MDT 621. 3. 001. 4                                     ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                     Duben 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY

VLIVU VNĚJŠÍCH ČINITELŮ PROSTŘEDÍ

Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

ČSN 34 5791-2-11

ČSN 34 5791 -2-11 (idt IEC 68-2-11: 1981 )

Electrotechnical and electronic products. Basic environmental testing procedures. Part 2-11: Test Ka: Salt mist

Produits électrotechniques et électroniques. Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique. Partie 2-11: Essai Ka: Brouillard salin

Elektrotechnische und elektronische Erzeugnisse. Grundlegende Umweltprüfverfahren. Teil 2-11: Prüfung Ka: Salznebel

Tato norma je překladem IEC 68-2-11 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2: Zkoušky, Zkouška Ka: Solná mlha, třetí vydání 1981.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Norma platí pro certifikaci v rámci Systémů IEC.

Tato norma je harmonizována s HD 323. 2. 11 S1.

This standard is a translation of the IEC Publication 68-2-11 Basic environmental testing procedures. Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist, Third edition 1981.

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

This standard applies for certification within IEC Systems.

This standard is harmonized with HD 323. 2. 11 S1

Federální úřad pro normalizaci a měření

23443


ČSN 34 5791-2-11

Předmluva

Informační údaje uvedené v IEC 68-2-11: 1981

Norma byla vypracována technickou subkomisí SC 50B "Klimatické zkoušky" technické komise IEC TC 50 "Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí". Třetí vydání normy nahrazuje její druhé vydání z roku 1964.

Norma byla schválena národními komitéty těchto zemí: Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Čína, Československo, Finsko, Francie, SRN, Maďarsko, Izrael, Itálie, KLDR, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rumunsko, Jihoafrická republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, USA.

Souvisící normy*)

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 34 5791 část 1 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 1: Všeobecně a návod (eqv IEC 68-1: 1988, eqv ST SEV 781-86)

ČSN 34 5791 část 2-52 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-52: Zkouška Kb: Solná mlha, cyklická zkouška (roztok chloridu sodného) (eqv IEC 68-2-52: 1984, eqv ST SEV 1341-87)

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 68-2-11: 1981 Basic environmental testing procedures. Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist

(Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Ka:

Solná mlha) CENELEC HD 323. 2. 11 S1 * IEC 68-2-11: 1981 ed 3 * Basic environmental testing procedures. Part 2:

Tests. Test Ka: Salt mist

(Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Ka:

Solná mlha) BS 2011 Part 2. 1 Ka: 1982 Basic environmental testing procedures. Tests. Test Ka. Salt mist

(Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Zkoušky. Zkouška Ka: Solná mlha) DIN IEC 68 Teil 2-11 (08. 82) Grundlegende Umweltprüfverfahren. Teil 2: Prüfungen. Prüfung Ka:

Salznebel

(Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Ka:

Solná mlha) NF С 20-711 (05, 87) Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique. Méthodes d' essais.

Essai Ka: Brouillard salin

(Základní zkoušky klimatické a mechanické odolnosti. Zkušební metody. Zkouška

Ka: Solná mlha) UNE 20 501 83 (2-11) Equipos electrónicos y sus componentes. Ensayos fundamentales climáticos y de

robustez mecánica. Ensayo Ka: Niebla salina

(Elektronická zařízení a jejich součástky. Základní zkoušky klimatické a mechanické

odolnosti. Zkouška Ka: Solná mlha) JIS С 0023-1989 Basic Environmental Testing Procedures. Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist

(Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Ka:

Solná mlha)

Deskriptory tezauru ISO/ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: KB/KD/elektrotechnika, KR/KZ/elektronika, KS/KX/elektronická zařízení a součástky, KY/elektronické zařízení, ZKH. X/výrobky, BL/BY/zkoušení, BLB/zkušební zařízení, BNN/zkoušky působením klimatických vlivů, EIC. OM/vystavení povětrnostním vlivům, BNN. W/ zkoušky vystavením umělým povětrnostním podmínkám, EIJ. VJ/mlha, BUX. L/zkoušky v solné komoře, EJJ. PH/ slanost, DID. H/soli

*) Normy nejsou v textu ČSN citovány.

2


ČSN 34 5791-2-11

Vypracování normy

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Státní výzkumný ústav ochrany materiálu, Praha, IČO 002 364 - Ing. Ivan Kudláček, CSc.

Národní dohlížecí inspektorát: Elektrotechnický zkušební ústav, Praha, IČO 001 481

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Ivana Kuhnová

3


ČSN 34 5791-2-11

1 Předmět normy

Účelem této zkoušky je porovnat odolnost vzorků obdobné konstrukce proti znehodnocování solnou mlhou.

Zkouška je vhodná i к vyhodnocení jakosti a homogenity ochranných povlaků.

4