ČESKÁ NORMA

MDT 621.375.826:620.1:614.8

Březen 1995

BEZPEČNOST ZÁŘENÍ
LASEROVÝCH ZAŘÍZENÍ,
KLASIFIKACE ZAŘÍZENÍ,
POŽADAVKY A NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

ČSN
EN 60 825

34 1750

 

 

 

Radiation safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide

Sécurité du rayonnement des appareils laser, classification des matériels, prescriptions et guide de l'utilisateur

Strahlungssicherheit von Lasereinrichtungen, Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen und Benutzer-Richtlinien

 

Tato norma obsahuje EN 60825:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

HD 245.1 S3:1979 dosud nezaveden

IEC 27-1:1971 nahrazena IEC 27 – 1:1992 zavedena v ČSN IEC 27 – 1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1 : Všeobecně ( 33 0100)

IEC 50(845):1987 dosud nezavedena

ISO 1000:1981 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 825:1984 + A1:1990 Radiation safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide (Bezpečnost záření laserových zařízení, klasifikace zařízení, požadavky a návod k používání)

 

Další souvisící normy

ČSN EN 60601-2-22 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost diagnostických a terapeutických laserových přístrojů(idt IEC 601 – 2 22) ( 36 4800)

ČSN 36 7703 Plynové lasery a zařízení pro modulaci laserového záření. Názvy a definice

 

Vypracování normy

Zpracovatel:  Ing. Jiří Hrazdil, IČO 151 97 913

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16794


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60825

EUROPEAN STANDARD

Září 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 621.375.826:620.1:614.8

 

Deskriptory: Laser products, radiation safety, equipment classification, requirements, user's guide

 

Bezpečnost záření laserových zařízení, klasifikace zařízení, požadavky a návod na používání (IEC 825:1984 + A1:1990, modifikovaná)

 

Radiation safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide (IEC 825:1984 + A1:1990, modified)

Sécurité du rayonnement das appareils laser clasification des matériels, presciptions et guide de l´utilisateur ( CEI 825:1984+A1:1990, modifé)

Strahlungssicherheit von Laser - Einrichtungen, Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen und Benutzer-Richtlinien (IEC 825:1984 + A1:1990, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 15. března 1991. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC, nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má statut jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Návrh na schválení mezinárodní normy IEC 825:1984 a její změny 1:1990 byl předložen členům CENELEC k prvnímu hlasování v září 1989. Výsledky byly předloženy 64. technickému výboru, který uložil sekretariátu SR 76 připravit návrh společných modifikací. Tento návrh byl předložen členům CENELEC k druhému hlasování v srpnu 1990.

 

Příslušné dokumenty současně se společnými modifikacemi připravenými CLC/SR 76 byly schváleny CENELEC jako EN 60825 15. března 1991.

 

Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum publikace identické národní normy (dop): 1992-03-01

- datum stažení konfliktních národních norem          (dow): 1992-03-01

 

Pro výrobky, které odpovídaly příslušným národním normám před 1. březnem 1992 a výrobce nebo certifikující orgán to doloží, lze používat tyto předchozí normy do 1. března 1997.

 

Přílohy označené “normativní" jsou nedílnou součástí normy. V této normě je příloha ZA normativní.

 

Oznámení

Text mezinárodní normy IEC 825:1984 a její změny 1:1990 (text změny je označen dvěma svislými čarami na levém okraji) byl schválen CENELEC jako evropská norma s odsouhlasenými společnými modifikacemi, které jsou v textu označeny jednou svislou čarou na levém okraji.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Článek Strana

Oddíl první - Všeobecně

 

 

 

1

Rozsah platnosti

6

 

 

 

2

Předmět normy

6

 

 

 

3

Definice

7

Oddíl druhý - Požadavky na výrobu

 

 

 

4

Technické specifikace

12

4.1

Všeobecné poznámky

12

4.2

Ochranné skříně

13

4.3

Přístupové panely a bezpečnostní blokování

13

4.4

Konektor dálkového blokování

14

4.5

Ovládání klíčem

14

4.6

Výstraha před laserovým zářením

14

4.7

Clona nebo zeslabovač svazku

14

4.8

Ovládání

14

4.9

Pozorovací prostředky

14

4.10

Bezpečnost snímacích laserů

15

 

 

 

5

Označování

15

5.1

Všeobecně

15

5.2

Třída 1

15

5.3

Třída 2

15

5.4

Třída 3A

15

5.5

Třída 3B

15

5.6

Třída 4

16

5.7

Štítek apertury

16

5.8

Výkon záření a informace o normě

6

5.9

Štítky pro přístupové panely

16

5.10

Výstraha pro neviditelné laserové záření

17

5.11

Výstraha pro viditelné laserové záření

17


Strana 5

6.

Další požadavky na informace

18

6.1

Informace pro uživatele

18

6.2

Obchodní a servisní informace

18

 

 

 

7.

Zvláštní požadavky na speciální laserová zařízení

18

7.1

Laserová zařízení pro zdravotnické účely

18

7.2

Laserové optické přenosové systémy

19

 

 

 

8.

Zkoušky

19

8.1

Všeobecně

19

8.2

Měření laserového záření pro účely klasifikace

19

 

 

 

9.

Klasifikace

20

9.1

Úvod

20

9.2

Popis tříd laserů

20

9.3

Postup klasifikace

21

9.4

Opakovaně pulzní nebo modulované lasery

22

Oddíl třetí - Pokyny pro uživatele

 

 

 

10.

Bezpečnostní opatření

26

10.1

Všeobecně

26

10.2

Použití konektoru dálkového blokování

27

10.3

Ovládání klíčem

27

10.4

Clona nebo zeslabovač svazku

27

10.5

Výstražné značky

27

10.6

Dráha svazku

27

10.7

Zrcadlový odraz

27

10.8

Ochrana zraku

28

10.9

Ochranný oděv

29

10.10

Školení

29

10.11

Lékařský dozor

29

 

 

 

11.

Vedlejší rizika používání laserů

29

11.1

Znečištění ovzduší

29

11.2

Nebezpečnost vedlejších záření

30

11.3

Rizika způsobená použitím elektrické energie

30

11.4

Rizika způsobená použitím kryogenních chladiv

30

11.5

Další rizika

30

 

 

 

12.

Postupy pro omezování rizik

30

12.1

Všeobecně

30

12.2

Hodnocení nebezpečnosti použití laserů tříd 3B a 4 ve venkovním prostředí

31

12.3

Ochrana osob

31

12.4

Použití laserů pro výstavy a předvádění

31

12.5

Instalace laserů v laboratořích a dílnách

31

12.6

Instalace laserů ve venkovním prostředí a na stavbách

32

 

 

 

13.

Maximální přípustné dávky ozáření

33

13.1

Všeobecně

33

13.2

Vymezovací apertura

34

13.3

Opakovaně pulzní nebo modulované lasery

34

13.4

Podmínky měření

35

 

 

 

Obrázky

39

 

 

 

Příloha A - Příklady výpočtů

48

Příloha B - Lékařská hlediska

58

Příloha C - Přehled literatury

64

Příloha D - Přehledové tabulky

65

Příloha ZA (normativní)

68

 

 

 


Strana 6

Oddíl první - Všeobecně

 

1   Rozsah platnosti

 

Tato norma platí pro bezpečnost záření laserových zařízení. Aby bylo usnadněno její používání, norma byla rozdělena do tří samostatných oddílů: Oddíl první (Všeobecně) a dodatky (týkající se všech zainteresovaných); Oddíl druhý (Požadavky na výrobu); a Oddíl třetí (Návod na používání)1). Požadavky na bezpečnost z hlediska použití elektrické energie jsou podrobně uvedeny v IEC 820 nebo dalších příslušných publikacích IEC.

 

Laserové zařízení se může skládat z jednoho laseru se samostatným zdrojem nebo bez něj, nebo může zahrnovat jeden nebo více laserů v komplexní optické, elektrické nebo mechanické sestavě. Laserová zařízení jsou například používána pro demonstraci fyzikálních a optických jevů, zpracování materiálů, čtení a ukládání dat, přenos a zobrazování informací atd. Základní použití takových systémů je v průmyslu, obchodě, zábavě, vědě, výchově a vzdělávání a v lékařství. Laserová zařízení, která jsou prodávána dalším výrobcům jako komponenty pro jiné sestavy určené k následnému prodeji, nelze hodnotit podle této normy, pokud finální výrobek sám nebude spadat do rozsahu platnosti této normy.

 

Hodnoty MPE (maximální přípustné dávky ozáření) uvedené v této normě, byly stanoveny pro laserová záření a neplatí pro záření vedlejší. Hodnoty MPE nesmí být použity pro ozáření pacientů laserem za účelem léčení.

 

POZNÁMKA - Přílohy A až D byly zařazeny do normy za účelem všeobecné informovanosti a k ilustraci mnoha typických případů. Nicméně přílohy nesmí být považovány za definitivní nebo vyčerpávající a vždy musí být brán zřetel na příslušné články prvního až třetího oddílu.

 

2   Předmět normy

 

2.1 Chránit osoby před laserovým zářením o vlnové délce v rozsahu od 180 nm do 1 mm2) pomocí stanovených bezpečných pracovních úrovní laserového záření a vytvořit systém klasifikace laserů a laserových zařízení podle jejich stupně nebezpečnosti.

 -- Vynechaný text --