ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.140.50                                                                                                                               Prosinec 2017

Hydroakustika – Hydrofony – Vlastnosti hydrofonů
v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 500 kHz

ČSN
EN 60500

34 0880

idt IEC 60500:2017

Underwateracoustics – Hydrophones –
Properties of hydrophones in the frequency range 1 Hz to 500 kHz

Acoustique sous-marine– Hydrophones –
Propiétés des hydrophones dans la bande de fréquences de 1 Hz
à 500 kHz

Unterwasserakustik – Hydrophone –
Eigenschaften von Hydrophonen im Frequenzbereich von 1 Hz bis 500 kHz

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60500:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60500:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 500 (34 0880) z listopadu 1993.

Anotace obsahu

Tento dokument stanovuje důležité charakteristiky a vlastnosti hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 500 kHz a stanovuje, jak tyto charakteristiky uvádět. Nezahrnuje provozní požadavky na specifické typy hydrofonů nebo na specifické aplikace hydrofonů. V informativní příloze je však uveden návod k výběru hydrofonu s náležitou provozní charakteristikou pro specifickou aplikaci.

Tento dokument platí pro:

    hydrofony využívající piezoelektrická čidla, konstruované tak, aby vykazovaly odezvu na akustický tlak ve vodě a měřily akustické signály pod hladinou vody;

    hydrofony s vestavěným nebo bez vestavěného předzesilovače.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60500:2017.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 266:1997 zavedena v ČSN EN ISO 266:1999 (01 1601) Akustika – Vyvolené kmitočty

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN 60565:2007 (34 0881) Podvodní akustika – Hydrofony – Kalibrace v kmitočtovém rozsahu 0,01 Hz až 1 MHz

ČSN EN 62127-3:2008 (34 0882) Ultrazvuk – Hydrofony – Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz

ČSN IEC 50(801):2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

ČSN EN 80000-8:2007 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 8: Akustika

TNI 01 4109-3 (01 4109) Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

Informativní údaje z IEC 60500:2017

Mezinárodní normu IEC 60500 vypracovala technická komise IEC/TC 87 Ultrazvuk.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1974. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje tyto významné technické změny vzhledem předchozímu vydání:

a)   Formát a oblast použití IEC 60500 byly změněny, aby norma byla kompatibilní s IEC 62127-3:2007 v souladu se směrnicemi ISO/IEC a byla ve shodě s IEC 60565:2006, a aby se pomocí skupiny dostupných norem pro zvuk pod hladinou vody vytvořil koordinovanější a více srozumitelný systém.

b)   Horní mez kmitočtového rozsahu hydrofonů byla rozšířena ze 100 kHz na 500 kHz.

c)   V příloze A jsou poskytnuty technické požadavky na výběr hydrofonů a rozsah hloubky souvisící s rozsahem statického tlaku hydrofonů byl rozšířen z 10 m na 100 m.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

29/644/FDIS

29/649/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC „http://webstore.iec.ch“ v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k definici 3.19 uvedené v národní příloze NA doplněna národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly Termíny a definice přejímané evropské normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČ 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Kubeš

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.