ČESKÁ NORMA

20697.pdf

29.060.10;55.060

Leden 1997

Balení vodičů pro vinutí. Část 2-1: Cívky s válcovým bubnem - Základní rozměry

ČSN EN 60264-2-1


34 7385

 

 

idt IEC 264-2-1:1989

 

Packaging of winding wires - Part 2: Cylindrical barreIIed deIivery spooIs - Section One: Basic dimensions

Conditionnement des fils de bobinage - Deuxiéme partie: Bobines de livraíson à fût de forme cylindrique - Section un: Dimensions de base

Verpackung von Wickeldrähten - Teil 2: Lieferspulen mit zylindrischem Kern - Hauptabschnitt 1: Maße

 

Tato norma je identická s EN 60264-2-1:1994.

 

This standard is identical with EN 60264-2-1:1994.

 

Národní příloha

 

Citované normy

 

IEC 182 dosud nezavedena

 

IEC 264 zavedena v souboru ČSN IEC 264 Balení vodičů pro vinutí (34 73xx)

 

IEC 317 zavedena v souboru ČSN IEC 317 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (34 7307)

 

IEC 851 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

DIN EN 60264-2-1:1995 Verpackung von Wickeldrähten - Teil 2: Lieferspulen mit zylindrischem Kern Hauptabschnitt 1: Maße 

(Balení vodičů pro vinutí - Část 2: Cívky s válcovým bubnem - Oddíl 1: Základní rozměry)

 

NF C3l-092-1, NF EN 60264-2-1:1995 Conditionnement des fils de bobinage - Deuxième partie: Bobines de livraison à fût de forme cylindrique - Section un: Dimensions de base 

(Balení vodičů pro vinutí - Část 2: Cívky s válcovým bubnem - Oddíl 1: Základní rozměry)

 

ÖEVE EN 60264 Teil 2-1:1995 Verpackung von Wickeldrähten - Teil 2: Lieferspulen mit zylindrischem Kern Hauptabschnitt 1: Maße 

(Balení vodičů pro vinutí - Část 2: Cívky s válcovým bubnem - Oddíl 1: Základní rozměry)

 

NEN l0264-2-1:1995 Conditionnement des fils de bobinage - Deuxième partie: Bobines de livraison à fût de forme cylindrique - Section un: Dimensions de base 

(Balení vodičů pro vinutí - Část 2: Cívky s válcovým bubnem - Oddíl 1: Základní rozměry)

 

IEC 264-2-1:1989 Packaging of winding wires - Part 2: Cylindrical barrelled delivery spools - Section One Basic dimensions 

(Balení vodičů pro vinutí - Část 2: Cívky s válcovým bubnem - Oddíl 1: Základní rozměry)

 

© Český normalizační institut, 1996
20697


Strana 2

Porovnání s IEC

 

V této normě je zavedena IEC 264-2-1:1989 bez jakýchkoliv úprav.

 

Tato norma obsahuje navíc informativní přílohu ZA „Jiné mezinárodní normy citované v této normě s odkazy na souvisící evropské normy".

 

Informativní údaje z IEC

 

Tato norma byla zpracována technickou komisí IEC 55: Vodiče pro vinutí.

 

Prvé vydání IEC 264-2-1 nahrazuje prvé vydání IEC 264-2:1968 včetně jejích změn 1:1975 a 2:1982.

 

Souvisící ČSN

 

ČSN 77 0281 Cívky na dráty - Základní rozměry

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, SZ 201, IČO 00 1481, Jana Lvovská

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 60264-2-1


 

Prosinec 1994

 

ICS 55.060

 

Nahrazuje HD 46.2.1 S1:1990

 

Deskriptory: winding, electric wire, insulated wire, deliveri, spool, cylindrical barrel, packanging, dimension

 

Balení vodičů pro vinutí 

Část 2: cívky s válcovým bubnem 

Oddíl 1 : Základní rozměry

 

(IEC 264-2-1:1989)

 

Packaging of winding wires 

Part 2: Cylindrical barrelled delivery spools 

Section One: Basic dimensions 

(IEC 264-2-1:1989)

 

Conditionnement des fils de bobinage 

Deuxième partie: Bobines de livraison à fût de forme 

cylindrique 

Section un: Dimensions de base 

(CEI 264-2-1:1989)

 

Verpackung von Wickeldrähten 

Teil 2: Lieferspulen mit zylindrischem Kern 

Hauptabschnitt 1: Maße 

(IEC 264-2-1:1989)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-09-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice 

European Committee for EIectrotechnical Standardization 

Comité Européen de Normalisation EIectrotechnique 

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 BruxeIles


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy IEC 264-2-1:1989, připravený IEC TC 55: Vodiče pro vinutí, byl schválen CENELEC jako HD 46.2.1 S1.

 

Tento harmonizační dokument byl formálním hlasováním schválen CENELEC jako evropská norma EN 60264-2-1 dne 1994-09-01.

 

Byly stanoveny tyto termíny:

 

- nejzazší termín zavedení na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN k přímému použití jako normy národní (dop) 1995-10-15

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy. V této normě je příloha ZA normativní.

 

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy IEC 264-2-1:1989 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

4

1

Rozsah platnosti

4

2

Předmět

4

3

Rozměry

5

4

Materiál

6

Příloha ZA

7

 

Úvod

 

Tato norma je částí souboru, který pojednává o izolovaných vodičích pro vinutí elektrických zařízení.

 

Tento soubor norem lze rozdělit do čtyř skupin:

 

1) Základní rozměry (IEC 182)

 

2) Zkušební metody (IEC 851)

 

3) Specifikace (IEC 317)

 

4) Obaly (264)

 

1 Rozsah platnosti

 

Tato norma stanoví základní rozměry přepravních cívek s válcovým bubnem pro vodiče pro vinutí.

 

 

2 Předmět

 

Tato norma určuje rozměry přepravních cívek s válcovým bubnem.