idt IEC 61332:2005

 

Soft ferrite material classification

Classification des matériaux ferrites doux

Werkstoffeigenschaften von Ferritmaterialien

 

 

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61332:2005. Má stejný status jako oficiální verze.

 

This Standard implements the English version of the European Standard EN 61332:2005. It has the same status
as the official version.

 

Nahrazení předchozích norem

 

S účinností od 2008-10-01 se zrušuje ČSN EN 61332 (34 5820) z prosince 1998, která do uvedeného data platí
souběžně s touto normou.

 

Anotace obsahu

 

Norma stanoví pravidla pro klasifikaci magneticky měkkých feritových materiálů, používaných v indukčních součást-
kách (induktorech a transformátorech), které plní požadavky elektronického průmyslu.

Tato norma je vhodná pro dodavatele a uživatele feritů pro následující účely:

– vzájemné porovnání materiálů od různých dodavatelů;

– pomoc zákazníkům při porozumění publikovaným technickým údajům v katalozích, při porovnávání více
dodavatelů;

– návod pro zákazníky při výběru nejvhodnějšího materiálu pro požadovanou aplikaci;

– stanovení nomenklaturních názvů pro IEC normy, které se týkají feritů;

– zavedení jednotných znaků pro dodavatele pro nově vyvíjené materiály.

Číselné hodnoty uvedené v této normě jsou typické hodnoty parametrů (vlastností) materiálů. Přímé převedení
ze specifikace materiálu na specifikaci jádra není snadné a někdy to není ani možné.

Všechny detailní specifikace materiálu a jádra je nutno dohodnout mezi uživatelem a výrobcem.    

                                              

   

 

© Český normalizační institut, 2006

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

75678

 

                                                              

 

                                              

                                              

 

 

ČSN EN 61332 ed. 2

 

 

Národní předmluva

 

 

Upozornění na používání této normy

 

Souběžně s touto normou se může do 2008-10-01 používat dosud platná ČSN EN 61332 (34 5820) z prosince 1998,
v souladu s předmluvou k EN 61332:2005.

 

Změny proti předchozím normám

 

Toto druhé vydání zahrnuje následující významné technické změny proti prvnímu vydání:

a)  byl revidován předmět normy;

b)  byl vynechán sloupec teplotního koeficientu feritového materiálu třídy SP;

c)  byla specifikována měřicí frekvence pro relativní ztrátový činitel pro ferity třídy SP;

d)  byly koordinovány parametry feritů třídy SP s IEC 60401-3.

 

Informace o citovaných normativních dokumentech

 

IEC 60050-221:1990 zavedena v ČSN IEC 50(221)+A1:1997 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky (idt IEC 50(221):1990 + idt IEC 50(221):1990/A1:1993)

IEC 60401-3:2003 zavedena v ČSN EN 60401-3:2004 (35 8460) Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky
měkkých feritů – Část 3: Doporučení k formátu dat uváděných v katalozích výrobců jader transformátorů
a induktorů (idt EN 60401-3:2003)

 

Informativní údaje z IEC 61332:2005

 

Mezinárodní norma IEC 61332 byla připravena technickou komisí IEC/TC 51: Magnetické součástky
a feritové materiály.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 1995. Toto vydání představuje technickou
revizi.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: