ČESKÁ NORMA

ICS 29.060.20

Duben 1996

OZNAČOVÁNÍ ŽIL ELEKTRICKÝCH KABELŮ
S VÍCE NEŽ 5 ŽÍLAMI

ČSN 34 7403
HD 186 S2+A1


 

 

 

Marking by inscription for the identification of cores of electric cables having more than 5 cores

Repérage par inscription des conducteurs constitutifs des câbles électriques à plus de 5 conducteurs

Kennzeichnung der Adern von Kabeln und Leitungen mit mehr als 5 Adern durch Bedrucken

 

Tato normy je identická s HD 186 S2:1989 včetně jeho změny A1:1992.

This standard is identical with HD 186 S2:1989 including its Amendment A1:1992.

 

Národní předmluva

 

Tato norma platí pro označování žil elektrických silových kabelů, které mají více než pět žil, číselnými značkami.

ČSN IEC 446 určuje pravidla pro používání barev nebo číslic pro účely značení žil vodičů a samostatných izolovaných a holých vodičů v zařízeních, včetně přípojnic. Způsob provádění značení a kvalitu barev specifikuje ČSN 33 0165.

 

Souvisící normy

ČSN IEC 446 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi (33 0165)

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN VDE 0293:1990 Aderkennzeichnung von Starkstromkabeln und isolierten Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 1000 V (Označování žil silových kabelů a izolovaných silových vedení s jmenovitými napětími do 1000 V)

NF C30-201, HD 186 S2:1993 Repérage par inscription des conducteurs constitutifs des câbles électriques à plus de 5 conducteurs (Označování potiskem žil elektrických kabelů s více než 5 žílami)

NEN 3625:1981 Elektrische leidingen met meer dan vijf aders; Aanduiding van de aders door bedrukking (Elektrické kabely s více než pěti žílami; Označování potiskem pro identifikaci žil)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19282


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

CENELEC

HD 186 S2

Říjen 1989

+ A1

Únor 1992


 

Překlad z anglické verze

MDT 621.315.2/.3:62-777

 

Deskriptory: Multicore cable, core, insulation, identification, inscription, mark, reference number, interval

 

OZNAČOVÁNÍ ŽIL ELEKTRICKÝCH KABELŮ S VÍCE NEŽ 5 ŽÍLAMI (obsahuje změnu A1:1992)

 

Marking by inscription for the identification of cores of electric cables having more than 5 cores (includes Amendment A1:1992)

Repérage par inscription des conducteurs constitutifs des câbles électriques à plus de 5 conducteurs (inclut l'amendement A1:1992)

Kennzeichnung der Adern von Kabeln und Leitungen mit mehr als 5 Adern durch Bedrucken (enthält Änderung A1:1992)

 

Harmonizační dokument obsahuje text připravený CENELEC TC 20.

Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 11. 9. 1989.

Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví podmínky pro zavádění tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni.

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy týkající se zavádění na národní úrovni lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tento harmonizační dokument existuje ve třech oficiálních verzích (angličtina, francouzština a němčina).

Podle Vnitřních předpisů CENELEC jsou členové národních komitétů CENELEC povinni:

- oznámit existenci tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni do nebo před datem 1. 3. 1990

- vydat nové harmonizované národní normy do nebo před datem 1. 9. 1990

- zrušit všechny národní normy, které jsou v rozporu s harmonizačním dokumentem, do nebo před datem 1. 9. 1990.

Harmonizované národní normy jsou uvedeny v seznamu na informačním listu příslušejícím k harmonizačnímu dokumentu, který lze získat v národních komitétech členů CENELEC nebo v Ústředním sekretariátu CENELEC.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Elektrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Toto druhé vydání HD 186 nahrazuje první verzi schválenou CENELEC 28. března 1973.

 

Předmluva ke změně A1:1992

 

Podle rozhodnutí přijatého technickou komisí CENELEC TC 20 byla změna k HD 186 S2:1989 předložena v květnu 1991 k jednotnému přijímacímu postupu (UAP) CENELEC pro přijetí změny harmonizačního dokumentu.

Text připravený CLC/TC 20 byl schválen CENELEC jako změna A1 k HD 186 S2 dne 10. 12. 1991.

Platí následující termíny:

- poslední termín oznámení změny na národní úrovni                                       (doa) 1. 6. 1992

- poslední termín vydání změny k harmonizované národní normě                     (dop) 1. 12. 1992

- poslední termín zrušení národních norem, které jsou se změnou v rozporu    (dow) 1. 12. 1992

Pro výrobky, které podle údaje výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly HD 186 S2:1989 před 1. 12. 1992, může být tato předchozí norma používána pro účely výroby až do 1. 12. 1993.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Rozsah platnosti

4

2

Předmět normy

4

3

Definice

4

4

Potisk

5

4.1

Složení

5

4.2

Uspořádání značek

5

5

Rozmístění a rozměry značek

5

5.1

Osové značky

5

5.2

Příčné značky

5

6

Používání a vzhled

6

Obrázky

7

 

1 Rozsah platnosti

 

Tento harmonizační dokument obsahuje požadavky pro označování potiskem a identifikaci žil s vytlačovanou izolací v elektrických kabelech, které mají více než pět žil, pokud to je specifikováno v normě pro kabel.

 

2 Předmět normy

 

Tento dokument stanovuje postupy, kterými je třeba se řídit pro zajištění identifikace každé žíly v mnohožilovém kabelu.

 -- Vynechaný text --