ČESKÁ NORMA

ICS 19.040

Leden 1997

Zkoušení vlivu prostředí
Část 2: Zkoušky Q: Hermetičnost

ČSN
EN 60 068-2-17

34 5791

 

 

 

Environmental testing - Part 2: Tests - Test Q: Sealing

Essais d'environnement - Partie 2: Essais - Essai Q: Etanchéité

Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen - Prüfung Q: Dichtheit

 

Tato norma je identická s EN 60068:1994, která je převzetím IEC 68-2-17:1994 bez modifikací.

This standard is identical with EN 60068-2-17:1994, which is identical with IEC 68-2-17:1994 without any modifications.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 34 5729 z 16.11.1985 v plném rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

 

Bylo změněno označení jednotlivých metod zkoušek a byla zapracována změna 4:1991 a změna 5:1994 k IEC 68-2-17:1978.

Změnou 4 se doplňuje zkouška Qm: Zkouška hermetičnosti indikačním plynem s vnitřním přetlakem a změnou 5 se doplňuje zkouška Qy: Zkouška hermetičnosti metodou měření vzrůstu tlaku.

 

Citované normy

IEC 68-1   zavedena v ČSN EN 60068-1 Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod (idt IEC 68-1:1988 + Cor.:1988 + A1:1992) (34 5791)

IEC 529   zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0330).

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 68-2-17:1994   Basic environmental testing procedures. Part 2: Tests - Test Q: Sealing (Základní zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Q: Hermetičnost)

BS 2011 Part 2.1:1981   Basic environmental testing procedures. Part 2.1: Tests. Test Q: Sealing. Internal and external detection methods for testing the sealing of bushes, spindles, gaskets and containers of components and other electrotechnical products, and guidance on the application of such tests

(Základní vlivy vnějších činitelů prostředí. Část 2.1: Zkoušky. Zkouška Q: Vnitřní a vnější detekční metody pro zkoušení hermetičnosti průchodek, hřídelů a plochých těsnění, a pouzder součástek a jiných elektrotechnických výrobků, a návod na použití těchto zkoušek)

DIN IEC 68 Teil 2-17   Grundlegende Umweltprüfverfahren. Teil 2: Prüfungen. Prüfgruppe Q: Dichtheit. (Základní vlivy vnějších činitelů prostředí. Část 2:Zkoušky. Zkouška Q: Hermetičnost)

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20708


Strana 2

NC C 20-717   Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique. Méthodes d°essais. Essai Q: Etanchéité. (Základní klimatické a mechanické zkoušky. Zkušební metody. Zkouška Q: Hermetičnost)

 

Informativní údaje z IEC 68-2-17:1994

Mezinárodní norma IEC 68-2-17 byla vypracována technickou komisí IEC TC 50 Zkoušení vlivů prostředí.

Toto vydání nahrazuje třetí vydání (1978) včetně změn 1:1985, 2:1987, 3:1989 a 4:1991.

Text této normy vychází z třetího vydání (1978) a změn 1:1985, 2:1987, 3:1989 a 4:1991 a z uvedených dokumentů:

 

 DIS             Zpráva o hlasování

 50(CO)261          50(CO)264

 

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy jsou uvedeny ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Přílohy A až H tvoří nedílnou součást této normy.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Dagmar Balášová, Rožnov pod Radhoštěm, Jaroňkova 1748, IČO 48740420

Technická normalizační komise: TNK 40: Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Ivana Kuhnová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60068-2-17

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.3:620.193:620.162.4

Nahrazuje HD 323.2.17 S4:1990

 

Deskriptory: Electricity, components, equipment, mechanical test, definitions, sealing test, procedures, component specifications writing, equipment specifications writing

 

Zkoušení vlivu prostředí.  Část 2: Zkoušky Q: Hermetičnost (IEC 68-2-17:1994)

 

Environmental testing Part 2: Tests - Test Q: Sealing (IEC 68-2-17:1994)

Essais d'environnement Partie 2: Essais Essai Q: Etanchéité (IEC 68-2-17:1994)

Umweltprüfungen Teil 2: Prüfungen Prüfung Q: Dichtheit (IEC 68-2-17:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELECem 1994-03-08. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Na žádost sekretariátu SR 50 CENELEC, byla mezinárodní norma IEC 68-2-17:1978 a její změna 4:1991 (obsahující změnu 1:1985, 2:1987 a 3:1989) předložena v květnu 1993 k přijetí Jednotným schvalovacím postupem (UAP) CENELEC, jako evropská norma.

 

Text dokumentu 50(CO)261, který připravila TC 50, Zkoušení vlivu prostředí, byl předložen v květnu 1993 IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování.

 

Společný text mezinárodní normy, jejich čtyř změn a dokumentu 50(CO)261 byl schválen CENELECem jako EN 60068-2-17 dne 8. března 1994.

 

Tato evropská norma nahrazuje HD 323.2.17 S4:1990.

Byly stanoveny tyto lhůty:

-  nejzazší lhůta vydání identické národní normy (doa) 1995-04-01

-  nejzazší lhůta zrušení konfliktních národních norem (dow) 1995-04-01

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí normy. V této normě jsou normativní všechny přílohy A až H.

 

IEC 529:1989 Stupně ochrany kryty (Krytí - IP kód), která je citovaná v této normě, byla harmonizována CENELECem jako EN 60529:1991.

 -- Vynechaný text --