ČESKÁ NORMA

ICS 19.040

Březen 1997

Zkoušení vlivů prostředí
Část 1: Všeobecně a návod

ČSN
EN 60 068-1

34 5791

 

 

idt IEC 68-1:1988 + Corr.: 1988 + A1:1992

 

Environmental testing - Part 1: General and guidance

Essais d'environnement - Partie 1: Généralités et guide

Unweltprüfungen - Teil 1: Allgemeines und Leitfaden

 

Tato norma je identická s EN 60068-1: 1994, která je převzetím IEC 68-1:1988 včetně její opravy z října 1988 a její změny A1: 1992 bez jakýchkoliv modifikací.

 

This standard is identical with EN 60068-1:1994, which is the adoption of the IEC 68-1:1988 including its Corrigendum of October 1988 and its Amendment A1:1992 without any modification.

 

Národní předmluva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se zavádí EN 60068-1:1994 překladem. Při překladu byly sjednoceny termíny používané v oblasti elektrotechniky. Norma zavádí změnu A1:1992, kterou se v 5.3.1 doplňuje rozmezí absolutní vlhkosti vzduchu pro měření a zkoušky.

 

Citované normy a normalizační dokumenty

IEC 50(301, 302, 303) zavedena v ČSN IEC 50(301, 302, 303) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 301: Všeobecné termíny elektrického měření. Kapitola 302: Elektrické měřicí přístroje. Kapitola 303: Elektronické měřicí přístroje (33 0050)

IEC 68-2 (soubor) zaveden v souborech ČSN 34 5791-2, ČSN IEC 68-2, ČSN EN 60068-2 Zkoušení vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky (34 5791)

IEC 68-2-14:1984 zavedena v ČSN 34 5791 část 2-14 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-14: Zkouška N: Změna teploty (eqv IEC 68-2-14:1984)

IEC 68-2-20:1979 zavedena v ČSN 34 5791 část 2-20 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-20: Zkouška T: Pájení (eqv IEC 68-2-20:1979)

IEC 68-2-27:1987 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 Základní zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Údery (idt IEC 68-2-27:1987) (34 5791)

IEC 68-2-38:1974 zavedena v ČSN IEC 68-2-38 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-38: Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí (34 5791)

 

© Český normalizační institut, 1996
20612


Strana 2

IEC 68-2-47:1982 zavedena v ČSN EN 60068-2-47 Základní zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky - Upevnění součástek, zařízení a jiných předmětů při dynamických zkouškách včetně zkoušek údery (Ea), rázy (Eb), vibracemi (Fc a Fd), stálým zrychlením (Ga) a návod (idt IEC 68-2-47:1982) (34 5791)

IEC 68-2-48:1982 zavedena v ČSN 34 5791-2-48 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-48: Návod pro použití zkoušek ČSN 34 5791 k napodobení účinků skladování (eqv IEC 68-2-48:1982)

IEC 68-3 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 68-3 Zkoušení vlivu prostředí - Část 3: Podkladové informace (34 5791)

IEC 68-3-1:1974 zavedena v ČSN IEC 68-3-1 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-1: Návod a informace ke zkouškách chladem a suchým teplem (34 5791)

IEC 68-3-1A:1978 dodatek k IEC 68-3-1:1974 zaveden v ČSN IEC 68-3-1 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-1: Návod a informace ke zkouškám chladem a suchým teplem (34 5791)

IEC 68-4 zavedena v ČSN IEC 68-4 Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 4: Informace pro zpracovatele specifikací. Přehledové listy (34 5791)

IEC 160:1963 nezavedena, zrušena

IEC 271:1974 nezavedena, nahrazena IEC 50(191):1990 zavedenou v ČSN IEC 50(191) Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb (01 0102)

IEC 529:1976 nezavedena, nahrazena IEC 529:1989 zavedenou v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0330)

IEC 695 (soubor) zaveden v souborech ČSN IEC 695, ČSN EN 60695 Zkoušení požárního nebezpečí (34 5615)

IEC 721 (soubor) zaveden v souborech ČSN IEC 721, ČSN EN 60721 Klasifikace podmínek prostředí (03 8900)

IEC 721-1:1981 zavedena v ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (idt IEC 721-1:1990+A1:1992+A2:1995) (03 8900)

IEC 721-2 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 721-2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě (03 8900)

IEC 721-3 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60721-3 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti (03 8900)

ISO 554:1976 zavedena v ČSN ISO 554 Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení - Specifikace (03 8803)

ISO 3205:1976 zavedena v ČSN ISO 3205 Doporučené teploty zkoušení (03 8901)

IEC Guide 104:1984 - pokyny IEC jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský dvůr 5

 

Obdobné mezinárodní normy

IEC 68-1:1988 Environmental testing - Part 1: General and guidance

(Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod)

 

Informativní údaje z IEC 68-1:1988

Norma byla vypracována technickou komisí IEC 50 Zkoušení vlivů prostředí.

Toto šesté vydání nahrazuje páté vydání IEC 68-1:1982.


Strana 3

Text normy vychází z těchto dokumentů:

 

Šestiměsíční pravidlo  Zpráva o hlasování  Dvouměsíční řízení  Zpráva o hlasování

     50(CO)198             50(CO)202           50(CO)204           50(CO)206

     50(CO)205             50(CO)208

 

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze nalézt ve zprávách o hlasování citovaných ve výše uvedené tabulce.

 

Informativní údaje ze změny 1 IEC 68-1:1992

Změna byla vypracována technickou komisí IEC 50 Zkoušení vlivů prostředí.

Text změny vychází z těchto dokumentů:

 

Šestiměsíční pravidlo  Zpráva o hlasování

     50(CO)242             50(CO)255

 

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této změny lze nalézt ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - Mgr. Nataša Bednářová

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60068-1

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 19.040

Nahrazuje HD 323.3.1 S2:1988

 

Deskriptory: eletricity, components, equipment, environmental testing, definitions, standard conditions, climatic sequence, climatic classification, procedures, components specifications writing, equipment specifications writing

 

Zkoušení vlivů prostředí

Část 1: Všeobecně a návod (IEC 68-1:1988 + oprava 1988 + A1:1992)

 

Environmental testing - Part 1: General and guidance (IEC 68-1:1988 + corrigendum 1998 + A1:1992

Essais d'environnement - Partie 1: Généralités et guide (CEI 68-1:1988 + corrigendum 1988 + A1:1992

Unweltprüfungen - Teil 1: Allgemeines und Leitfaden (IEC 68-1:1988 + corrigendum 1988 + A1:1992

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-09-01. Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

Na žádost 78. zasedání Technického výboru CENELEC byly mezinárodní norma IEC 68-1:1988, její oprava z října 1988 a změna 1:1992 v lednu 1994 předloženy k projednání v rámci Jednotného schvalovacího postupu CENELC (UAP) pro přijetí za evropskou normu.

Text výše uvedeného dokumentu byl schválen CENELEC jako EN 60068-1 dne 1. září 1994.

Tato evropská norma nahrazuje HD 323.1 S2:1988.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší lhůta vydání identické národní normy            (dop)  1995-10-01

- nejzazší lhůta zrušení rozporných národních norem    (dow)  1995-10-01

Přílohy označené „normativní" jsou nedílnou částí normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

 -- Vynechaný text --