ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10                                                                                                                              Červenec 2021

Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí

ČSN
EN IEC 60172
ed. 3

34 7304

idt IEC 60172:2020

Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires

Méthode d’essai pour la détermination de l’indice de température des fils de bobinage émaillés et enveloppés de ruban

Prüfverfahren zur Bestimmung des Temperaturindex von Lackdrähten und bandumwickelten Drähten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60172:2021. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60172:2021. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-12-28 se nahrazuje ČSN EN 60172 ed. 2 (34 7304) z února 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma specifikuje v souladu s ustanoveními IEC 60216-1 metodu pro hodnocení teplotního indexu smaltovaného drátu, lakovaného nebo nelakovaného impregnačním prostředkem a drátů kulatého a obdélníkového průřezu ovinutých páskou na vzduchu za atmosférického tlaku pomocí pravidelného monitorování změn v reakci na testy střídavého napětí. Tento postup se nevztahuje na dráty izolované vlákny nebo dráty pokryté páskami obsahujícími anorganická vlákna.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60172:2021 dovoleno do 2023-12-28 používat dosud platnou ČSN EN 60172 ed. 2 (34 7304) z února 2016.

Změny proti předchozí normě

Jedná se o technickou revizi předchozího vydání. Technické změny jsou uvedeny v předmluvě k IEC 60172:2021.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60216-1 zavedena v ČSN EN 60216-1 (34 6416) Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti – Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků

IEC 60216-3 zavedena v ČSN EN 60216-3 (34 6416) Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti – Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Souvisící ČSN

ČSN EN 60317 (soubor) (34 7307) Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí

ČSN EN 60455-3-5 ed. 2 (34 6571) Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – List 5: Impregnační pryskyřice na bázi nenasyceného polyesteru

ČSN EN 60464-3-2 (34 6580) Elektroizolační laky – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – List 2: Impregnační laky vytvrzované při vysoké teplotě

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.