MDT 621. 315. 624: 621. 332. 35                                   ČESKÁ NORMA                                                   Červen 1994

ROZMĚRY SPOJENÍ PALIČKY A PÁNVIČKY SOUČÁSTÍ IZOLÁTOROVÉHO ŘETĚZCE

ČSN IEC 120

HD 474

34 8110

Dimensions of ball and socket couplings of string insulator units

Dimensions des assemblages à rotule et logement de rotule des éléments de chaînes d'isolateurs

Abmessungen von Klöppel - Pfanne - Verbindungen für Hänge - isolatoren

Tato norma obsahuje IEC 120: 1984 a zavádí HD 474 SI, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 120: 1984.

This standard contains IEC Publication 120: 1984 and implements HD 474 S1, which is the complete and unchanged adoption of the Publication IEC 120: 1984.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 305: 1978 dosud nezavedena IEC 372: 1984 dosud nezavedena IEC 433: 1980 zavedena v ČSN IEC 433 Charakteristiky závěsných tyčových izolátorů (34 8117)

Další souvisící normy

ČSN 33 0050-4-71 Elektrotechnické předpisy. Názvosloví v elektrotechnice. Izolátory

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

CENELEC HD 474 S1: 1986 IEC 120: 1984 Dimensions of ball and socket couplings of string insulator units (Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce)

BS 3288: Part 3: 1989 Specification for insulator and conductor fittings for overhead power lines. Dimensions of ball and socket couplings of string insulator units (Specifikace pro armatury izolátorů a vodičů pro venkovní vedení. Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce)

DIN IEC 120-1987 Masse von Klöppel - und Pfannen - Verbindungen von Kettenisolatoren; Identisch mit IEC 120, Ausgabe 1984 (Rozměry spojení paličky a pánvičky závěsných izolátorů; eqv IEC 120: 1984)

NF С 66-495, HD 474 S1(1988) Isolateurs et materiel pour lignes aeriennes. Dimensions des assemblades à rotule et logement de rotule des éléments de chaînes d' isolateurs (Izolátory a materiály pro venkovní vedení. Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce)

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 34 8110 ze 16. 9. 1986 v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Nová norma byla zcela přepracována. Byly doplněny rozměry pánviček pro spojení 16B a 20 a zpřesněny technické požadavky na kalibry pro kontrolu rozměrů spojení v zájmu zdokonalení záměnnosti součástí.

Vypracování normy

Zpracovatel: Zdeněk Červený, Hradec Králové, IČO 16278747 Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Nováková

© Český normalizační institut, 1994

16249


ČSN IEC 120

ROZMĚRY SPOJENÍ PALIČKY A PÁNVIČKY SOUČÁSTÍ IZOLÁTOROVÉHO ŘETĚZCE

IEC 120

Třetí vydání 1984

Obsah

Strana Předmluva................................................................................................................................................................. 2

Úvodní údaje................................................................................................................................................................................. 2

Kapitola

1     Rozsah platnosti....................................................................................................................................................................      3

2     Předmět normy......................................................................................................................................................................      3

3     Zaměření normy....................................................................................................................................................................      3

4     Palička...................................................................................................................................................................................      3

5     Pánvička................................................................................................................................................................................      3

6     Dobrý kalibr zavěsu pánvičky...............................................................................................................................................      4

7     Dolní část izolátoru..........................................................................................................., ...................................................      4

8     Závlačka................................................................................................................................................................................      4

9     Rozměry paličky....................................................................................................................................................................      4

10   Rozměry závěru pánvičky.....................................................................................................................................................      5

11    Rozměry dobrého kalibru zavěsu pánvičky..........................................................................................................................      6

12   Rozměry dvojitých paliček....................................................................................................................................................      8

13   Vůle mezi paličkou a závěrem pánvičky...............................................................................................................................      9

14   Účinnost zajištění paličky.....................................................................................................................................................     10

15   Rozměry otvoru pro závlačku V............................................................................................................................................     11

16   Rozměry otvoru pro závlačku W...........................................................................................................................................     12

Příloha A - Skluzová poloha a překlopná poloha paličky v závěru pánvičky Příloha В - Doporučené kalibry

Předmluva

1)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoli rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

Úvodní údaje

Tato norma byla připravena subkomisí 36B: Izolátory pro venkovní vedení, technické komise IEC č. 36: Izolátory.

Nahrazuje druhé vydání IEC 120(1977).

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

Pravidlo šesti měsíců

Zpráva o hlasování

36B(CO)78

36B(CO)81 a 81A

Další informace možno nalézt ve zprávě o hlasování citované ve shora uvedené tabulce.

2


ČSN IEC 120

V této normě jsou citovány následující publikace IEC:

IEC 305(1978): Charakteristiky závěsných talířových izolátorů

IEC 372(1984): Závlačky pro spojení paličky a pánvičky izolátorového řetězce - rozměry a zkoušky

IEC 433(1980): Charakteristiky závěsných tyčových izolátorů

1    Rozsah platnosti

Tato norma se vztahuje na závěsné talířové a tyčové izolátory a jejich spojovací kovové armatury.

2   Předmět normy

Předmětem této normy je stanovit rozměry řad normalizovaných spojení paličky a pánvičky používajících normalizované závlačky (viz IEC 372: Závlačky pro spojení paličky a pánvičky izolátorového řetězce), aby umožnily montáž izolátorů nebo kovových armatur dodaných různými výrobci.

POZNÁMKA - V této normě se pojednává pouze o rozměrech nutných pro montáž. Vlastnosti a pracovní zatížení nejsou stanoveny. Koordinace rozměrů s třídami pevnosti je stanovena v IEC 305: Charakteristiky závěsných talířových izolátorů, a IEC 433: Charakteristiky závěsných tyčových izolátorů

3