ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.080.30                                                                                                                               Listopad 2005

Elektrické izolační systémy -
Postupy pro tepelné hodnocení -
Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí

ČSN
EN 61857-1
ed. 2

34 6220

                                                                                                idt IEC 61857-1:2004

Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation -
Part 1: General requirements - Low-voltage

Systèmes d'isolation électrique - Procédures d'évaluation thermique -
Partie 1: Exigences générales - Basse tension

Elektrische Isoliersysteme - Verfahren zur thermischen Bewertung -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen - Niederspannung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61857-1:2005. Evropská norma EN 61857-1:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61857-1:2005. The European Standard EN 61857-1:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2008-02-01 se ruší ČSN EN 61857-1 (34 6220) z října 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74427
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2008-02-01 používat dosud platná ČSN EN 61857-1 (34 6220) Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí z října 1999 v souladu s předmluvou k EN 61857-1:2005.

Změny proti předchozí normě

IEC 61857-1:2004 je technickou revizí IEC 61857-1:1998. Byla upravena tak, aby byla kompatibilní
s IEC 61857-21:2004 a s IEC 61857-22:2002.

Citované normy

IEC 60216-4-1 zavedena v ČSN IEC 216-4-1 (34 6416) Pokyn pro stanovení vlastností tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů - Část 4: Pece na stárnutí materiálů - Oddíl 1: Jednokomorové pece (idt HD 611.4.1 S1:1992, idt IEC 216-4-1:1990)

IEC 60216-5 zavedena v ČSN EN 60216-5 (34 6416) Elektroizolační materiály - Vlastností tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu (idt EN 60216-5:2003, idt IEC 60216-5:2003)

IEC 60493-1 zavedena v ČSN IEC 493-1 (34 6420) Pokyn pro statistickou analýzu údajů zkoušek stárnutí. Část 1: Metody založené na středních hodnotách normálně rozdělených výsledků zkoušek (idt IEC 493-1:1974)

IEC 60505 zavedena v ČSN EN 60505 (34 6205) Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů   
(idt EN 60505:2004, idt IEC 60505:2004)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 61857-1:2004 Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 1: General requirements - Low-voltage           
(Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí)

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 61857-1:2004. Navíc obsahuje normativní přílohu ZA, kterou doplnil CENELEC.

Informativní údaje z IEC 61857-1:2004

Tato mezinárodní norma IEC 61857-1 byla připravena technickou komisí IEC 98: Elektroizolační systémy (EIS).

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání z roku 1998 a tvoří jeho technickou revizi zaměřenou na to, aby tato základní norma byla kompatibilní s částmi 21 a 22.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

98/222/FDIS

98/228/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v předchozí tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

IEC 61857 sestává z následujících částí pod obecným názvem: Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení

Část 1:    Všeobecné požadavky - Nízké napětí

Část 21:  Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely - Vinutí z vodičů kruhového průřezu

Část 22:  Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů
kruhového průřezu


Strana 3

Část 23:  Zvláštní požadavky na model s vysokými drážkami pro všeobecné účely - Elektrický izolační
systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu

Část 31:  Postupy pro krátkodobé tepelné hodnocení1

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydání, nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Petr Ježek, CSc., IČ 49924354

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

_______________

1     Tato část je v současné době ve stádiu návrhu komise.


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 61857-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.080.30                                                                                               Nahrazuje EN 61857-1:1999

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení -
Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí
(IEC 61857-1:2004)

Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation
Part 1: General requirements - Low-voltage
(IEC 61857-1:2004)

 

Systèmes d'isolation électrique - Procédures
d'évaluation thermique
Partie 1: Exigences générales - Basse tension
(CEI 61857-1:2004)

Elektrische Isoliersysteme - Verfahren
zur thermischen Bewertung -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen - Niederspannung
(IEC 61857-1:2004)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2005-02-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2005 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                       Ref. č. EN 61857-1:2005 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 98/222/FDIS budoucího 2. vydání IEC 61857-1, vypracovaný IEC TC 98, Elektroizolační systémy (EIS), byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61857-1 dne 2005-02-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61857-1:1999.

Představuje technickou revizi, která činí tuto základní normu kompatibilní s částmi 21 a 22.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-11-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2008-02-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61857-1:2004 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Všeobecné informace...................................................................................................................................................... 10

4.1       Přehled zkušebního postupu.......................................................................................................................................... 10

4.2       Základ hodnocení a způsobilosti................................................................................................................................... 11

4.3       Zvláštní požadavky............................................................................................................................................................. 11

5          Zkoušené předměty.......................................................................................................................................................... 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Popis.................................................................................................................................................................................... 11

5.3       Počet zkoušených předmětů........................................................................................................................................... 12

6          Zkušební postupy.............................................................................................................................................................. 12

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

6.2       Počáteční třídicí zkoušky.................................................................................................................................................. 12

6.3       Tepelné stárnutí................................................................................................................................................................. 12

6.4       Mechanické namáhání před diagnostikou................................................................................................................... 14

6.5       Jiné kondicionování před diagnostikou........................................................................................................................ 14

6.6       Vystavení vlhkosti............................................................................................................................................................... 14

6.7       Elektrické diagnostické zkoušky..................................................................................................................................... 14

6.8       Jiné diagnostické zkoušky............................................................................................................................................... 14

7          Kritérium konce doby života............................................................................................................................................. 14

7.1       Kritérium koncového bodu............................................................................................................................................... 14

7.2       Metoda určování životnosti............................................................................................................................................... 15

7.3       Extrapolace dat.................................................................................................................................................................. 15

7.4       Protokol............................................................................................................................................................................... 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18

Obrázek 1 - Arrheniův graf pro srovnání kandidátského systému C s referenčním systémem R................................. 17

Tabulka 1 - Navrhované teploty stárnutí a doby stárnutí......................................................................................................... 13

Tabulka 2 - Přiřazení tepelné třídy............................................................................................................................................... 15

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace..... 19


Strana 8

Úvod

Tato mezinárodní norma zavádí normalizovaný zkušební postup pro srovnávací hodnocení předpokládané životnosti elektroizolačních systémů (EIS) v souladu s IEC 60505.

EIS obsahuje mnoho různých komponent zvolených tak, aby vydržely měnící se elektrická, mechanická a tepelná namáhání vyskytující se v různých částech konstrukce elektrotechnického výrobku. Užitečná životnost EIS závisí na způsobu uspořádání jednotlivých komponent, na jejich vzájemném ovlivňování a na tom, jak každá z těchto komponent přispívá k elektrické a mechanické celistvosti EIS. Není tedy možné specifikovat jeden zkoušený předmět, který by reprezentoval všechny elektrotechnické výrobky. Technické komise IEC pro zařízení jsou povinné zabývat se zkoušenými předměty a aplikací tohoto zkušebního postupu, který bude vyhovovat jejich specifickým potřebám. Tato práce má pokračovat činností horizontální komise mezi touto technickou komisí a jinými technickými komisemi IEC, která má směřovat k vypracování souboru částí, z nichž každá se má zabývat určitým zkoušeným předmětem a/nebo aplikací.

Tento postup umožňuje pouze přibližná srovnání a není možné od něj očekávat stanovení významu kteréhokoliv konkrétního EIS v plném rozsahu. Takové informace je možné získat pouze na základě dlouhodobých zkušeností z provozu.


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61857 určuje všeobecný zkušební postup pro tepelné hodnocení a třídění elektroizolačních systémů (EIS) a stanoví postup pro srovnání vlastností kandidátského EIS a referenčního EIS.

Tato základní norma platí pro stávající nebo navrhované EIS používané v elektrotechnických výrobcích s přívodním napětím do 1 000 V, kde je dominantním faktorem stárnutí tepelný faktor.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

IEC 60216-4-1 Pokyn pro stanovení vlastností tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů - Část 4: Pece na stárnutí - Oddíl 1: Jednokomorové pece    
(Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials - Part 4: Ageing ovens - Section 1: Single chamber ovens)

IEC 60216-5 Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu      
(Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 5: Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material)

IEC 60493-1 Pokyn pro statistickou analýzu údajů zkoušek stárnutí - Část 1: Metody založené na středních hodnotách normálně rozdělených výsledků zkoušek  
(Guide for the statistical analysis of ageing test data - Part 1: Methods based on mean values of normally distributed test results)

IEC 60505 Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů           
(Evaluation and qualification of electrical insulation systems)-- Vynechaný text --