MDT 621. 798. 114-036: 621. 315. 337. 4                    ČESKÁ NORMA                                                           Září 1994

BALENÍ VODIČŮ PRO VINUTÍ

Část 2: Cívky s válcovým bubnem

Oddíl třetí - Specifikace cívek

z termoplastického materiálu

ČSN IEC 264-2-3

HD 46. 2. 3 S1

34 7388

Packaging of winding wires

Part 2: Cylindrical barrelled delivery spools

Section 3 - Specification for non-returnable spools made from thermoplastic material

Conditionnement des fils de bobinage

Partie 2: Bobines de livraison à fût de forme cylindrique

Section 3 - Spécification pour les bobines non réutilisables faites de matériau thermoplastique

Verpackung von Wickeldrähten

Teil 2: Spulen mit zylindrischem Kern

Hauptabschnitt 3 - Lieferbediengungen für Einwegspulen aus thermoplastischem Kunstoff

Tato norma obsahuje IEC 264-2-3: 1990 a zavádí HD 46. 2. 3 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 264-2-3: 1990.

This standard contains IEC Publication 264-2-3: 1990 and implements HD 46. 2. 3 S1, whish is complete and unchangend adaption of the IEC Publication 264-2-3: 1990.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 264-2-1: 1989 dosud nezavedena

IEC 264-4-1: 1989 zavedena v ČSN IEC 264-4-1 Balení vodičů pro vinutí. Část 4: Metody zkoušení. Oddíl 1: Cívky z termoplastu (34 7394)

IEC 317 zavedena v souboru ČSN IEC 317 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (34 7307)

IEC 851 dosud nezavedena

Další souvisící normy

ČSN 77 2081 Cívky na dráty. Základní rozměry

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 264-2-1: 1989 Packaging of winding wires

Part 2: Cylindrical barrelled delivery Spools

Section One: Basic dimensions

(Balení vodičů pro vinutí. Část 2: Cívky s válcovým bubnem Oddíl 1: Základní rozměry)

IEC 264-4-1: 1989 Packaging of winding wires

Part 4: Methods of test

Section One: Delivery spools made from thermoplastic material

(Balení vodičů pro vinutí. Část 4: Zkušební metody. Oddíl 1: Cívky z termoplastického materiálu)

© Český normalizační institut, 1994

16570


ČSN IEС 264-2-3

CENELEC HD 46. 2. 3 S1 Packaging of winding wires

Part 2: Cylindrical barrelled delivery spools

Section 3: Specification for non-returnable spools made from thermoplastic material

(Balení vodičů pro vinutí. Část 2: Cívky s válcovým bubnem. Oddíl 3: Specifikace nevratných cívek

z termoplastického materiálu)

CENELEC HD 46. 2. 1 S l Packaging of winding wires.

Part 2: Cylindrical barrelled delivery spools.

Section One: Basic dimensions

(Balení vodičů pro vinutí. Část 2: Cívky s válcovým bubnem. Oddíl 1 - Základní rozměry)

CENELEC HD 46. 4. 1 S1 Packaging of winding wires.

Part 4: Methods of test.

Section One - Delivery spoools made from thermoplastic material

(Balení vodičů pro vinutí. Část 4: Zkušební metody. Oddíl 1: Cívky z termoplastického materiálu)

BS 7584: Section 2. 3: 1992 Packaging of winding wires. Cylindrical barrelled delivery spools. Specification for non-returnable spools made from thermoplastic material (Balení vodičů pro vinutí. Cívky s válcovým bubnem Specifikace nevratných cívek z termoplastického materiálu)

NEN 10264-2-3: 1991 Verpakking van wikkeldraad;

Deel 2: Cilindrische Leveringshaspels;

Sectie 3: Specificatie voor niet-retourklossen van thermoplastisch materiaal

(Balení vodičů pro vinutí. Cívky s válcovým bubnem. Specifikace nevratných cívek z termoplastického materiálu)

PR С 31-080: 1990 Conditionnement des fils de bobinage

Partie 2: Bobines de livraison à fût de forme cylindrique

Section 3: Spécification pour les bobines non réutilisables, faites de matériau thermaplastique

(Balení vodičů pro vinutí. Cívky s válcovým bubnem. Specifikace nevratných cívek z termoplastického materiálu)

Vypracování normy

Zpracovatel: Energonorm, IČO 48066699, Ing. Jaroslav Bárta Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Nováková

2


ČSN IEC 264-2-3

BALENÍ VODIČŮ PRO VINUTÍ Část 2: Cívky s válcovým bubnem Oddíl třetí - Specifikace nevratných cívek z termolastického materiálu

IEC 264-2-3

První vydání 1990

MDT 621. 798. 114-036: 621. 315. 377. 4

Deskriptory: Winding, electric wire, insulated wire, delivery, spool, packaging, thermoplastic, specification, marking

Obsah                                                                                                          Strana

Předmluva.............................................................................................3

Úvod.................................................................................................3

Kapitola

1  Předmět normy.......................................................................................4

2  Odkazy na normy.....................................................................................4

3  Materiál.............................................................................................4

4  Vzor označení........................................................................................4

5  Požadavky ..........................................................................................4

Příloha ZA (normativní).................................................................................7

Předmluva

1)    Oficiální rozhodnutí podle dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přejímána národními komitéty.

3)   Na podpora mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

Norma byla vypracována technickou komisí IEC 55: Vodiče pro vinutí. Text normy je založen na těchto dokumentech:

Pravidlo šestiměsíčního řízení

Zpráva o hlasování

55(CO)372

55(CO)394

Úplnou informaci o této normě je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v předchozí tabulce.

Úvod

Tato norma je jednou částí souboru, který pojednává o izolovaných vodičích pro vinutí elektrických zařízení. Tento soubor norem lze rozdělit do tří skupin:

1)  Zkušební metody (IEC 851)

2)  Specifikace (IEC 317)

3)  Obaly (IEC 264)

3


ČSN IEC 264-2-3

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na nevratné válcové cívky z termoplastu.

4