ČESKÁ NORMA

29.060.20

Únor 1997

Výpočet největšího vnějšího průměru kabelů a specifikace nejmenší pevnosti v tahu nosného prvku nízkofrekvenčních kabelů s polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti

ČSN IEC 771


34 7704

 

 

 

Calculation of maximum overall diameter of cables and specification of minimum tensile strength of suspension strand for lowfrequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath

Calcul du diametre extérieur maximal des câbles et spécification de la charge minimale de rupture du toron porteur pour câbles pour basses fréquences a isolation polyoléfine et gaine polyoléfine a barriere d'étanchéité

Berechnung des maximalen Gesamtdurchmessers von Kabeln und Spezifikation für die minimale Zugfestigkeit des Tragorgans für Niederfrequenzkabel mit Polyolefinisolierung und Polyolefin-Feuchtigkeitsschutzmantel

 

Tato norma je identická se zprávou IEC 771:1983.

 

This standard is identical with IEC Report 771:1983.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 649 zavedena v ČSN IEC 649 Výpočet největšího vnějšího průměru kabelů pro vnitřní instalace (34 7703)

 

IEC 708-2 zavedena v ČSN IEC 708-2 Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti - Část 2: Skupinové kabely, plněné s vrstveným polyetylénovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti, měděnými jádry, s plnou nebo pěnovou izolací (34 7833)

 

IEC 708-3 zavedena v ČSN IEC 708-3 Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti - Část 3: Skupinové kabely, neplněné s vrstveným polyetylénovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti, měděnými jádry, s plnou nebo pěnovou izolací (34 7834)

 

IEC 708-4 zavedena v ČSN IEC 708-4 Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti - Část 4: Skupinové kabely, neplněné s vrstveným polyetylénovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti, měděnými jádry, s plnou izolací a nosným lanem (34 7835)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Jaroslav Adam

 

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jirí Slavínský, CSc.

 

© Český normalizační institut, 1996
21019


Strana 2


Strana 3

Výpočet největšího vnějšího průměru kabelů a specifikace

nejmenší pevnosti v tahu nosného prvku nízkofrekvenčních

kabelů s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým

pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti

IEC 771


První vydání

1983

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezi národní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoli rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

 -- Vynechaný text --