ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.040; 29.020                                                                                                                               Říjen 2002

Zkoušení vlivů prostředí -
Část 3-7: Doprovodná dokumentace
a návod - Měření v teplotních
komorách pro zkoušky A a B
(se zátěží)

ČSN
EN 60068-3-7


34 5791

                                                                                            idt IEC 60068-3-7:2001

Environmental testing -
Part 3-7: Supporting documentation and guidance - Measurements in temperature chambers for tests A and B (with load)

Essais d’environnement -
Partie 3-7: Documentation d’accompagnement et guide - Mesures dans les chambres d’essai en température pour les
essais A et B (avec charge)

Umweltprüfungen -
Teil 3-7: Unterstützende Dokumentation und Leitfaden - Messungen in Temperaturprüfkammern für die Prüfungen A und
B (mit Prüfgut)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60068-3-7:2002. Evropská norma EN 60068-3-7:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60068-3-7:2002. The European Standard EN 60068-3-7:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65299
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60068-2-1 zavedena v ČSN EN 60068-2-1+A1 (34 5791) Zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky A: Chlad

IEC 60068-2-2 zavedena v ČSN EN 60068-2-2+A1 (34 5791) Zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky B: Suché teplo

IEC 60068-3-1 zavedena v ČSN IEC 68-3-1 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky - Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 3-1: Návod a informace ke zkouškám chladem a suchým teplem

IEC 60068-3-5 zavedena v ČSN EN 60068-3-5 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor

IEC 60068-3-6 zavedena v ČSN EN 60068-3-6 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor

IEC 60584-1 zavedena v ČSN EN 60584-1 (25 8331) Termoelektrické články - Část 1: Referenční tabulky

IEC 60751 zavedena v ČSN IEC 751 (25 8340) Průmyslové platinové odporové snímače teploty

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 60068-3-7:2001. Obsahuje navíc normativní přílohu ZA, kterou doplnil CENECEC.

Informativní údaje z IEC 60068-3-7:2001

Mezinárodní norma IEC 60068-3-7 byla připravena technickou komisí IEC TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

104/211/FDIS

104/218/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu s Částí 3 Směrnic ISO/IEC.

Normu IEC 60068-3-7 je třeba používat společně s normami IEC 60068-3-5 a IEC 60068-3-6.

Technická komise rozhodla, že tato publikace zůstane v platnosti do roku 2004. K tomuto datu bude podle rozhodnutí komise tato publikace:

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním; nebo

·       změněna.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-6 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1 a k článku 4.3 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČO 41127749

Technická normalizační komise: TNK 40 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek včetně zkoušení požárního nebezpečí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 60068-3-7
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Leden 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 19.040; 29.020

Zkoušení vlivů prostředí
Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod -
Měření v teplotních komorách
pro zkoušky A a B (se zátěží)
(IEC 60068-3-7:2001)

Environmental testing
Part 3-7: Supporting documentation and guidance -
Measurements in temperature chambers
 for tests A and B (with load)
(IEC 60068-3-7:2001)

 

Essais d’environnement
Partie 3-7: Documentation
d’accompagnement et guide -
Mesures dans les chambres
d’essai en température pour
les essais A et B (avec charge)
(CEI 60068-3-7:2001)

Umweltprüfungen
Teil 3-7: Unterstützende
Dokumentation und Leitfaden -
Messungen in Temperaturprüfkammern
für die Prüfungen A und B (mit Prüfgut)
(IEC 60068-3-7:2001)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2001-12-04. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2002 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                   Ref. č. EN 60068-3-7:2002 E

 


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 104/211/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 60068-3-7, vypracovaný v technické komisi TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), byl předložen k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60068-3-7 dne 2001-12-04.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2002-09-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2004-12-01

Tuto evropskou normu je třeba používat společně s normami EN 60068-3-5 a EN 60068-3-6.

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí hlavní části této normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60068-3-7:2001 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod............................................................................................................................................................................................... 6

1          Rozsah platnosti............................................................................................................................................................ 6

2          Normativní odkazy.......................................................................................................................................................... 6

3          Definice............................................................................................................................................................................ 6

4          Měřicí systém.................................................................................................................................................................. 8

4.1       Teplota............................................................................................................................................................................. 8

4.2       Vlhkost.............................................................................................................................................................................. 8

4.3       Emisivita stěn................................................................................................................................................................. 8

4.4       Rychlost vzduchu............................................................................................................................................................ 8

4.5       Záznamové zařízení....................................................................................................................................................... 9

5          Stanovení teplotní výkonnosti....................................................................................................................................... 9

5.1       Prostředí ve zkušebně................................................................................................................................................... 9

5.2       Zatěžování komory......................................................................................................................................................... 9

5.3       Instalace teplotních snímačů....................................................................................................................................... 9

6          Postup zkoušky............................................................................................................................................................ 10

6.1       Metody konfirmace....................................................................................................................................................... 10

6.2       Metoda rutinního monitorování.................................................................................................................................. 10

7          Kritéria hodnocení....................................................................................................................................................... 10

8          Informace uváděné v protokolu zkoušky výkonnosti.............................................................................................. 10

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 12

Obrázek 1 - Příklady umělých zátěží........................................................................................................................................ 8

Obrázek 2 - Umístění snímačů na stěnách......................................................................................................................... 10

Tabulka 1 - Zkušební podmínky............................................................................................................................................... 7

Tabulka 2 - Umělá zátěž - Hodnoty.......................................................................................................................................... 7


Strana 6

Úvod

IEC 60068 obsahuje základní informace o postupech a stupních přísnosti při zkoušení vlivů prostředí.

Výraz „expozice vlivy prostředí“ nebo „zkoušení vlivů prostředí“ pokrývá přirozené i umělé prostředí, jemuž mohou být součástky nebo zařízení vystaveny, aby bylo možné posoudit jejich výkonnost za podmínek používání, dopravy a skladování, kterým mohou být vystaveny ve skutečnosti.

Teplotní komory používané pro „expozice vlivy prostředí“ nebo „zkoušení vlivů prostředí“ nejsou v žádné publikaci popsány, ačkoliv metoda udržování a měření teploty a/nebo vlhkosti má velký vliv na výsledky zkoušek. Fyzikální charakteristiky klimatických komor mohou také ovlivňovat výsledky zkoušek.

1 Rozsah platnosti

V této části IEC 60068 je uvedena jednotná a reprodukovatelná metoda konfirmace*), že jsou klimatické zkušební komory ve shodě s požadavky specifikovanými v postupech klimatických zkoušek uvedených v IEC 60068-2-1 a IEC 60068-2-2 při zatížení vzorky uvolňujícími nebo neuvolňujícími teplo za podmínek, při nichž se bere v úvahu pohyb vzduchu v pracovním prostoru komory. Tato norma je určena především pro uživatele provádějící pravidelné monitorování výkonnosti komor.

2 Normativní odkazy

Dále uvedené citované dokumenty jsou nezbytné pro použití tohoto dokumentu. U datovaných odkazů se uplatňuje pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů se používá nejnovější vydání citovaných dokumentů (včetně jakýchkoliv změn).

IEC 60068-2-1 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky A: Chlad

(Environmental testing - Part 2: Tests - Tests A: Cold)

IEC 60068-2-2 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky B: Suché teplo

(Environmental testing - Part 2: Tests - Tests B: Dry heat)

IEC 60068-3-1 Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Podkladové informace - Oddíl jedna: Zkoušky chladem a suchým teplem

(Environmental testing - Part 3: Background information - Section one: Cold and dry heat tests)

IEC 60068-3-5 Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor

(Environmental testing - Part 3-5: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature chambers)

IEC 60068-3-6 Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) teplotních komor

(Environmental testing - Part 3-6: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature/humidity chambers)

IEC 60584-1 Termoelektrické články - Část 1: Referenční tabulky

(Thermocouples - Part 1: Reference tables)

IEC 60751 Průmyslové platinové odporové snímače teploty

(Industrial platinum resistance thermometer sensors)-- Vynechaný text --