MDT 620. 193: 536. 4:

: 621. 791. 3 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 29. 3. 1991

Elektrotechnické a elektronické výrobky

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY

VLIVU VNĚJŠÍCH ČINITELŮ PROSTŘEDÍ

Část 2-20: Zkouška T: Pájení

ČSN 34 5791 část 2-20

ČSN 34 5791 část 2-20 (еqv IЕС 68-2-20-1979)

Изделия         электротехнические

и радиоэлектронные. Основные испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-20: Испытание Т: Пайка

Elektrotechnical, and electronic products. Basic environmental testing procedures. Part 2-20: Test T: Soldering

Tato norma není závazná podle § 3 zákona č. 96/1964 Sb. o technické normalizaci.

Poznámky:

1.   Závaznost ustanovení normy může být stanovena jiným právním předpisem.

2.   Podmínkou pro uvedení údaje o dosažení shody s normou je splnění všech normativních požadavků normy.

Tato norma je překladem IEC 68-2-20 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška T: Pájení, čtvrté vydání 1979 a její změny č. 1 (1986) a změny č. 2 (1987).

Do normy jsou doplněna v čl. 4. 5. 3, 4. 7. 3, 6. 2, 6, 3, 6, 5 a 6. 8. 2 doplňující ustanovení označená "čs. doplněk".

Tato norma bez čs. doplňků je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Norma bez čs. doplňků platí pro certifikaci v rámci systému IEC.

Tato norma je harmonizována s HD 323. 2. 20 S2.

This standard is a translation of the IEC Publication 68-2-20 Basic environmental testing procedures. Part 2: Tests. Test T: Soldering, fourth edition 1979, including its Amendment No 1 (1986) and Amendment No 2 (1987).

This standard contains amendments in clauses 4. 5. 3, 4. 7. 3, 6. 2, 6. 3, 6. 5, 6. 8. 2. These amendments are indicated "čs. doplněk" (cs. amendment).

Nahrazuje ČSN 34 5770 z 24. 6. 1983

Účinnost od: 1. 3. 1992

23446