ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.260.10                                                                                                                                   Duben 1998

Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání

ČSN 34 1638

 

 

Electrical equipment of machines ( mining technology ) for open - cast mining

Equipement èlectrique des machines pour exploitation à ciel ouvert

Elektrische Ausrűstung von Maschinen fűr Tagebau

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 34 1638 ze 14. 7. 1983 a ČSN 34 1639 z 18. 6. 1979.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                     51620

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozím normám došlo ke sloučení do jedné normy a k doplnění dalších ustanovení týkajících se doplňkových technologických zařízení a lopatových rýpadel.

Citované normy

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (01 8010)

ČSN 27 7007 Názvosloví dobývacích a zakládacích strojů. Korečková rýpadla a zakladače. Definice základních pojmů

ČSn 27 7013 Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakladače. Termíny a definice

ČSn 27 7015 Stroje pro povrchové dobývání. Technické požadavky

ČSn EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky (33 2200)

ČSn 33 3080 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory

ČSn 33 3210:1987 Elektrické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSn IEC 621-1 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů ). Část 1: Rozsah a definice (34 1635)

ČSn IEC 621-2 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů ). Část 2: Všeobecné požadavky na ochranu (34 1635)

ČSn IEC 621-3 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů ). Část 3: Všeobecné požadavky na zařízení a příslušenství (34 1635)

ČSn IEC 621-4 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů ). Část 4: Požadavky na instalaci (34 1635)

ČSn IEC 621-5 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů ). Část 5: Provozní požadavky (34 1635)

ČSn 38 1981 Ochranné a pracovní pomůcky pro elektrické stanice

ČSn EN 418 Bezpečnosť strojových zariadení. Zariadenie núdzového zastavenia. Hľadiská funkčnosti. Konštrukčné zásady (83 3311)

ČSn EN 1037 Bezpečnost strojních zařízení. Zamezení neočekávanému spuštění (83 3350)

Obdobné mezinárodní (regionální, zahraniční) normy

STN 35 1122:1994 Třífázové olejové transformátory. Technické požadavky a základní parametry

Souvisící normy

ČSN IEC 863 Prezentace předpovědí bezporuchovosti, udržovatelnosti a pohotovosti (01 0621)

ČSN IEC 706-1 Pokyny k udržovatelnosti zařízení. Část 1: Oddíl 1,2 a 3: Úvod, požadavky a program udržovatelnosti (01 0661)

ČSN IEC 706-2 Pokyny na udržovatelnost’ zariadenia. Čast’ 2: Oddiel 5: Štúdie o udržiavateľnosti v etape návrhu (01 0661)

ČSN IEC 706-3 Pokyny k udržovatelnosti zařízení. Část 3: Oddíl 6 a 7: Ověřování, sběr, analýza a prezence údajů (01 0661)

ČSN IEC 706-4 Pokyny k udržovatelnosti zařízení. Část 4: Oddíl 8: Plánování údržby a jejího zajištění (01 0661)

ČSN IEC 706-5 Pokyny k udržovatelnosti zařízení. Část 5: Oddíl 4: Diagnostické zkoušení (01 0661)

ČSn IEC 812 Metody analýzy spolehlivosti systému. Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) (01 0675)

ČSn IEC 1160 Oficiální přezkoumání návrhu (01 0678)


Strana 3

ČSn EN 60300-2 Management spolehlivosti. Část 2: Prvky a úkoly programu spolehlivosti (idt IEC 300-2:1995) (01 0690)

ČSn IEC 300-3-9 Management spolehlivosti. Část 3: Návod k použití. Oddíl 9: Analýza rizika technologických systémů (01 0690)

ČSN ISO 6394 Akustika. Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného stroji pro zemní práce. Místo obsluhy. Podmínky a stacionární zkoušky (01 1659)

ČSN EN 61082-1 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 1082-1:1991) (01 3380)

ČSN EN 61175 Označování signálů a spojů (idt IEC 1175:1993) (01 3381)

ČSN IEC 750 Označování předmětů v elektrotechnice (01 3382)

ČSN IEC 617-1 až 13 Značky pro elektrotechnická schémata (01 3390)

ČSN ISO 7000 Značky pro použití na zařízeních. Rejstřík a přehled (01 8024)

ČSN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace (03 8203)

ČSN ISO 9224 Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity (03 8208)

ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti a celý soubor norem na tuto normu navazujících, s třídicím znakem (idt IEC 721-1:1990) (03 8900)

ČSN EN 60974-1 Svařování. Bezpečnostní požadavky pro zařízení k obloukovému svařování. Část 1: Zdroje svařovacího proudu (mod IEC 974-1:1989) (05 2205)

ČSn 06 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

ČSN EN 442-1 Otopná tělesa. Část 1: Technické specifikace a požadavky (06 1100)

ČSN EN 60654-1 Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky (idt IEC 654-1:1993) (18 0421)

ČSN ISO 447 Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů (20 0010)

ČSn 26 0003 Zařízení pro plynulou dopravu nákladu. Všeobecná ustanovení a zkoušení

ČSN ISO 1819 Zařízení pro plynulou dopravu nákladu. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení

ČSn 26 0070 Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních

ČSN ISO 7296-1 Jeřáby. Grafické značky. Část 1: Všeobecně (27 0110)

ČSN ISO 8566-1 Jeřáby. Kabiny. Část 1: Všeobecně (27 0151)

ČSn 27 7005 Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakladače. Korečková rýpadla a zakládače. Základní parametry

ČSn 27 7012 Stavební, zemní stroje a rýpadla. Provoz a údržba. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

ČSn 27 7508 Stavební, zemní stroje a rýpadla. Symboly pro ovládače a sdělovače

ČSN ISO 6405-1 Stroje pro zemní práce. Značky ovládačů řidiče a jiné sdělovače. Část 1: Všeobecné značky (27 7508)

ČSN ISO 6405-2 Stroje pro zemní práce. Značky ovládačů řidiče a jiné sdělovače. Část 2: Značky pro pracovní zařízení a příslušenství (27 7508)

ČSN ISO 3457 Stroje pro zemní práce a lopatová rýpadla. Kryty a štíty. Názvosloví a technické požadavky (27 7523)

ČSN ISO 6682 Stroje pro zemní práce. Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů (27 7545)

ČSN EN 474-1 Stroje pro zemní práce. Bezpečnost. Část 1: Všeobecné požadavky (27 7911)

ČSn IEC 38 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC (33 0120)

ČSn EN 61293 Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jednotlivými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky (idt IEC 1293:1994) (33 0150)


Strana 4

ČSn IEC 446 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi (33 0165)

ČSn 34 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSn IEC 73 Elektrotechnické předpisy. Kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev a doplňkových prostředků (idt EN 60073:1993) (33 0170)

ČSn 33 0172 Elektrotechnické předpisy. Označování a tvary elektrických tlačítek

ČSN EN 60447 Elektrotechnické předpisy. Styk člověk - stroj (idt IEC 447:1993) (33 0173)

ČSn IEC 757 Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev (33 0175)

ČSn 33 0300 Elektrotechnické předpisy. Druhy prostředí pro elektrická zařízení (nahrazena ČSN 33 2000-3)

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem ( Krytí - IP kód ) (idt IEC 529:1989) (33 0330)

ČSN EN 50102 Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům ( IK kód ) (33 0335)

ČSn 33 0600 Elektrotechnické předpisy. Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran (mod IEC 536-1:1976; mod IEC 536-2:1992)

ČSn 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSn 33 1600 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání

ČSn 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska (idt HD CENELEC 384.1 S1:1979; mod IEC 364-1:1992)

ČSn 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik (idt HD CENELEC 384.3 S1:1985; mod IEC 364-3:1993)

ČSn 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (idt HD CENELEC 384.4.41 S1:1980; mod IEC 364-4-41:1992)

ČSn 33 2000-4-42 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla (idt HD CENELEC 384.4.42:1983; mod IEC 364-4-42:1992)

ČSn 33 2000-4-43 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům (mod IEC 364-4-43:1977)

ČSn 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím (idt HD CENELEC 384.4.45 S1:1988; idt IEC 364-4-45:1984)

ČSn 33 2000-4-46 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání (idt HD CENELEC 384.4.46 S1:1987; mod IEC 364-4-46:1981)

ČSn 33 2000-4-47 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 47: Všeobecně. Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (idt HD CENELEC 384.4.47 S1:1988; mod IEC 364-4-47:1981)

ČSn 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům (idt HD CENELEC 384.4.473 S1:1980; mod IEC 364-4-473:1977)

ČSn 33 2000-4-481 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před elektrickým proudem podle vnějších vlivů (eqv IEC 364-4-481:1993)

ČSn 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy (idt HD CENELEC 384.1 S1+A1:1983; mod IEC 364-5-51:1979)

ČSn 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a způsoby kladení vedení (eqv HD CENELEC 384.5.52 S1:1993; mod IEC 364-5-52:1993)

ČSn 33 2000-5-523 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Oddíl 523: Dovolené proudy (mod IEC 364-5-523:1983)


Strana 5

ČSn 33 2000-5-53 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje (idt prHD CENELEC 384.5.53 S2:1992; mod IEC 364-5-53:1986)

ČSn 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje. Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání (idt HD CENELEC 384.5.537 S1:1987; mod IEC 364-5-537:1989)

ČSn 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče (idt HD CENELEC 384.5.54 S1:1987; mod IEC 364-5-54:1980)

ČSn 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi (neq HD CENELEC 384.6.61 S1:1986; mod IEC 364-6-61:1986)

ČSn 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 704: Elektrická zařízení na staveništích a demolicích (idt IEC 364-7-704:1989)

ČSn 33 2000-7-706 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 706: Omezené vodivé prostory (idt HD CENELEC 384.7.706 S1:1991; mod IEC 364-7-706:1986)

ČSn EN 61310-2 Bezpečnost strojních zařízení. Indikace, značení a uvedení do činnosti. Část 2: Požadavky na značení (idt IEC 1310-2:1995) (33 2205)

ČSn 33 2550 Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro elektrická zařízení

ČSn 33 2610 Umístění a provoz staničních akumulátorových baterií. Nabíjecí stanice

ČSn 33 3020 Elektrotechnické předpisy. Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě

ČSn 33 3022 Výpočet zkratových proudů v trojfázových střídavých soustavách

ČSn EN 60865-1 Zkratové proudy. Výpočet účinků. Část 1: Definice a výpočetní metody (eqv IEC 865-1:1986) (33 3040)

ČSn IEC 781 Návod pro výpočet zkratových proudů v paprskových sítích nízkého napětí (33 3021)

ČSn 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSn ISO 8528-1 až 9 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory. Část 1 až Část 9 ( 33 3140)

ČSn IEC 1000-1-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů (33 3431)

ČSn EN 50081-2 Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkající se vyzařování. Část 2: Průmyslové prostředí (33 3433)

ČSn EN 61000-2-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 4: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech  (idt IEC 1000-2-4:1994) (33 3432)

ČSn EN 50082-2 Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkající se odolnosti. Část 2: Průmyslová prostředí (33 3433)

ČSn EN 60519-1 Bezpečnost elektrotepelných zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 519-1:1984) (33 5002)

ČSn EN 60519-2 Bezpečnost elektrotepelných zařízení. Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení (idt IEC 519-2:1992) (33 5002)

ČSn 34 0350  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSn EN 60825 Bezpečnost záření, klasifikace záření, požadavky a návod k používání (mod IEC 825:1984) (34 1750)

ČSn 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSn EN 54-1 Elektrická požární signalizace. Část 1: Úvod (34 2710)

ČSN 34 2710 včetně změn 1 až 5 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSn 34 3085 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre zachádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a zátopách


Strana 6

ČSn 34 3100 Elektrotechnické předpisy ČSn. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSn 34 3108 Elektrotechnické předpisy ČSn. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

ČSn 34 3205m Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi

ČSn 34 3270 Obsluha výkonových transformátorov a tlmiviek

ČSn IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (34 5555)

ČSn 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

ČSn 34 7409 Systém značení kabelů a vodičů

ČSn 34 7436 Silové vodiče. Vodič typu CGGU

ČSn 34 7470-1 Pryžové  kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750V včetně. Část 1: Všeobecné požadavky

ČSn 34 7470-4 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750V včetně. Část 4: Šňůry a ohebné kabely

ČSn 34 7470-6 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750V včetně. Část 6: Svařovací vodiče

ČSn 34 7479 Silové vodiče. Vodič typu CGVU

ČSn EN 60034-5 Točivé elektrické stroje. Část 5: Stupně ochrany krytem točivých elektrických strojů (mod IEC 34-5:1981) (35 0000)

ČSn EN 60034-6 Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení ( IC kód ) (idt IEC34-6:1991) (35 0000)

ČSn EN 60034-7 Točivé elektrické stroje. Část 7: Označování tvarů (idt IEC34-7:1992) ( IM kód ) (35 0000)

ČSn EN 60034-9 + A1 Točivé elektrické stroje. Část 9: Mezní hodnoty hluku (idt IEC34-9:1990) (35 0000)

ČSn 35 1100 Výkonové transformátory

ČSn 35 1105 Návod na zaťažovanie suchých výkonových transformátorov

ČSn IEC 354 Pokyny pro zatěžování olejových výkonových transformátorů (35 1106)

ČSn 35 1110 Trojfázové suché výkonové transformátory

ČSn 35 1120 Netočivé elektromagnetické stroje. Trojfázové olejové výkonové transformátory

ČSn 35 1121 Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 do 2500 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšující 36 kV. Část 1: Všeobecné požadavky a požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšující 24 kV

ČSn 35 1301 Transformátory proudu

ČSn 35 1302 Transformátory napětí

ČSn IEC 742+A1 Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky (35 1330)

ČSn EN 60947-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 1: Všeobecná ustanovení (mod IEC 947-1:1988) (35 4101)

ČSn 35 4205 Spínací přístroje a rozváděče nad 1000 V. Společná ustanovení

ČSN 35 4220 Vypínače na napětí nad 1000V AC

ČSn EN 50032 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely. Induktivní bezdotykové spínače. Definice, třídění a označování (35 4300)

ČSn EN 60309-1 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 309-1:1988) (35 4513)

ČSn EN 60309-2 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití. Část 2: Požadavky na rozměrovou zaměnitelnost kolíkových a zdířkových spojů  (mod IEC 309-2:1989) (35 4513)


Strana 7

ČSn EN 60269-1 Pojistky nízkého napětí. Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 269-1:1986)(35 4701)

ČSn EN 60099-1 Svodiče přepětí. Část 1: Bleskojistky s nelineárními odpory a jiskřišti pro soustavy se střídavým napětím (idt IEC 99-1:1991) (35 4870)

ČSn EN 60439-1 Rozváděče nn. Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče (idt IEC 439-1:1992) (35 7107)

ČSN IEC 466 Izolačně kryté rozváděče na jmenovitá napětí od 1 kV do 38 kV (35 7180)

ČSn 35 9700 Dielektrické ochranné a pracovní pomůcky pro elektrotechniku

ČSn 35 9701 Dielektrické ochranné a pracovné pomôcky pre elektrotechniku. Vnútorné vypínacie tyče, poistkové kliešte a záchranné háky

ČSn 36 0051 Osvětlování povrchových dolů pro těžbu nerostných surovin

ČSn EN 60598-1 Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (mod IEC 598-1:1992) (36 0600)

ČSn EN 60598-2-4 Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 4: Přenosná svítidla pro všeobecné použití (mod IEC 598-2-4:1979) (36 0600)

ČSn EN 60598-2-8 Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 8 : Ručné svietidlá (mod IEC 598-2-4:1981) (36 0600)

ČSn EN 50144-1 Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 1: Všeobecné požadavky (36 1570)

ČSn EN 61029-1 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 1029-1:1990) (36 1580)

ČSn EN 60825-1 Bezpečnost laserových zařízení. Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání ( idt IEC 825-1:1993) (36 7750)

ČSn EN 50091-1 Zdroje nepřerušovaného napájení. Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky (36 9065)

ČSn EN 50086-1 Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 1: Všeobecné požadavky (37 0000)

ČSn 37 5053:1966 Používání pohyblivých přívodů a šňůrových vedení v silových zařízeních

ČSn 37 5054:1967 včetně změn a-8.70 a b-6.72 Používání silových kabelů do 35 kV

ČSn ISO 8421-3 Požární ochrana - Slovník. Část 3: Elektrická požární signalizace (38 9000)

ČSn EN 3-1 až 6 Přenosné hasicí přístroje. Část 1 až 6 (38 9100)

ČSn 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSn EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 1: Základní terminologie, metodologie (83 3001)

ČSn EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 2: Technické zásady a specifikace (83 3001)

ČSn EN 414 Bezpečnost strojních zařízení. Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem (83 3003)

ČSN EN 1050 Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro stanovení rizikovosti (83 3010)

ČSn EN 983 Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečnostní požadavky na fluidní zařízení a jejich součásti. Pneumatika (83 3041)

ČSn EN 982 Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečnostní požadavky na fluidní zařízení a jejich součásti. Hydraulika (83 3042)

ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnost částí řídicích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (83 3205)

ČSN EN 349 Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (83 3211)

ČSN EN 294 Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami (83 3212)


Strana 8

ČSN EN 811 Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům dolními končetinami (83 3213)

ČSN EN 626-1 Bezpečnost strojních zařízení. Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením. Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení (83 3230)

ČSn EN 563 Bezpečnost strojních zařízení. Teploty povrchů přístupných dotyku. Ergonomické údaje pro stanovení mezních hodnot teploty horkých povrchů (83 3278)

ČSn EN 457 Akustické výstražné signály. Obecné požadavky, návrhy a zkušební metody (83 3291)

ČSn EN 1088 Bezpečnost strojních zařízení. Blokovací zařízení ochranných krytů. Zásady pro konstrukci a volbu (83 3315)

ČSN EN 614-1 Bezpečnost strojních zařízení. Ergonomické zásady pro projektování. Část 1: Terminologie a všeobecné zásady (83 3501)

ČSn ISO 1503 geometrická orientace a směry pohybů (83 3508)

ČSn ISO 6385 Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů (83 3510)

ČSn ISO 10075 Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži. Všeobecné termíny a definice (83 3572)

ČSN EN 894-1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky na řešení sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady součinnosti člověka se sdělovači a ovládači (83 3585)

ČSN EN 894-2 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky na řešení sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače (83 3585)

ČSn EN 842 Bezpečnost strojních zařízení. Optické signály nebezpečí. Všeobecné požadavky, řešení a testování (83 3592)

Další souvisící normy

NPD 26 3404:1996 Zařízení dálkové pásové dopravy. Provoz, údržba a opravy

NPD 27 7016:1996 Provoz, údržba a opravy velkostrojů

NPD 27 7039:1997 Maziva pro strojní a elektrická zařízení na povrchových dolech

NPD 33 3240:1994 Stanoviště výkonových transformátorů na povrchových hnědouhelných dolech

NPD 33 3305:1996 Přesuvná elektrická vedení na povrchových dolech

NPD 34 1612:1995 Volba elektrických zařízení v podmínkách povrchových dolů podle prostředí

NPD 35 7070:1987 Spínací a spojovací skříně vn do 12 kV pro povrchové doly

NPD 37 5064:1995 Volba a použití vodičů pro silnoproudý elektrický rozvod v povrchových dolech

NPD 37 8318:1994 Zařízení elektrické požární signalizace na velkostrojích pro povrchové dobývání

NPD 38 0801:1995 Zařízení pro doly. Spotřeba elektrické energie

NHD 44 0001:1976 Hornické názvosloví a značky

NPD 44 3009:1985 Přemisťovací háky pro vysokonapěťové vlečné kabely

NPD 74 7662:1993 Oplocení elektrických zařízení v uhelných dolech

Souvisící směrnice (právní předpisy)

Vyhláška Českého báňského úřadu č.26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti provádění hornickým způsobem na povrchu, ve znění Vyhlášky Českého báňského úřadu č.340/1992 Sb. a Vyhlášky Českého báňského úřadu č.8/1994 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu č.15/1995 Sb. o oprávnění k hornické činnosti a činnosti provádění hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností.

Vyhláška Českého báňského úřadu č.202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti provádění hornickým způsobem.


Strana 9

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.98/1982 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.553/1990 Sb.

Výnos Českého báňského úřadu č.30/1980 ze dne 8.12.1980, č.j. 707/80, kterým se stanoví podmínky pro uvádění některých druhů elektrických zařízení do provozu v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy ( reg. v částce 8/1981 Sb. ).

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.59/1983 Sb., kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení.

Vyhláška Českého báňského úřadu č.60/1989 Sb., o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Báňské projekty Teplice, a.s., Oborové normalizační středisko, IČO 46708456, Ing. Karel Stupka

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Michal Kříž


Strana 10

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

1 Předmět normy....................................................................................................................................................................... 10

2 Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 11

3 Technické požadavky............................................................................................................................................................. 11

4 Úpravy stávajících zařízení.................................................................................................................................................... 16


Strana 11

1 Předmět normy

Norma platí pro projektování a montáž (zřizování) elektrických zařízení korečkových rýpadel, kolesových rýpadel, drtičů skrývky, zakládačů, zařízení dálkové pásové dopravy včetně shrnovacích vozů, pásových vozů, kolesových nakládačů a obdobných strojů těžební technologie pro povrchové dobývání.

Norma neplatí pro elektrická zařízení důlní trakce a pro elektrická zařízení upravárenské technologie.-- Vynechaný text --