ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.035.50                                                                                                                                     Únor 2004

Specifikace izolačních materiálů
na bázi slídy -
Část 1: Definice a všeobecné
požadavky

ČSN
EN 60371-1


34 6610

                                                                                                idt IEC 60371-1:2003

Specification for insulating materials based on mica -

Part 1: Definitions and general requirements

Spécification pour les matériaux isolants à base de mica -

Partie 1: Définitions et exigences générales

Bestimmung fűr Isoliermaterialien aus Glimmer -

Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60371-1:2003. Evropská norma EN 60371-1:2003 má status české technické normy.

This standard is Czech version of the European Standard EN 60371-1:2003. The European Standard EN 60371-1:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 371-1 (34 6610) z února 1996.

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69619
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V tomto vydání normy jsou zapracovány údaje z 3. vydání normy. Jedná se o novou kapitolu 2: Normativní odkazy, v kapitole 4: Popis materiálu je nový článek 4.2.1 obsahující ohebný slídový materiál impregnovaný pryskyřicí v B stavu a nový článek 4.2.2 obsahující savý ohebný slídový materiál pro dodatečnou impregnaci. Dále norma obsahuje novou kapitolu 5 všeobecné požadavky a podmínky pro dodávání.

Citované normy

IEC 60050(212):1990 zavedena v ČSN IEC 50(212):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 212: Tuhé, kapalné a plynné izolanty (idt IEC 50(212):1990)

IEC 60371-3 (soubor) zaveden v soboru ČSN IEC 371-3 (34 6610) Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů a v souboru ČSN EN 60371-3 (34 6610) Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

Informativní údaje z IEC 60371-1:2003

Mezinárodní norma IEC 60371-1 byla připravena subkomisí 15C: Specifikace technické komise IEC TC 15: Izolační materiály.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání, které bylo publikováno v 1980 a vytváří technickou revizi.

Změny zahrnují

·       novou kapitolu 2: Normativní odkazy

·       v kapitole 4: Popis materiálu

-    nový článek 4.2.1 obsahující ohebný slídový materiál impregnovaný pryskyřicí v B stavu,

-    nový článek 4.2.2 obsahující savý ohebný slídový materiál pro dodatečnou impregnaci

·       novou kapitolu 5 obsahující všeobecné požadavky a podmínky pro dodávání.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

15C/1452/FDIS

15C/1489/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena podle Směrnic ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že toto vydání zůstává platné až do 2005. Po tomto datu bude publikace

·         znovu potvrzena;

·         zrušena;

·         nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·         změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: ENERGONORM, Ing. Jaroslav Bárta, IČO 48066699

Technická normalizační komise: TNK 110: Elektroizolační materiály

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 60371-1 EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2003 NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.035.50                                                                                               Nahrazuje EN 60371-1:1995

Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy
Část 1: Definice a všeobecné požadavky
(IEC 60371-1:2003)

Specification for insulating materials based on mica
Part 1: Definitions and general requirements
(IEC 60371-1:2003)

 

Spécification pour les matériaux isolants à base de

mica

Partie 1: Définitions et exigences générales

(CEI 60371-1:2003)

Bestimmung fűr Isoliermaterialien aus Glimmer

Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen

(IEC 60371-1:2003)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2003-06-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2003 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.                                   Ref. č. EN 60371-1:2003 E

 


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 15C/1452/FDIS 3. budoucí vydání IEC 60371-1, vypracovaný SC 15C: Specifikace technické komise IEC 15: Izolační materiály, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60371-1 dne 2003-06-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60371-1:1995.

Změny zahrnují

·       novou kapitolu 2: Normativní odkazy

·       v kapitole 4: Popis materiálu

- nový článek 4.2.1 obsahující ohebný slídový materiál impregnovaný pryskyřicí v B stavu,

- nový článek 4.2.2 obsahující savý ohebný slídový materiál pro dodatečnou impregnaci

·       novou kapitolu 5 obsahující všeobecné požadavky a podmínky pro dodávání.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                      (dop)       2004-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2006-03-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

V této normě je normativní příloha ZA.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60371-1:2003 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Úvod

Tato část normy IEC 60371 je jednou ze řady norem pojednávajících o izolačních materiálech ze štípané slídy nebo slídového papíru s výztuží nebo bez výztuže a ze slídového papíru v čistém stavu, používané v elektrickém zařízení.

IEC 60371 obsahuje tři části pod společným názvem Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy:

Část 1:    Definice a všeobecné požadavky

Část 2:    Zkušební metody

Část 3:    Specifikace jednotlivých materiálů.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60371 obsahuje definice termínů používaných k popisu vrstvených slídových materiálů, výrobků z nich vyráběných a slídového papíru. Pojednává také o všeobecných požadavcích a dodacích podmínkách.

2 Normativní odkazy

Následující citované dokumenty jsou nezbytné pro aplikaci tohoto dokumentu. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání dokumentu (včetně všech změn).

IEC 60050(212):1990 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 212:Tuhé, kapalné a plynné izolanty

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 212: Insulating solids, liquids and gases)

IEC 60371-3 (všechny části) Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

(Specifications for insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials)-- Vynechaný text --