ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                              Červenec 2005

Jádra izolovaných kabelů

ČSN
EN 60228

34 7201

                                                                                                   idt IEC 60228:2004

Conductors of insulated cables

Âmes des câbles isolés

Leiter für Kabel und isolierte Leitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60228:2005. Evropská norma EN 60228:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60228:2005. The European Standard EN 60228:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2007-12-01 se ruší ČSN 34 7201 z února 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73646
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2007-12-01 dosud platná ČSN 34 7201 Jádra kabelů - Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu z února 2000 v souladu s předmluvou k EN 60228:2005.

Změny proti předchozí normě

Text této normy se liší proti normě ČSN 34 7201 v těchto bodech:

a)  doplnění definice pro jmenovitý průřez;

b)  zvětšení rozsahu rozměrů jádra v tabulkách 1 a 2;

c)  doplnění poznámky, že plná jádra ze slitiny hliníku, které mají stejné průřezy jako hliníková jádra,
budou mít větší odpor;

d)  doporučené změny zesílení pro mezní rozměry zhuštěných měděných lanovaných jader.

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 60228 a navíc obsahuje normativní přílohu ZA, kterou doplnil CENELEC.

Informativní údaje z IEC 60228:2004

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou subkomisí IEC TC 20: Elektrické kabely.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

20/718/FDIS

20/737/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato norma byla vydána podle Směrnic IEC/ISO, Část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do výsledného data oznámeného na IEC webu pod „http//webstore.iec.ch“ pro data vztažená ke konkrétní publikaci. K tomuto datu bude tato publikace

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním nebo

·       změněna.

Jádra popsaná v IEC 60228 jsou stanovená v metrické soustavě. V současnosti používá Kanada rozměry a vlastnosti jader podle soustavy American Wire Gauge (AWG) a kcmil pro větší průřezy jak je uvedeno v tabulce. Použití těchto průřezů je v současné době předepsáno jednotně pro instalace pro celou Kanadu jednotlivými národními předpisy. Normy pro kabely podle IEC TC 20 nepředepisují jádra podle AWG/kcmil.


Strana 3

 

AWG

kcmil

Velikost jádra

Jmenovitý průřez

Velikost jádra

Jmenovitý průřez

Velikost jádra

Jmenovitý průřez

Velikost jádra

Jmenovitý průřez

 

mm2

 

mm2

 

mm2

 

mm2

-

-

20

18

16

14

12

10

8

6

-

-

0,519

0,823

1,31

2,08

3,31

5,26

8,37

13,3

-

-

4

3

2

1

1/0

2/0

3/0

4/0

-

-

21,2

26,7

33,6

42,4

53,5

67,4

85,0

107

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

127

152

177

203

228

253

279

304

329

355

750

800

900

1 000

1 200

1 250

1 500

1 750

2 000

-

380

405

456

507

608

633

760

887

1 010

Vypracování normy

Zpracovatel: ENORMY-SERVIS, IČ 69825157, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 60228
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Únor 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.060.20                                                                Nahrazuje HD 383 S2:1986 + A1:1989 + A2:1993

                                                                                                       Obsahuje Korigendum z května 2005

Jádra izolovaných kabelů
(IEC 60228:2004, modifikovaná)

Conductors of insulated cables
(IEC 60228:2004)

 

Âmes des câbles isolés
(CEI 60228:2004)

Leiter für Kabel und isolierte Leitungen
(IEC 60228:2004)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-12-07. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2005 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN 60228:2005 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 20/718/FDIS budoucí 3. vydání IEC 60228 vypracovaný v technické komisi IEC TC 20 Elektrické kabely byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60228 dne 2004-12-07.

Návrh změny vypracovaný v technické komisi CENELEC TC 20 Elektrické kabely byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC pro začlenění do EN 60228 dne 2004-12-07.

Tato Evropská norma nahrazuje HD 383 S2:1986 + A1:1989 + A2:1993.

Základní změny s ohledem na HD 383 S2 jsou:

      doplnění definice pro jmenovitý průřez;

      zvětšení rozsahu rozměrů jádra v tabulkách 1 a 2;

      doplnění poznámky, že plná jádra ze slitiny hliníku, které mají stejné průřezy jako hliníková jádra,
budou mít větší odpor;

      doporučené změny zesílení pro mezní rozměry zhuštěných měděných lanovaných jader.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                      (dop)       2005-09-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2007-12-01

Přílohu ZA, Zvláštní národní podmínky, doplnil CENELEC.

V normě je i zahrnuto Korigendum z května 2005.-- Vynechaný text --