ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.080.10; 29.240.20                                                                                                                       Únor 2021

Spojení vidlice a oka u izolátorového řetězce – Rozměry

ČSN
EN IEC 60471

34 8114

idt IEC 60471:2020

Clevis and tongue couplings of string insulator units – Dimensions

Assemblages à chape et tenon des éléments de chaînes d’isolateurs – Dimensions

Gabel- und Laschenverbindungen an Kettenisolatoren – Abmessungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60471:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60471:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 471 (34 8114) z února 1996.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy zahrnuje v porovnání s předchozím vydáním významné technické změny, které jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60471:2020.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-471:2007 zavedena v ČSN IEC 60050-471:2010 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 471: Izolátory

IEC 60120:2020 dosud nezavedena1)

Souvisící ČSN

ČSN EN 60305 (34 8118) Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV – Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro AC sítě – Charakteristiky talířových izolátorů

ČSN IEC 383-1 (34 8052) Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kriteria

ČSN EN 60433 (34 8055) Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV – Keramické izolátory pro sítě se střídavým napětím – Charakteristiky tyčových závěsných izolátorů

ČSN EN 61325 (34 8121) Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V – Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro stejnosměrné systémy – Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

ČSN EN 62223:2010 (34 8000) Izolátory – Termíny a definice

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60471:2020

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 36 Izolátory.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 1977. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje v porovnání s předchozím vydáním dále uvedené významné technické změny:

a)   na základě výsledků dotazníku (36/424/Q) se potvrdilo, že nová spojení vidlice a oka neexistují;

b)   u rozměrů stávajících označení velikostí spojení, která charakterizují stejné umístění, je sjednoceno efektivní číslo velikosti.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

36/484/FDIS

36/494/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k překladu titulní stránky evropské normy a k článku 3.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN AZVN, z.s., IČO 65400739, Ing. Pavel Ryška, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN IEC 60471
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Září 2020

ICS 29.080.10; 29.240.20                                                                                                                                

Spojení vidlice a oka u izolátorového řetězce – Rozměry
(IEC 60471:2020)

Clevis and tongue couplings of string insulator units – Dimensions
(IEC 60471:2020)

Assemblages à chape et tenon des éléments
de chaînes d’isolateurs – Dimensions
(IEC 60471:2020)

Klöppel- und Pfannen-Verbindungen
von Isolatorketten – AnschlussmaßeNP1)
(IEC 60471:2020)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2020-08-13. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                               Ref. č. EN IEC 60471:2020 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

Text dokumentu 36/484/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60471, který vypracovala technická komise IEC/TC 36 Izolátory, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako
EN IEC 60471:2020.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-05-13

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2023-08-13

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60471:2020 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Spojení............................................................................................................................................................................................... 9

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.2...... Spojení s omezeným pohybem.................................................................................................................................................... 9

4.3...... Spojení s neomezeným pohybem............................................................................................................................................... 9

4.4...... Označení spojení............................................................................................................................................................................. 9

5......... Rozměry............................................................................................................................................................................................ 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 14

 

Obrázek 1 – Rozměry spojení vidlice a oka pro talířové izolátory.................................................................................................... 10

Obrázek 2 – Rozměry spojení vidlice a oka pro tyčové izolátory...................................................................................................... 11

 

Tabulka 1 – Rozměry spojení vidlice a oka pro talířové izolátory..................................................................................................... 10

Tabulka 2 – Rozměry spojení vidlice a oka pro tyčové izolátory...................................................................................................... 12


 

1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro izolátorové řetězce s talířovými a také tyčovými izolátory, stejně jako pro koncové armatury používané s těmito izolátory.

Účelem tohoto dokumentu je definovat rozměry řady spojení vidlice a oka, aby se umožnilo sestavení izolátorů nebo koncových armatur dodaných různými výrobci.

POZNÁMKA 1 IEC 60305 uvádí koordinaci mezi normalizovanými rozměry tabulky 1 a třídami pevnosti talířových izolátorů. IEC 60433 uvádí koordinaci mezi normalizovanými rozměry tabulky 2 a třídami pevnosti tyčových izolátorů.

POZNÁMKA 2 Pokud rozměry uvedené v tabulce 1 nedostačují, jsou vyšší třídy pevnosti uvedeny v IEC 60305.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    EN IEC 60120:2020 bude do soustavy ČSN zavedena překladem v roce 2021. Norma IEC 120:1984 je zavedena jako ČSN IEC 120:1994 (34 8110) Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce. Tato norma je doposud v platnosti.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Německý název uvedený v normě EN IEC 60471:2020 neodpovídá anglickému názvu. Správný německý název má být následující: Gabel- und Laschenverbindungen an Kettenisolatoren – Abmessungen.