ČESKÁ NORMA

16889.pdf

19.040;29.020;31.020

Listopad 1994

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Problémy zrychlených zkoušek atmosférické koroze

ČSN IEC 355


34 5792

 

 

 

Electrotechnical and electronic products. An appraisal of the problems of accelerated testing for atmospheric corrosion

Produits électrotechniques et électroniques. Une approche des problémes posés par les essais accélérés en atmosphére corrosive

Elektrotechnische und elektronische Erzeugnisse. Eine Einschatzung der Probleme der beschleunigten Untersuchungen der atmospharischen Korrosion

 

Tato norma obsahuje zprávu IEC 355:1971.

 

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

 

Norma platí pro certifikaci v rámci Systémů IEC.

 

This standard contains IEC Report Publication 355:1971.

 

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

 

This standard applies for certification within IEC Systems.

 

Národní předmluva

 

Obdobné zahraniční normy

 

UTE C 20-470:1980 Méthodes d'essais. Essais généraux climatiques et mécaniques. Une approche des problémes posés par les essais accélérés en atmosphére corrosive  

(Zkušební metoda. Základní klimatické a mechanické zkoušky. Problémy zrychlených zkoušek atmosférické koroze)

 

UNE 21 335 76 Consideraciones sobre los problemas planteados por los ensayos acelerados en atmosfera corrosiva  

(Problémy zrychlených zkoušek atmosférické koroze)

 

NEN 10355:1971 Een evalutaie van de problemen t.a.v. De versnelde beproeving der bestendigheid tegen corrosie als gevolg van atmospherische invloeden  

(Problémy zrychlených zkoušek odolnosti proti atmosférické korozi)

 

Vypracované normy

 

Zpracoval: TechNorm, středisko technické normalizace, Praha, IČO 41107829 - RNDr. Pavel Dušek, CSc.

 

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrické zařízení

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

 

© Český normalizační institut, 1994
16889


Strana 2

PROBLÉMY ZRYCHLENÝCH ZKOUŠEK

ATMOSFÉRICKÉ KOROZE

IEC 355


 

První vydání  

1971

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

Úvodní údaje

2

1

Úvod

3

2

Zkoušky určené k předpovědi provozuschopnosti vzorku za podmínek jeho použití

3

2.1

Podmínky použití

3

2.2

Metody zrychlení procesu koroze

4

2.3.

Rozdílná reakce různých materiálů na zesílení korozních činitelů

6

2.4

Stav povrchu materiálů

6

3

Zkoušení jakosti a homogenity speciálních materiálů

6

4

Zkoušení vzájemného vlivu různých materiálů

7

5

Zkoušení funkce zařízení a součástek

7

6

Normalizace korozních zkoušek

8

7

Závěry

8

8

Závěrečný komentář

8

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracované technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tom smyslu jsou přejímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty, které dosud nemají národní předpisy týkající se příslušného předmětu, při zpracování těchto předpisů použily doporučení IEC jako jejich základ v rozsahu, který národní podmínky dovolují.

4) Cílem je, aby se sílící mezinárodní shoda týkající se těchto otázek projevila harmonizací národních předpisů s těmito doporučeními v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Národní komitéty uplatní svůj vliv k dosažení tohoto cíle.

 

Úvodní údaje

 

Zpráva byla vypracována technickou komisí IEC TC 50 Zkoušky vlivu prostředí.

 

Jejím účelem je především upozornit na některé z mnoha problémů spojených se zrychlenými zkouškami atmosférické koroze. Není zamyšlena jako vyčerpávající pojednání o tomto předmětu ani jako dokument poskytující podrobný návod k provádění zrychlených korozních zkoušek.

 

Podrobný návod k jednotlivým zkouškám bude pro každou jednotlivou zkoušku uveden v příslušné části IEC 68 Základní zkoušky vlivu prostředí.

 

První návrh zprávy byl projednán na zasedání ve Stockholmu v roce 1968. Výsledkem tohoto jednání byl nový návrh, který byl rozeslán národním komitétům ke schválení podle pravidla šesti měsíců v říjnu 1968.

 

Změny byly rozeslány národním komitétům ke schválení podle dvouměsíčního postupu v lednu 1970.


Strana 3

Pro vydání zprávy výslovně hlasovaly tyto země:

 

Austrálie, Belgie, Československo, Dánsko, Finsko, Francie, Írán, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Spojené království, SSSR, Švédsko, Turecko, USA.

 

1 Úvod

 

Tato zpráva podává všeobecné informace o zrychlených zkouškách atmosférické koroze.

Níže uvedené kapitoly pokrývají různé způsoby použití zrychlených zkoušek:

Kapitola 2: Zkoušky určené k předpovědi provozuschopnosti vzorku za podmínek jeho použití;

Kapitola 3: Zkoušky určené pro kontrolu jakosti a homogenity speciálních materiálů;

Kapitola 4: Zkoušky určené ke stanovení vzájemného působení různých materiálů;

Kapitola 5: Zkoušky určené ke kontrole funkce zařízení nebo součástek v agresivním prostředí;

Kapitola 6 podává některé informace o normalizaci zrychlených zkoušek;

Kapitola 7 je obecně formulovaná část o závěrech vyvozených z dostupných informací.