ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                               Prosinec 2001

Označování žil elektrických kabelů

ČSN
EN 50334

34 7403

 

Marking by inscription for the identification of cores of electric cables

Réperage par inscription des conducteurs constitutifs des câbles électriques

Kennzeichnung der Adern von Kabeln und Leitungen durch Bedrucken

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50334:2001. Evropská norma EN 50334:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the Europen Standard EN 50334:2001. The Europen Standard EN 50334:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 34 7403 z dubna 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63296
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

HD 186 S2:1989 a jeho změna A1:1992 byla přepracována na EN, která je rozšířena o značení kabelů
s libovolným počtem žil.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60446:1999 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení. Značení vodičů barvami nebo číslicemi (idt EN 60446:1999, idt IEC 60446:1999)

ČSN 33 0165:1992 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: ENORMY-SERVIS, 69825157, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 50334
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.060.20                                                                                  Nahrazuje HD 186 S2:1989+A1:1992

Označování žil elektrických kabelů

Marking by inscription for the identification of cores of electric cables

 

Repérage par inscription des conducteurs constitutifs des câbles électriques

Kennzeichnung der Adern von Kabeln und Leitungen durch Bedrucken

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2001-04-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 50334:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CENELEC TC 20 Elektrické kabely.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50334 dne 2000-04-01.

Evropská norma nahrazuje HD 186 S2:1989 a jeho změnu A1:1992.

V porovnání s HD 186 je rozsah platnosti normy rozšířen o značení čísly pro kabely s libovolným počtem žil.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                      (dop)       2001-10-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2002-04-01


Strana 5

Obsah

Strana

1... Rozsah platnosti........................................................................................................................................................................ 6

2... Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3... Definice....................................................................................................................................................................................... 6

4... Potisk........................................................................................................................................................................................... 6

5... Rozmístění a rozměry značek................................................................................................................................................. 7

6... Používání a vzhled..................................................................................................................................................................... 7

 


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma určuje požadavky, které musí být splněny pokud jsou jednotlivé žíly v kabelu označovány potiskem číslicemi na výtlačné izolaci každé žíly. Požadavky se použijí pouze pokud jsou vyvolány vlastní normou pro kabel.

POZNÁMKA Požadavek pro použití číslic pro označení je často omezen vlastní normou pro kabel, který má více než 5 žil.

Dále uvedené postupy v této evropské normě stanovují způsoby dosažení jednoznačné identifikace každé žíly u vícežilových kabelů.

2 Normativní odkazy

(Kapitola není použita.)-- Vynechaný text --