ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.50;29.280                                                                                                                                                     Červenec 2001

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení -
Část 2: Ochranná opatření proti účinkům
bludných proudů, způsobených DC
trakčními proudovými soustavami

ČSN
EN 50122- 2

34 1520

 

Railway applications - Fixed installations -
Part 2: Protective provisions against the effects of Stray currents caused by d.c. traction systems

Aplications ferroviaries - Instalations fixes -
Partie 2: Mesures de protection contre les effets des courants vagabonds issus de la traction électrique à courant continu

Bahnanwendungen - Ortsfeste Anlagen -
Teil 2: Schutzmaßnahnen gegen die Auswirkungen von Streuströmen verursacht durch Gleichstrombahnen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50122-2:1998. Evropská norma EN 50122-2:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50122-2:1998. The European Standard EN 50122-2:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují části předmluvy, kapitoly 1, článku 6.6 a přílohy A ČSN 34 1500 z prosince 1995
a část článku 27 ČSN 03 8371 z 1978-11-21 (ostatní ustanovení uvedených norem zůstávají v platnosti).

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          56865
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma řeší požadavky na ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, které jsou způsobeny provozem na tratích s DC trakčními proudovými soustavami. Požadavky týkající se této problematiky, které byly uvedeny v ČSN 34 1500 a ČSN 03 8371, jsou nahrazeny v těchto normách s odvolávkou na ČSN EN 50122-2. V ČSN 34 1500 byla změněna příloha A tak, aby byla v souladu s touto normou.

Citované normy

EN 50122-1 zavedena v ČSN EN 50122-1 (34 1520) Drážní zařízení. Pevná trakční zařízení. Část 1:
Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování (idt EN 50122-1:1997)

EN 50162[1] dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 03 8350:1996 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

ČSN 03 8360:1978 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Všeobecná ustanovení

ČSN 03 8361:1990 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod

ČSN 03 8362:1974 Měděná referenční elektroda k měření potenciálu. Podzemní kovová konstrukce-půda

ČSN 03 8363:1978 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou

ČSN 03 8364:1978 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření velikosti a směru proudu v kovovém zařízení

ČSN 03 8365:1987 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi

ČSN 03 8366:1992 Ochrana proti korozi. Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi

ČSN 03 8367:1978 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení velikosti proudu unikajícího (vnikajícího) z (do) kovového zařízení

ČSN 03 8368:1989 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi

ČSN 03 8369:1984 Omezení korozního účinků interferenčních proudů na liniová zařízení

ČSN 03 8370:1963 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

ČSN 03 8371:1978 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

ČSN 34 1500:1995 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN 34 5145:1988 Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V příloze A je změněn index u následujících veličin (převod do češtiny):

Uon......... UI.................. Uon off......... UI 0                           UA on.......... UA I                      UB on.......... UB I

Uoff........ U0.................. Rrail 10 m...... Rkolej 10 m                    UA off.......... UA 0                     UB off.......... UB 0

Upozornění na národní poznámky

K článku 4.1 byla doplněna národní poznámka pod čarou, která má pouze informativní charakter.

_______________

[1]     Připravuje se.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT spol. s r.o., Erbenova 2, 779 Olomouc, IČO: 47682248, Doc. Ing. Eva Konečná, Csc.;
Ing. Bohuslav Kramerius; Ing. Antonín Kubela

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 50122- 2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 1998
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.120.50;45.020

Deskriptory: railway fixed equipment, electric traction, direct current, safety, safety measures, corrosion prevention, stray current corrosion, cathodic protection

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení
Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů,
způsobených DC trakčními proudovými soustavami

Railway applications - Fixed installations
Part 2: Protective provisions against the effects
of stray currents caused by d.c. traction systems

 

Applications ferroviaires - Installations fixes
Partie 2: Mesures de protection contre les effets
des courants vagabonds issus de la traction
électrique à courant continu

Bahnanwendungen - Ortsfeste Anlagen
Teil 2: Schutzmaßnahmen gegen die Auswirkungen
von Streuströmen verursacht
durch Gleichstrombahnen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1998-04-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 1999 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                      Ref. č. EN 50122-2:1998 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována SC 9XC, Elektrické napájecí a uzemňovací systémy pro veřejné dopravní prostředky a pomocné přístroje (pevná trakční zařízení), technickou komisí CENELEC TC 9X, Elektrické a elektronické aplikace v elektrické trakci.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50122-2 dne 1998-04-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       1999-03-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1999-03-01


Strana 7

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Definice................................................................................................................................................................................. 8

4          Všeobecná ustanovení..................................................................................................................................................... 11

5          Trakční proudová napájecí soustava............................................................................................................................. 12

6          Kolejové vedení.................................................................................................................................................................. 12

7          Ohrožovaná zařízení.......................................................................................................................................................... 14

8          Použití ochranných metod u kovových staveb.............................................................................................................. 16

Příloha A (informativní)  Měření měrné svodové vodivosti kolejnic...................................................................................... 17

Příloha B (informativní)  Příklady ochran u kovových konstrukcí........................................................................................... 20

Příloha C (informativní)  Určení úbytku napětí v rozlehlých železobetonových stavbách................................................... 22

Příloha D (informativní)  Literatura.............................................................................................................................................. 23


Strana 8

1 Rozsah platnosti

Tato norma specifikuje požadavky na ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, které jsou způsobeny provozem na tratích s DC trakčními proudovými soustavami.

Na základě dlouhodobých zkušeností nedochází ke korosivnímu působení vlivem bludných proudů u AC trakčních proudových soustav, jejichž výzkum však není doposud dokončen.

Tato norma platí pro všechny pevné kovové konstrukce, které jsou částí systému trakčního vedení, a pro všechny ostatní kovové části uložené v zemi, kterými mohou protékat bludné proudy vznikající při provozu DC trakční proudové soustavy.

Norma platí pro nově budované dráhy elektrizované DC trakční proudovou soustavou. Uvedené zásady mohou být použity též u stávajících elektrizovaných tratí tam, kde je nutné vzít do úvahy účinky bludných proudů.

Tato norma se vztahuje na bludné proudy vznikající v DC trakčních proudových soustavách:

      železnic;

      prostředků hromadné dopravy jako jsou:

tramvaje, nadzemní a podzemní železnice, horské dráhy, trolejbusové tratě a magneticky nadnášené systémy;

      pro přepravu materiálu.

Tato norma neplatí pro:

a)  trakční systémy v podzemních dolech;

b)  jeřáby, výsuvné plošiny a podobné transportní vybavení na kolejích, dočasných nebo provizorních konstrukcí do té míry, pokud nejsou napájeny přímo anebo přes transformátory ze soustavy trakčního vedení a nejsou-li ohroženy trakční napájecí soustavou;

c)  kabinové lanové dráhy;

d)  pozemní lanové dráhy;

e)  údržbové práce.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

EN 50122-1 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

(Railway applications - Fixed installations Part 1: Protective provisions relating to electrical safety and earthing)

EN 501622 Ochrana proti korozi bludnými proudy z DC trakčních proudových soustav
(Protection against corrosion by stray currents from d.c. current systems)-- Vynechaný text --