Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers –

Feuille 2: Papier de mica

 

Isoliermaterialien aus Glimmer –

Teil 3: Bestimmungen für einzelne Materialien –

Blatt 2: Glimmerpapier

 

 

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60371-3-2:2006. Má stejný status jako oficiální verze.

 

This standard implements the English version of the European Standard EN 60371-3-2:2006. It has the same
status as the official version.

 

Nahrazení předchozích norem

 

S účinností od 2008-12-01 se zrušuje ČSN IEC 371-3-2 (34 6610) z února 1996, která do uvedeného data platí
souběžně s touto normou.

 

Anotace obsahu

 

Tato část IEC 60371 uvádí požadavky na elektroizolační materiály vyrobené ze slídového papíru, který má být
zpracován na složené slídové materiály podle IEC 60371-1, jako jsou tuhé ploché slídové materiály, ohebné
slídové materiály, tvrditelné ohebné slídové materiály a tvarované díly.

Materiály, které vyhovují této specifikaci, splňují stanovené úrovně vlastností. Volba materiálu uživatelem pro
specifické aplikace by však měla být založena na skutečných požadavcích nezbytných pro přiměřené vlastnosti
v této aplikaci a neměla by vycházet pouze z této specifikace. 

                                              

    

 

© Český normalizační institut, 2006

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

76069

 

 

 

                                              

                                              

 

 

ČSN EN 60371-3-2

 

 

Národní předmluva

 

 

Upozornění na používání této normy

 

Souběžně s touto normou se může do 2008-12-01 používat dosud platná ČSN IEC 371-3-2 (34 6610)
z února 1996, v souladu s předmluvou k EN 60371-3-2:2006.

 

Změny proti předchozím normám

 

Hlavními změnami v porovnání s předchozím vydáním představují přizpůsobení této normy změnám, které
byly provedeny v posledním vydání IEC 60371-2.

 

Informace o citovaných normativních dokumentech

 

IEC 60371-1:2003 zavedena v ČSN EN 60371-1:2004 (34 6610) Specifikace izolačních materiálů na
bázi slídy – Část 1: Definice a všeobecné požadavky (idt EN 60371-1:2003)

IEC 60371-2:2004 zavedena v ČSN EN 60371-2 ed. 2:2005 (34 6610) Specifikace izolačních materiálů
na bázi slídy – Část 2: Metody zkoušek (idt EN 60371-2:2004)

IEC 60554-2:2001 zavedena v ČSN EN 60554-2:2003 (34 6560) Celulózové papíry pro elektrotechnické
účely – Část 2: Zkušební metody (idt EN 60554-2:2002)

IEC 60589:1997 zavedena v ČSN IEC 589:1997 (34 6464) Zkušební metody k stanovení iontových
znečištěnin v elektroizolačních materiálech kapalinovou extrakcí (idt IEC 589:1977; idt HD 381 S1:1979)

ISO 534:2005 zavedena v ČSN EN ISO 534:2005 (50 0311) Papír a lepenka – Stanovení tloušťky, hustoty
a objemové hmotnosti (idt EN ISO 534:2005)

ISO 536:1995 zavedena v ČSN EN ISO 536:1998 (50 0304) Papír a lepenka – Stanovení plošné hmotnosti
(idt EN ISO 534:1996)

ISO 5636-5:2003 dosud nezavedena

 

Informativní údaje z EN 60371-3-2:2006

 

Text dokumentu 15/227/FDIS budoucí 2. vydání IEC 60371-3-2, vypracovaný v IEC TC 15 Normy na spe-
cifikace elektroizolačních materiálů byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen
CENELEC jako EN 60371-3-2 dne 2005-12-01.

Byla stanovena tato data:

– nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                                 (dop) 2006-09-01

– nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                                                       (dow) 2008-12-01

Text mezinárodní normy IEC 60371-3-2:2005 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakých-
koliv modifikací.

 

Informativní údaje z IEC 60371-3-2:2005

 

Mezinárodní norma IEC 60371-3-2 byla připravena komisí IEC TC 15 Normy na specifikace elektroizolačních
materiálů. Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1991 a představuje jeho technickou
revizi, vyvolanou zejména vydáním nové IEC 60371-2.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: