idt HD 138 S2:1990

 

Sealing test for pressurized waveguide tubing and assemblies

Essai d'étanchéité applicable aux guides d'ondes soumis à la pression et à leurs dispositifs d'assemblage

Dichtheitsprüfung für druckdichte Hohlleiterrohre und -Anordnungen

 

 

Oznámení o schválení

HD 138 S2:1990 Tlaková zkouška těsnosti trubic a příslušenství vlnovodu byl schválen Českým normalizačním
institutem k přímému používání jako ČSN IEC 261 bez jakýchkoliv modifikací.

Uvedený harmonizační dokument i původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním insti-
tutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

 

Endorsement notice

HD 138 S2:1990 Sealing test for pressurized waveguide tubing and assemblies was approved by the Czech
Standards Institute for direct use as the Czech standard ČSN IEC 261 without any modification.

Both Harmonization Document HD and original International standards are available at the Czech Standards
Institute, Information Section, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

 

 

© Český normalizační institut, 1997

50913

Strana 1

 

 

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 68-1:1988 zavedena v ČSN EN 60068-1 Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod
(idt IEC 68-1:1988) (34 5791)

IEC 68-2-17:1978 nezavedena, nahrazena IEC 68-2-17:1994 zavedenou v ČSN EN 60068-2-17
Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky - Zkouška Q: Hermetičnost (idt IEC 68-2-17:1994) (34 5791)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 261:1989 Sealing test for pressurized waveguide tubing and assemblies (Tlaková zkouška těs-
nosti trubic a příslušenství vlnovodu)

DIN IEC 261:1991 Dichtheitsprüfung für druckdichte Hohlleiterrohre und - Anordnungen (Tlaková
zkouška těsnosti trubic a příslušenství vlnovodu)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TNPA Praha, IČO 16457161, Stanislava Adámková
Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.

 

 

Upozornění: Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstní-
ku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN IEC 261

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 1997, 2 strany, náklad 70 výtisků, 10846, 1857/97

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10

Cenová skupina 303

 

 

 

Strana 2