ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

MDT: 621.7.022

Prosinec 1992

VŠEOBECNÉ ÚVAHY O ČISTENÍ
ULTRAZVUKOM

ČSN
IEC 653

34 0876

 

 

 

General considerations on ultrasonic cleaning

Considérations générales sur le nettoyage aux ultrasons

Allgemeine Überlegungen von Ultraschallreinigung

 

Táto norma obsahuje IEC 653:1979.

Táto norma je preložená z anglického znenia bez redakčných zmien. V prípade, že by vznikol spor o výklad, použije sa pôvodné anglické znenie normy.

 

This standard contains IEC Publication 653:1979.

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

 

Národný predhovor

 

Súvisiace normy

IEC Publication 27 Letter symbols to be used in electrical technology (Písmenové značky používané v elektrotechnike)

IEC Publication 50 International electrotechnical vocabulary (Medzinárodný elektrotechnický slovník)

IEC Publication 117 Recommended graphical symbols (Odporúčané grafické symboly)

ČSN 01 1600 Názvosloví akustiky

ČSN 34 0870 Řada jmenovitých elektrických výkonů

ČSN 34 0875 Zariadenia pre ultrazvukové čistenie

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znenia deskriptora: elektrotechnika, ultrazvuková zkouška, požadavky, ultrazvukové čištění, odmašťování

 

Vypracovanie normy

Spracovateľ: Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie Nové Mesto nad Váhom, IČO 492 639, Ing. Miroslav Hrušovský

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Pavel Kulhánek

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
23394


Strana 2

VŠEOBECNÉ ÚVAHY O ČISTENÍ ULTRAZVUKOM

IEC 653

Prvé vydanie

1979


 

MDT 621.7.022

Deskriptory: electrical engineering, ultrasonic testing, requirements, ultrasonic cleaning, de-greasing.

 

Predhovor

 

1. Oficiálne rozhodnutia alebo dohody IEC týkajúce sa technických otázok spracovaných technickými komisiami, v ktorých sú zastúpené všetky zainteresované národné komitéty, vyjadrujú v najväčšej možnej miere medzinárodnú zhodu v názore na predmet, ktorého sa týkajú.

2. Majú formu odporúčaní pre medzinárodné použitie a v tomto zmysle sú prijímané národnými komitétmi.

3. K podpore medzinárodného zjednotenia vyjadruje IEC želanie, aby všetky národné komitéty prebrali text odporúčania IEC do svojich národných predpisov v rozsahu, ktorý národné podmienky dovoľujú. Akýkoľvek rozdiel medzi odporúčaním IEC a odpovedajúcim národným predpisom by mal byť, pokiaľ možno v národnom predpise jasne vyznačený.

 -- Vynechaný text --