ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10; 55.060                                                                                                                           Říjen 2000

Balení vodičů pro vinutí -
Část 3-2: Cívky s kuželovým bubnem -
Specifikace vratných cívek
z termoplastického materiálu

ČSN
EN 60264-3-2

34 7393

                                                                                            idt IEC 60264-3-2:1999

Packaging of winding wires -
Part 3-2: Taper barrelled delivery spools - Specification for returnable spools made from thermoplastic materials

Conditionnement des fils de bobinage -
Partie 3-2: Bobines de livraison à fût de forme conique -Spécification pour les bobines réutilisables, faites de matériau
thermoplastique

Verpackung von Wickeldrähten -
Teil 3-2: Lieferspulen mit konischem Kern -Spezifikation für Mehrweg-Lieferspulen aus thermoplastischem Werkstoff

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60264-3-2:1999. Evropská norma EN 60264-3-2:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60264-3-2:1999. The European Standard EN 60264-3-2:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN IEC 264-3-2 (34 7391) ze září 1994.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         59275
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi byly provedeny textové úpravy a ve všech tabulkách byly doplněny hodnoty pro další typ cívky 200/315.

Citované normy

IEC 60264-3-1:1989 zavedena v ČSN IEC 264-3-1:1994 (34 7390) Balení vodičů pro vinutí - Část 3: Cívky s kuželovým bubnem - Oddíl první: Základní rozměry, nahrazena IEC 60264-3-1:1999 dosud nezavedenou

IEC 60264-4-1:1997 dosud nezavedena

IEC 60317 zavedena v souboru ČSN IEC 317 a ČSN EN 60317 (34 7307) Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí

IEC 60851 zavedena v souboru ČSN EN 60851 (34 7308) Vodiče pro vinutí - Zkušební metody

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60264-3-2:1999 Packaging of winding wires - Part 3-2: Taper barrelled delivery spools - Specification for returnable spools made from thermoplastic materials (Balení vodičů pro vinutí - Část 3-2: Cívky s kuželovým bubnem - Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu)

BS EN 60264-3-2:1999 Packaging of winding wires. Taper barrelled delivery spools. Specification for returnable spools made from thermoplastic materials (Balení vodičů pro vinutí - Cívky s kuželovým bubnem -
Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu)

Informativní údaje z IEC 60264-3-2:1999

Mezinárodní norma IEC 60264-3-2 byla připravena technickou komisí IEC 55: Vodiče pro vinutí.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje prvé vydání publikované v roce 1990 a vytváří technickou revizi.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

55/664/FDIS

55/684/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, IČO 001481, Miloslav Baron

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 60264-3-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Srpen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.060.10; 55.060                                                                                 Nahrazuje EN 60264-3-2:1994

Balení vodičů pro vinutí
Část 3-2: Cívky s kuželovým bubnem
Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu
(IEC 60264-3-2:1999)

Packaging of winding wires
Part 3-2: Taper barrelled delivery spools
Specification for returnable spools made from thermoplastic materials
(IEC 60264-3-2:1999)

 

Conditionnement des fils de bobinage
Partie 3-2: Bobines de livraison à fût de forme
conique - Spécification pour les bobines
réutilisables, faites de matériau thermoplastique

(CEI 60264-3-2:1999)

Verpackung von Wickeldrähten
Teil 3-2: Lieferspulen mit konischem Kern -
Spezifikation für Mehrweg-Lieferspulen
aus thermosplastischem Werkstoff

(IEC 60264-3-2:1999)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1999-08-01.

Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

)c( 1999 CENELEC.  Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                  Ref. č. EN 60264-3-2:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 55/664/FDIS, budoucí 2. vydání IEC 60264-3-2, vypracovaný v technické komisi IEC TC 55, Vodiče pro vinutí, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60264-3-2 dne 1999-08-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60264-3-2:1994.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2000-05-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2002-08-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60264-3-2:1999 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Úvod

Tato Část IEC 60264 je jednou z řady norem, které se zabývají izolovanými vodiči pro použití v elektrických zařízeních. Řada zahrnuje tři skupiny popisující:

-        metody zkoušek (IEC 60851);

-        specifikace (IEC 60317);

-        balení (IEC 60264).

1 Předmět normy

Tato Část IEC 60264 stanovuje požadavky pro vratné cívky s kuželovým bubnem vyrobené z termoplastických materiálů. Na použité cívky se tato norma nevztahuje.-- Vynechaný text --