ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20,33.120.20

Duben 1998

Barvy žil ohebných kabelů a šňůr

ČSN
IEC 173

34 7404

 

 

idt HD 27 S1:1978

 

Colours of the cores of flexible cables and cords

Couleurs pour les conducteurs des câbles souples

Farben der Adern von flexiblen Kabeln und Schnüren

 

Tato norma je identická s mezinárodní normou IEC 173:1964 a obsahuje harmonizační dokument HD 27 S1:1978, který je úplným a nezměněným převzetím uvedené mezinárodní normy.

This standard is identical with the International Standard IEC 173:1964 and contains the Harmonization Document HD 27 S1:1978, which is the complete and unchanged adoption of the International Standard IEC.

 

© Český nirmalizační institut, 1998
51625


Strana 2

Národní předmluva

 

Obdobné regionální a zahraniční normy

DIN VDE 0293/10.77 nahrazena DIN VDE 0293/01.90 Aderkennzeichnung von Starkstromkabeln und isolierten Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 1 000 V ( Značení žil silových kabelů a izolovaných silových vodičů s jmenovitým napětím do 1 000 V ).

UNE 21089-1:1981 Identification by coloration and use of insulated conductores of flexible ( Značení barvami a použití ohebných izolovaných vodičů ).

NF C 15-100 (1976) nahrazena NF C15-100 (1991) Low-voltage electrical installations. ( Nízkonapěťové elektrické instalace ).

BS 6500:1984 nahrazena BS 6500:1994 Specifikation for insulated flexible cords and cables ( Specifikace izolovaných ohebných šňůr a kabelů ).

SEN 24 1720/1977 Insulated cords and cables. Marking of cores and sheath ( Izolované šňůry a kabely. Značení žil a pláště ).

NEN 15013-2:1971 Polyvinylchroride insulated cables for fixed installations ( Polyvinylchloridem izolované kabely pro pevné uložení ).

 

Informativní údaje z HD

Harmonizační dokument HD 27 S1 byl schválen CENELEC dne 1974-05-01.

 

Souvisící ČSN

ČSN 34 5123 Kabelárske názvoslovie

ČSN IEC 50(461)+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 461: Elektrické kabely (33 0050)

ČSN IEC 446 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi (33 0165)

 

Upozornění na národní poznámku

Na straně 4 je národní poznámka.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí, spol s r.o., IČO 25250264, Ing. Marie Chylíková

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 3

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

IEC 173

Barvy žil ohebných kabelů a šňůr

První vydání

1964


 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC žádost, aby všechny národní komitéty, které nemají tyto národní předpisy, při přípravě těchto předpisů převzaly text doporučení IEC v rozsahu, který národní podmínky dovolují.

4) Je vhodné připustit rozšíření na základě mezinárodní dohody, aby byly harmonizovány národní předpisy s těmito doporučeními, pokud to národní podmínky dovolují. Toto zaručují národní komitéty.

 

Úvod

 

Toto Doporučení bylo připraveno subkomisí 20-B, Nízkonapěťové kabely s pryžovou nebo PVC izolací, technické komise č.20: Elektrické kabely, platí od rozhodnutí o přijetí Mezinárodní komisí schvalující elektrické příslušenství ( CEE ).

Řešení CEE bylo projednáno na zasedání subkomise 20B v Interlakenu 1961 a návrh Doporučení na tuto otázku byl projednán na zasedání v Bukurešti 1962.

Na zasedání v Bukurešti, Technická komise č. 20 přijala návrh Doporučení, které prošlo Schvalováním šesti měsíců  v srpnu 1962.

Následující země hlasovaly pro vydání:

Austrálie               Norsko

Belgie                  Rakousko

Československo          Rumunsko

Dánsko                  Řecko

Finsko                  Spojené království

Itálie                  Švédsko

Jihoafrická republika   Švýcarsko

Německo                 Turecko

Nizozemsko

 

Francouzský národní komitét hlasoval proti návrhu Doporučení, ale jen proto, že komitét nesouhlasil se slovem „ výlučně " v 3.1, tj. francouzský komitét nesouhlasí, že ve Francii by mělo být použití zelenožluté žíly jako fázového vodiče zakázáno tam, kde není v ohebném kabelu a šňůře ochranný vodič.


Strana 4

1 Rozsah platnosti

 

Toto Doporučení platí pro ohebné kabely a šňůry s nejvýše pěti žilami.

 

2 Předmět normy

 

Předmětem tohoto Doporučení je zavést normalizované barevné značení pro zemnicí žílu ohebných kabelů a šňůr. Zavedení tohoto identifikačního znaku ve všech zemích odstraní nebezpečí nehod způsobených zapojením vidlic ohebných kabelů a šňůr připojujících přístroje ( zařízení ). Toto nebezpečí může nastat tam, kde normalizované barevné značení zemnicí žíly dovezeného ohebného kabelu a nebo šňůry je rozdílné než v dané zemi.

 -- Vynechaný text --